Onderwijstype of -thema

Voortgezet onderwijs

Terug
Leerlingen worden in het voortgezet onderwijs voorbereid op een succesvolle toekomst (een vervolgstudie of een baan) en op een plek in de kennissamenleving.

Het voortgezet onderwijs zorgt ervoor dat elke leerling een (start)kwalificatie behaalt die past bij zijn of haar talent.

Het voortgezet onderwijs in Nederland kent vier opleidingen:
•           praktijkonderwijs (geen vaste lengteduur opleiding, tussen 12 en 20 jaar)
•           voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) (vierjarige opleiding, van 12 tot 16 jaar)
•           hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) (vijfjarige opleiding, van 12 t/m 17 jaar)
•           voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) (zesjarige opleiding, van 12 t/m 18 jaar)

Thuisraken binnen de sport- en beweegcultuur
Het bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs versterkt en verstevigd de brede motorische basis en legt het accent op het thuisraken binnen de sport- en beweegcultuur. Het leergebied is erop gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sport, tot een bewuste keuze voor bewegen in het algemeen en voor specifieke bewegingsactiviteiten in de vrije tijd. Daarop is dan ook de verschuiving gericht van het leren van de basisvormen van bewegen, waarop in het basisonderwijs de nadruk ligt, naar een brede oriëntatie op actuele bewegingscultuur in het voortgezet onderwijs.
 
Sociale- en regelvaardigheden
Ook wordt er in het voortgezet onderwijs de nadruk gelegd op verschillende sociale en regelvaardigheden. Deze sociale en regeltaken maken het niet alleen mogelijk samen te bewegen, maar bieden leerlingen de mogelijkheid te leren hoe ze die activiteiten met elkaar veilig op gang kunnen brengen en op gang kunnen houden. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen bewegen en dat van anderen, ook als de onderlinge verschillen groot zijn.
In Nederland moet het onderdeel lichamelijke opvoeding met een voldoende of een goed worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het centraal eindexamen. Dit cijfer wordt bepaald door de school zelf.
 

Trends en actualiteiten


•           Uren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs
Er heerst al jarenlang onduidelijkheid bij veel secties lichamelijke opvoeding en schoolleiders over de betekenis van de in de wet opgenomen borging voor het vak lichamelijke opvoeding na het loslaten van de lessentabel in 2006. Naar aanleiding van verschillende interpretaties door scholen en zelfs door onderwijsinspecteurs in den lande heeft de KVLO de onderwijsinspectie gevraagd om een uitleg van het amendement voor de lessentabel lichamelijke opvoeding voor het voortgezet onderwijs. Met de nieuwe uitleg van de inspectie dat ‘gemiddeld ongeveer twee lesuren per week' voldoende moet zijn om de kwaliteit te halen, verlaat zij het uitgangspunt en de bedoeling van het amendement. Met betrekking tot de uren in het VO is de directie VO van OCW met een formele beleidsreactie gekomen:
 
•           Nulmeting uren bewegingsonderwijs voortgezet onderwijs
Het Mulier instituut heeft in 2014 een nulmeting uitgevoerd m.b.t. de stand van zaken rondom de uren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de lestijd voor lichamelijke opvoeding gemiddeld op het vereiste niveau van de minimum lessentabel uit 2005 zit, zoals dat in 2006 door de Tweede Kamer is vastgelegd in een amendement. Ondanks deze vrij positieve uitslag worden er ook een aantal aandachtspunten genoemd:
  • Op het vmbo wordt minder lichamelijke opvoeding gegeven dan de lessentabel voorschrijft. (gemiddeld gedurende één van de vier leerjaren een lesuur per week)
  • Geconstateerd wordt dat er geringe ondersteuning is voor de motorische ontwikkeling van leerlingen met achterstanden. (slechts 10% van de scholen biedt dit aan)
  • De accommodaties verdienen ook de aandacht, 45% van de scholen zegt over onvoldoende accommodatie te beschikken. (17% m.b.t. binnen accommodaties, 18% op buitenaccommodaties en 10% op zowel binnen als buitenaccommodaties)
 
De komende periode gaat de KVLO met betrokken partners in gesprek om de aandachtspunten aan te pakken en te verbeteren. Daarnaast bieden professionalisering, scholing en het lerarenregister volop mogelijkheden om de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding nog verder te verhogen!


Examenprogramma’s


Studiedagen en netwerken


Aan te vragen info

over onder andere..

  • Kerndoelen basisvorming
  • LO1 VMBO
  • LO1 HAVO-VWO
kan via het contactformulier onderwijs
 


Overige links

 

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...