Onderwijstype of -thema

RV-toets BSM en LO2

Terug
vanaf 4 juni 2020

RV-toets themapagina


LO in het VO

 • Vragen en antwoorden afronden schoolexamen LO/LO1 en BSM/LO2, tot 4 juni.
 • Veelgestelde vragen LO in het VO vanaf 2 juni
 • RV-toets BSM en LO2, vanaf 4 juni 2020

Tijdens een expertmeeting van BSM-docenten zijn adviezen opgesteld ten aanzien van de handreiking voor het maken en becijferen van de RV-toets van Cito. Keuzes die relevant zijn voor BSM (en LO2) zijn bij de vragen verwerkt met een duidelijk advies.


RV-toets BSM

Voor de examenvakken BSM (havo/vwo) en komt na 4 juni de mogelijkheid voor leerlingen om met een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) hun kans op slagen te verbeteren. Op deze pagina komt binnenkort:

 • veelgestelde vragen over de RV-toets voor BSM
 • KVLO-toetsmatrijs voor BSM (Excel).


RV-toets LO2

De onderstaande vragen zijn voor de leesbaarheid geschreven voor het examenvak BSM. Tot op heden zijn nog geen concrete vragen gekomen voor een RV-toets voor LO2. De vragen over procedure, inhoud van de toets en kwaliteitsborging zijn grotendeels vergelijkbaar.
Inhoudelijk verschillen de eindtermen van LO2 en BSM. Binnenkort komen een paar aangepaste vragen voor LO2, vooral over het deel inhoud. Voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo kunnen leerlingen kiezen drie RV-toetsen kiezen, maar daar wordt LO2 niet aangeboden als schoolexamenvak.
In het servicedocument versie 2 (15 mei) is opgenomen dat bb- en kb-leerlingen een RV-toets mogen doen voor het beroepsgericht profielvak en twee avo-vakken. Gl/tl-leerlingen mogen een RV-toets voor twee vakken doen. Dus de vmbo-gl/tl-leerlingen met LO2 als zesde vak, mogen voor twee vakken een RV-toets doen.

Binnenkort komt ook een toetsmatrijs voor LO2 vmbo:

 • KVLO-toetsmatrijs voor LO2 (Excel).
 

RV-toets BSM

Vragen over de RV-toets zijn onder te verdelen in:

 • Procedure

 • Inhoud

 • Kwaliteitsborging

 • Procedure


Wat is de RV-toets?

In de nieuwe zakslaagregeling 2020 is door het ontbreken van het centraal schriftelijk examen (CSE) een extra mogelijkheid gekomen om het eindcijfer te bepalen. Zakken of slagen wordt dit jaar bepaald door het schoolexamen. Een nieuw element is de resultaatverbeteringstoets, de RV-toets, bedoeld voor alle leerlingen die nog niet zijn geslaagd of zich willen verbeteren.

Waar vind ik informatie over de RV-toets?

Cito heeft een handreiking voor het maken en becijferen van de RV-toets beschikbaar. Deel A gaat over algemene tips en suggesties en is voor BSM interessant. De onderstaande vragen en antwoorden zijn daarvan afgeleid en specifiek voor BSM ingevuld. Voor een zorgvuldige normering van de toets geeft deel C goede richtlijnen. Ook de VO-raad heeft diverse documenten beschikbaar over de RV-toets en het mogelijk aanpassen van het PTA en een checklist voor het PTA. Op 15 mei is in de Staatcourant het Besluit Eindexamens VO 2020  gepubliceerd met een aanvulling op het servicedocument, de zakslaagregeling. Een aanvulling betreffende de RV-toets is daaruit overgenomen.


Is de RV-toets ook bedoeld voor een vak met alleen een schoolexamen, zoals BSM?

Voor BSM is het ook een unieke en nieuwe situatie, doordat BSM het enige schoolexamenvak is waar CITO geen (voorbeeld)examens voor maakt en dus ook geen specifieke ondersteuning kan bieden. De kennis en ervaring met BSM is aanwezig bij scholen en bij de methode Be Sports-Minded, de enige methode met een uitgebreide toetsenbank voor alle onderdelen. Er is geen ervaring met een centraal schriftelijk examen voor BSM. We beschrijven hier de kaders die we maandag 11 mei hebben besproken met een groep BSM-docenten en deskundigen op het gebied van toetsing bij BSM en onderzoek naar kwaliteitsborging.


Wanneer is de RV-toets?

Tot 4 juni ronden scholen het schoolexamen af. De leerlingen weten dan of ze wel of niet geslaagd zijn. Vóór 4 juni moeten scholen zich voorbereiden op de inhoud, vorm en tijdsduur van de RV-toets voor alle vakken, dus ook BSM. Vanaf 4 juni maken leerlingen een keuze voor welke twee vakken ze maximaal een RV-toets willen maken. Waarschijnlijk wordt de RV-toets in de week van 15 tot 19 juni georganiseerd. Dit jaar is dit niet landelijk vastgelegd, maar is dit aan de scholen.


Moet je nu al starten met de voorbereidingen?

Ja, dat is wel verstandig. Vóór 4 juni moet bekend zijn wat de inhoud, vorm en tijdsduur is van de RV-toets voor BSM. Op basis hiervan kunnen leerlingen op of direct na 4 juni beslissen of ze zichzelf willen verbeteren en een keuze voor BSM willen maken.
Belangrijk is wel te weten dat niet alleen leerlingen met een onvoldoende zich kunnen en mogen verbeteren (van een 5 een 6 maken), maar zich ook kunnen verbeteren (van een 6 naar een 7 of zelfs van een 7 naar een 8), als dat hun kans op slagen verbetert. Bij BSM is het landelijke gemiddelde eindcijfer al jaren stabiel: havo 6,8 en vwo 7,2. LO2 op vmbo 6,9. De kans op een onvoldoende is niet groot.

Hoeveel telt de RV-toets mee?

De RV-toets telt voor 50% mee voor het eindcijfer. Het cijfer wordt afgrond op 1 decimaal.

 

 • Inhoud


Hoe bepaal ik de inhoud van de RV-toets voor BSM?

Scholen mogen zelf bepalen wat de inhoud is van het ‘overkoepelend schoolexamen’. De toets moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op het hele PTA van BSM. Zo mogelijk alle eindtermen moeten getoetst worden. Voor een praktijkvak als BSM is dat direct het lastige. Het eindcijfer van BSM wordt veelal bepaald door 30% theoretische toetsen en 70% praktische opdrachten. Die praktische opdrachten kunnen opdrachten in de praktijk zijn, dus het uitvoeren van praktische, fysieke vaardigheden zoals dansen, polsstokspringen, spelen van cricket als doelspel. Bij die vaardigheden heb je vrijwel altijd anderen nodig en is de geleverde prestatie een gevolg van wekenlang oefenen en vaardig(er) worden. Die vaardigheden zijn niet in één schoolexamen te toetsen. Wel kunnen de vaardigheden uit de domeinen Bewegen en regelen (domein C), Bewegen en gezondheid (domein D) en Bewegen en samenleving (domein E) in de RV-toets terugkomen. De vragen kunnen gekoppeld worden aan de ervaringen die leerlingen hebben opgedaan bij de praktische opdrachten Bewegen (domein B). Alle eindtermen hebben betrekking op domein A, eindterm 1: de leerling kan in bewegingssituaties leren kiezen, arrangeren en begeleiden voor zichzelf, maar juist voor anderen en daarop reflecteren. De RV-toets kan dus over deze onderdelen worden gemaakt. In de toetsmatrijs voor BSM is dat zichtbaar.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren dat dit het beste kan in een schriftelijke vorm en met een tijdsduur van rond de 100 minuten.


Mag ik ook kiezen voor een deeltoets om praktische vaardigheden te toetsen?

Ja, dat mag je als school zelf bepalen. Dat lijkt bij BSM ook bijna logisch als het PTA op havo qua weging vaak voor 40% uit praktische opdrachten Bewegen (domein B) bestaat. Op vwo is de weging van eindtermen uit domein B vaak maar 25%, doordat op vwo andere praktische opdrachten Bewegen en regelen (domein C, 15%-15%), Trainingsprogramma (domein D, 10%) en ook de onderzoeksopdracht (20%) worden aangeboden.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren om geen praktische vaardigheden (als deeltoets) in de RV-toets op te nemen. De vraag is hoe je in een kort tijdsbestek alle eindtermen van domein B Bewegen betrouwbaar wilt toetsen. Bewegen doe je vrijwel altijd samen in relatie met een ander of anderen in teamverband. Wel kunnen theoretische vragen en concepten uit de domeinen C, D en E gekoppeld worden aan de context van de praktische opdrachten bewegen die de leerling in het PTA heeft gehad. Een vraag over Bewegingscultuur (domein E) en Regelen als coach (domein C2) kan in de context van atletiek worden beantwoord. De leerling kan zijn antwoord dan toelichten bij de atletiekonderdelen lopen, springen en/of werpen.


Mag ik ook kiezen voor een mondelinge RV-toets?

Ja, je bent vrij om te kiezen of je de toets schriftelijk of mondeling afneemt. Voor een mondelinge toets moet je vooraf niet alleen bedenken welke vragen je stelt, of in de vragen alle eindtermen aan bod komen, maar ook dat je de evaluatie van de vragen vooraf goed doordenkt. Er zijn verschillende voorbeelden van rubrics beschikbaar in de methode Be Sports-Minded voor het waarneembaar gedrag bij praktische opdrachten. Bedenk vooraf per eindterm wanneer een leerling die in een bepaalde mate beheerst, onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend, zoals leerlingen dat mogelijk gewend zijn in de rubrics BSM-toetsvoorbeelden en uit de methode Be Sports-Minded.  

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren de RV-toets schriftelijk af te nemen.


Is een RV-toets één toets of kunnen het ook meerdere toetsen zijn?

Het is één toets die ook als één geheel meetelt. Wel kan de toets uit verschillende onderdelen bestaan die verschillende vaardigheden kunnen toetsen.


Welke vraagvorm kies je voor de RV-toets BSM?

Bij een toets kun je kiezen uit open of gesloten vragen. Om een betrouwbare toets met gesloten vragen te maken moet er een grote hoeveelheid toetsvragen beschikbaar zijn. Het maken van goede betrouwbare gesloten vragen vraagt veel tijd. Die voorbereidingstijd is beperkt. Open vragen geven je meer inzicht in de verwerking van de kennis van de leerling.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren de vraagvorm met open vragen.


Welk type vragen kies je voor de RV-toets BSM?

Bij Cito wordt in de toetsmatrijs onderscheid gemaakt tussen productievragen en reproductievragen. Veel scholen die de methode Be Sports-Minded gebruiken, zijn bekend met het type vragen volgens de (herziene) taxonomie van Bloom: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Andere gangbare taxonomieën zijn RTTI, OBIT en rubrics. De typering volgens Bloom is gebruikt in de toetsmatrijs BSM. Als je kiest voor hogere denkvaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren, dan kun je die gebruiken voor complexere toetsvragen.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren een goede spreiding van het type vragen, waarbij complexere vragen ook aan een praktische context (domein B) gekoppeld kunnen worden.

 

 • Kwaliteitsborging

Hoe gebruik je de toetsmatrijs voor BSM?

Met de toetsmatrijs geef je per vraag aan over welke eindterm(en) de vraag gaat, wat de vraagvorm is en welk type vraag het is. De toetsmatrijs maakt zichtbaar dat een vraag naar meerdere eindtermen kan verwijzen. Ook het aantal punten per vraag wordt aangegeven, zodat het gewicht van de vraag duidelijk is. De toetsmatrijs geeft een overzicht of alle eindtermen zijn opgenomen in de vragen van de toets. De toetsmatrijs wordt gemaakt in de voorbereiding.
De toetsmatrijs voor BSM gebruik je voor de verantwoording van de RV-toets.

Zijn er voorbeeldexamens die je kunt gebruiken voor de RV-toets BSM?

Nee, Cito maakt geen toetsen of examens voor BSM. Alleen de methode Be Sports-Minded voorziet in een ruime toetsenbank. Docenten die daar gebruik van willen maken moeten de methode gebruiken.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren dat een landelijke RV-toets niet nodig is. Deze veelgestelde vragen geven voldoende goede richtlijnen. Vooral de toetsmatrijs BSM werd als erg waardevol en behulpzaam gezien.


Mag je de toets zelf beoordelen of is er een tweede corrector nodig?

Voor de betrouwbaarheid van de beoordeling is het raadzaam de RV-toets ook door een tweede persoon te laten beoordelen. Dat kan een directe collega zijn. Vraag feedback aan (een) collega(‘s) van een ander examenvak, die veel ervaring heeft/hebben met het beoordelen van schoolexamens en CSE’s. Als voorbeeld heeft de Carmel-stichting bepaald dat een andere Carmelschool in de regio is aangewezen als tweede corrector. Zowel vooraf bij het bepalen van de RV-toets als achteraf als tweede corrector, zijn twee scholen aan elkaar gekoppeld.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren de RV-toets samen met twee of drie BSM-scholen in de omgeving of regio voor te bereiden en afspraken te maken om elkaar te consulteren bij de beoordeling.  


Hoe interpreteer ik de toetsresultaten?

De betrouwbaarheid en beoordeelbaarheid van de toetsvragen kunnen alleen worden bepaald als de antwoorden vooraf bekend zijn, het correctievoorschrift. Ook moet het aantal scorepunten per toetsvraag bekend zijn en in de RV-toets achter elke toetsvraag staan. In het correctievoorschrift wordt precies aangegeven waar de leerlingen punten voor scoren. Bij examenvragen worden vaak 1 of 2 punten per vraag gegeven, geen halve punten. De leerling moet dit vooraf weten. Ook moet vooraf bekend zijn hoe de score omgezet wordt in een cijfer.

Aanbeveling: De BSM-docenten tijdens de expertmeeting adviseren de gangbare wijze van het berekenen van het cijfer te gebruiken: 9 ÷ maximaal te behalen punten x behaalde puntenaantal = cijfer + 1 = cijfer voor de RV-toets. Een voorbeeld: Voor de RV-toets kunnen maximaal 32 punten behaald worden. De examen leerling scoort 24 punten krijgt een 7,8 volgens deze berekening (9 ÷ 32 = 0,28125 x 24 = 6,75 + 1 = cijfer 7,8). Vooraf moet ook duidelijk zijn hoeveel punten de leerling moet halen voor een voldoende. In dit voorbeeld is dat 16 punten (9 ÷ 32 = 0,28125 x 16 = 4,5 +1 = cijfer 5,5).


Hoe maak ik goed toetsmateriaal?

Cito geeft een aantal tips bij de voorbereiding.

 • Vermeld bovenaan de toets: RV-toets vak BSM, niveau havo of vwo, begin- en eindtijd (toetsduur), aantal vragen en maximaal te behalen scorepunten.
 • Maak één opgavenboekje met daarin vragen, eventuele bronnen en antwoordmogelijkheden.
 • Gebruik lettertype Arial type 12, beter geschikt voor dyslectici.
 • Laat een collega (van andere BSM-school) vooraf de definitieve versie van de toetsvragen en het correctievoorschrift screenen.
 • Maak afspraken over de te volgen procedure nadat de toets is gemaakt en beoordeeld.


Wat moet ik als docent opleveren voor de RV-toets BSM?

 • Voor de leerling(en): een toelichting over wat ze moeten leren voor de toets, hoe lang de toets duurt en welke vorm vragen worden gesteld.
 • Voor de toets: een opgaveboekje, inclusief bronnen, tweebladig antwoordblad.
 • Voor het corrigeren: een correctievoorschrift met heldere scoreverdeling.
 • Voor het becijferen: het aantal punten dat een voldoende oplevert. In het bovenstaande voorbeeld levert 16 scorepunten van de 32 maximaal te behalen punten een 5,5 op. Kijk voor meer informatie hierover in deel C van de handreiking  over becijfering.
De KVLO heeft voor scholen een voorbeeld RV-toets gemaakt en voorbeeldvragen van domeinen C, D en E. Deze toetsvragen en voorbeeldtoets zijn beschikbaar op het besloten deel van de methodewebsite www.besportsminded.nl of te ontvangen door een mail te sturen naar eric.swinkels@kvlo.nl.


Downloads

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...