Nieuws

Het register is van ons!

Terug
In de media is commotie ontstaan over het lerarenregister ofwel Registerleraar.nl. De reactie van de ‘moeder’ van het register: de KVLO. De feiten over het ontstaan van het lerarenregister, en meer.


 
Feit 1
Het initiatief
In 2005 nam de KVLO het initiatief voor de invoering van een register. In navolging van het BIG (beroepen in de Gezondheidszorg) Register wilde de vakbond een onafhankelijk platform ter borging van de kwaliteit van het beroep. Dit kwam van de grond na een zorgvuldige afweging van criteria. Nascholingen moesten worden aangemeld en kregen pas een waardering nadat de kwaliteit van het programma was vastgelegd door een commissie die bestond uit oud-onderwijsinspecteurs, opleiders en vakgenoten. Let wel, dit ging uitsluitend over docenten LO.
Het register was vaak onderwerp tijdens gesprekken met andere vakbonden. Er werd besloten dat de beroepsgroep docenten een registratie-instrument wilde hebben.

In 2012 werden de gesprekken serieus en besloot men het initieel lerarenregister van de KVLO als uitgangspunt te nemen. Het werd gezien als een middel om het leraarsberoep een beschermde status te geven en de professionaliteit van de leraar te bevorderen en te beschermen.
Het initiatief lag dus volledig bij de beroepsgroep zelf!
 
Feit 2
Baas over de inhoud
Het heeft daarna nog jaren geduurd om een goed instrument te bouwen zoals we dat nu hebben:
  • leraren bepalen welke leeractiviteiten er toe doen, waarop deze worden beoordeeld en wat ervoor nodig is om registerleraar te kunnen blijven
  • leraren bepalen wát er in het register staat en hóe het er staat
  • het register wordt samen met leraren ontwikkeld en natuurlijk is niemand erop uit om een bureaucratische moloch voor zichzelf te ontwikkelen. Gebruiksvriendelijkheid van het systeem staat dus voorop
  • registerleraren kunnen bijdragen aan verdere verbetering van het register.
Leraren die zich hebben ingeschreven, geven vaak aan dat het invullen veel gemakkelijker en sneller gaat dan zij vooraf hadden verwacht. 

 
Feit 3
Flexibiliteit
Een van de cruciale punten in het overleg van de afgelopen jaren tussen de Onderwijscoöperatie en OCW was het expliciet vormgeven van de zeggenschap van leraren over hun eigen professionalisering. De Onderwijscoöperatie heeft dit punt volledig binnengehaald: de beroepsgroep – leraren dus – bepaalt zelf de criteria waaraan je moet voldoen om registerleraar te mogen blijven (de herregistratiecriteria), de leeractiviteiten die er toe doen om je bekwaamheid bij te houden* én de regels waaraan deze activiteiten moeten voldoen.

In het wetsvoorstel is ook vastgelegd dat de werkgever de leraar in staat moet stellen om de activiteiten te ondernemen die nodig zijn om geregistreerd te blijven. Natuurlijk is het van belang dat het gesprek over professionalisering op school plaatsvindt, tussen schoolleiding, team en leraar. Maar door deze wetswijziging, inclusief de invoering van het beroepsregister, krijgen leraren een veel sterkere positie.
 
Feit 4
Beter beschermd
Door de borging van de kwaliteit  van de beroepsgroep worden onbevoegden aangezet om zich bij te scholen. Dit zegt verder niets over een tekort dat moet worden opgelost maar wel over de professionaliteit van de beroepsgroep.
 
Het wetsvoorstel brengt de leraar in positie. Die kans kun je als leraar pakken en meedenken en meewerken aan de verdere uitwerking van het register, of je blijft aan de kant staan toekijken hoe anderen er met jouw onderwijs vandoor gaan. De KVLO moedigt haar leden aan mee te denken en mee te doen!
 
*Zoals bijvoorbeeld zelfstudie, peer review, docentstages, formele opleidingen, conferenties, etcetera.
 
Bron en meer informatie: http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl
 
 
Jan Rijpstra, voorzitter KVLO
Cees Klaassen, directeur KVLO
Reacties (1)
Hilde Bax24 nov om 22:39

PERSBERICHT; uit de oude doos

Leraren Lichamelijke Opvoeding op kwaliteit geregistreerd

De KVLO, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding heeft in haar Algemene Ledenvergadering van december 2006 het Register leraren Lichamelijke Opvoeding ingesteld. Overeenkomstig wet en besluit kunnen leraren lichamelijke opvoeding zich, na weging van hun opleiding en nascholing laten opnemen in het Register leraren Lichamelijke Opvoeding.

Sinds augustus 2006 geldt in Nederland de Wet Beroepen in het Onderwijs. Daarin is onder andere opgenomen dat de schoolbesturen, in casu de directies van scholen voor primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs verplicht zijn een bekwaamheidsdossier van hun leraren bij te houden. In dat dossier is de initiële opleiding van de leraren, bijvoorbeeld die voor gymnastiek/LO via een Academie voor Lichamelijke Opvoeding of PABO opgenomen; doch tevens - en eigenlijk gaat het daarom- alle nascholingscursussen- trainingen, -studies die de leraar gedurende zijn loopbaan gevolgd heeft.
Het Parlement (1e en 2e kamer) en de achtereenvolgende regeringen willen met deze wet de kwaliteit van de leraren in Nederland bevorderen.
Gelijk diverse andere beroepen - zie onder andere de eisen die jaarlijks gesteld worden aan (para)medici en juristen- dienen leraren zich regelmatig (jaarlijks) bij te scholen, zodat zij beter voorbereid zijn om de hen opgedragen taken in elk tijdsgewicht naar behoren te vervullen.

Het Besluit Bekwaamheidseisen Onderwijspersoneel dat in zeven competenties de eisen aan leraren te stellen, beschrijft, is daarbij leidend. Zo zijn er eisen op het pedagogische, vakinhoudelijke, didactische en organisatorisch terrein. Doch ook in het samenwerken met collega’s, met de omgeving en in het interpersoonlijke vlak en op het gebied van reflectie en (blijvende) ontwikkeling. De KVLO heeft deze competenties vertaald naar een beroepscompetentieprofiel voor leraren LO.

Voor elke nascholing in de context van deze competenties geldt een puntenwaardering. Per jaar dienen 30 punten behaald te worden. Deze punten worden door een Commissie Registratie na weging van de gevolgde nascholing op kwaliteit en kwantiteit, toegekend. Bij het continu voldoen aan de jaarlijkse eisen blijft de leraar lichamelijke opvoeding opgenomen in het Register en kan hij dat als Register Leraar/Docent in zijn curriculum vitae opnemen.

De KLVO is een van de eerste vakverenigingen voor leraren (en ook een zeer oude, sinds 1862) die zo’n registerschap instelt. Bij het garanderen van een goede, methodische en ook veilige lichamelijke opvoeding is zo’n Register noodzaak en een welkome aanvulling bij het op niveau houden van het onderwijs in bewegen en sport.


Hilde Bax, voormalig secretaris Commissie Registratie KVLO
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...