Log in op Mijn KVLO

Certificering Sportactieve Scholen

 

    vignet sportactieve school       

 

Voor scholen van het primair- , het speciaal- en het voortgezet onderwijs  is het mogelijk om door de KVLO en het NOC*NSF gecertificeerd te worden als sportactieve school. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheid om uw school te certificeren als sportactieve school.  

 

Waarom certificering?

De gedachte achter deze certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding. Elke school zou meer moeten doen dan alleen dat. Dat 'meer' behelst in elk geval drie zaken:

  • Zo moet ten eerste in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt.
  • Verder wordt er op basis van het leerplan structureel aandacht geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen en aan de talentvolle leerlingen.
  • Tenslotte is er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen.

Meer over de eisen waaraan een school moet voldoen om gecertificeerd te kunnen worden en een overzicht van de scholen die op dit moment gecertificeerd zijn, leest u onder menuknoppen VO, PO en SO in het kader rechts.

 

Geldigheid*

De certificering geldt voor drie kalenderjaren. Gedurende het gehele schooljaar kan de school een aanvraag indienen. Goedgekeurde aanvragen die zijn ingediend voor de zomervakantie worden gecertificeerd voor het huidige en het volgende twee kalenderjaren. Goedgekeurde aanvragen ingediend na de zomervakantie zijn geldig voor de volgende drie kalenderjaren.

 

Kosten*

Een eerste aanvraag kost 100,00. Een verlengde aanvraag kost 75,- Het hierdoor verkregen budget wordt besteed aan:

  • administratieve verwerking
  • jaarlijkse aanmaak plaquettes
  • reis- en verblijfkosten auditcommissie.

Na bestudering en akkoordbevinding wordt de school gecertificeerd als "Sportactieve School". Deze certificering bestaat uit:

  • het certificaat verstrekt door de KVLO en het NOC*NSF
  • publicatie op de website van de KVLO en het NOC*NSF
  • een blijvende herinnering in de vorm van een plaquette waarop de kalenderjaren staan vermeld waarvoor de school gecertificeerd is
  • gebruik van het logo "Sportactieve School" in haar PR en communicatie voor drie jaar.

Logo*

Het logo "Sportactieve School" kan de school gebruiken in haar PR en communicatie-uitingen. Op de plaquette staan ook de logo's van KVLO en NOC*NSF. Na drie jaar vervalt het recht om van het logo gebruik te maken en moet een nieuwe aanvraag voor certificering ingediend worden.

 

Aanvraagprocedure*

In het menu rechts vindt u het aanmeldingsformulier VO en SO. U kunt het betreffende formulier downloaden en vervolgens digitaal invullen. Aan iedere vraag is een aantal punten gekoppeld. De behaalde punten worden automatisch opgeteld.

Voor het certificaat PO geldt een andere procedure omdat dit certificaat deel uit maakt van het "Vignet Gezonde School". Meer informatie vindt u in het menu rechts onder Primair Onderwijs.

De school dient het aanmeldingsformulier met alle bijlagen te mailen naar schoolsport@kvlo.nl of per post op te sturen naar het bureau van de KVLO, afdeling Schoolsport t.a.v. Ton Winkels. Op het bureau van de KVLO wordt de aanvraag administratief verwerkt.

 

* Voor het Primair Onderwijs certificaat gelden afwijkende regelingen omdat dit certificaat deel uitmaakt van het "Vignet Gezonde School". Kijk voor meer informatie onder Primair Onderwijs.