Nieuws

Onderwijsinspectie: niveaudaling bewegingsonderwijs in PO!

Terug
Dat constateert de onderwijsinspectie vandaag 11-04-2018 in haar rapport "Staat van het Onderwijs 2016/2017". De inspectie concludeert, vooruitlopend op de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs die binnenkort verschijnt, dat de bewegingsvaardigheid van leerlingen in groep 8 (over een periode van 20 jaar) is verslechterd en maakt zich daar terecht zorgen over. De KVLO is niet verrast..

..over deze uitkomsten gelet op de talloze verontrustende rapporten van de afgelopen jaren over het bewegingsonderwijs in het PO, zoals de 0- meting (2013), de 1- meting (2017), de motoriektest/MQ-scan (2017) en het slechte resultaat van het sectorakkoord met de PO-Raad (2017), maar is wel erg geschrokken van deze voortgaande verslechtering, waardoor ook de veel geprezen positieve effecten van bewegen op o.a. de volksgezondheid, het welzijn en de deelname aan sport- en beweegsituaties, voor nu en later, voor een grote groep kinderen verloren dreigt te gaan.

Geen tijd te verliezen om met name in het PO snel effectieve maatregelen te nemen om de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs weer op een gezond peil te brengen en het tij te keren.  Geen vrijblijvende afspraken meer en goed bedoelde intenties, maar voor alle leerlingen een vakleerkracht met minimaal 2 uur per week, wettelijk vastgelegd met toezicht van de inspectie.

Een uitgebreide reactie van de KVLO volgt als de volledige rapportage Peil.Bewegingsonderwijs verschijnt.


Jan Rijpstra (voorzitter)
Cees Klaassen (directeur)


 
Hyperlink
naar het volledige rapport: "Staat van het Onderwijs 2016/2017".

 
Hieronder staan de teksten en pagina’s uit de rapportage die betrekking hebben op het Bewegingsonderwijs.
 
Pagina 5
De afgelopen jaren maakten we echter niet alleen jaarlijks een foto, maar we monteerden ook een film. En deze film levert een ander beeld op: de afgelopen twintig jaar zijn de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Dat zagen we vorig jaar in internationale onderzoeken, nu zien we het ook in de landelijke gegevens. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Ook het aantal leerlingen dat eind groep 8 niet goed kan lezen, is de afgelopen twee jaren gestegen. Bij bewegingsonderwijs, cultuureducatie en natuur & techniek zijn veel prestaties lager dan die van jaren geleden. En op het terrein van burgerschap en sociale vaardigheden constateerden we al eerder onvoldoende vorderingen. We moeten wel concluderen: door de jaren heen glijden de resultaten van het Nederlandse onderwijs af. Hier maak ik me echt zorgen om.
 

Pagina 13
Prestaties van leerlingen onder druk — De prestaties van de Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. Eerder zagen we al langetermijndalingen bij rekenen, wiskunde en natuuronderwijs. Dit jaar blijkt dat de leesprestaties van basisschoolleerlingen opnieuw lager zijn dan vijftien tot twintig jaar geleden. Omdat de prestaties van leerlingen in vrijwel alle andere landen de laatste jaren verbeteren, is Nederland zijn internationale toppositie langzaam kwijtgeraakt. Ook andere, landelijke, gegevens laten zien dat de prestaties gelijk blijven of minder worden. Zo lezen leerlingen in het basisonderwijs in 2017 minder goed dan in 2016 en 2015. Ook zijn de prestaties bij cultuureducatie, natuur en techniek en bewegingsonderwijs lager dan of gelijk aan die bij leerlingen die tien jaar geleden op de basis­school zaten.
 

Pagina 15
Ook andere prestaties po onder druk — In het basisonderwijs staan niet alleen de prestaties in taal, rekenen en natuur en techniek onder druk. Ook bij bewegingsonderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2018b), cultuureducatie (Inspectie van het Onderwijs, 2017b) en natuur en techniek (Inspectie van het Onderwijs, 2017c) zien we vaker achteruitgang dan vooruitgang op onderdelen. Ook hier lukt het niet om een stijgende lijn in prestaties te realiseren.
 


Pagina 45
Inspectie van het Onderwijs (2018b). Peil. Bewegingsonderwijs 2015-2016. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. (nog niet verschenen)
 

Pagina 57
Groep 8-leerlingen bewegen minder goed dan in 2006 — De bewegingsvaardigheid van leerlingen in 2016 is afgenomen ten opzichte van 2006. Dat zien we op vijf van de acht onderdelen die ook in 2006 werden gepeild. Op een aantal onderdelen kunnen de prestaties van leerlingen alleen worden vergeleken met (verouderde) normgegevens. Dan blijkt dat de meeste groep 8-leerlingen gemid­deld presteren op balvaardigheid, balansvaardigheid en motorische coördinatie. Op de shuttlerun­test scoren leerlingen vaker dan verwacht in de normcategorie ‘zwak tot matig’. Op de 10x5 meter loop en de vertesprong scoren de leerlingen met name laag. De bewegingsvaardigheid van leerlingen hangt vooral samen met leerlingkenmerken. Met name de inschatting van hun eigen sportieve vaardigheden doet ertoe: hoe hoger deze inschatting, hoe hoger de totaalscore voor bewegingsvaardigheid. Ook BMI speelt een rol: hoe hoger de BMI, des te lager de bewegingsvaar­digheid. Jongens doen het op acht van de veertien onderdelen beter dan meisjes; meisjes zijn alleen beter op balansvaardigheid. De inzet van een vakleerkracht voor groep 8 hangt positief samen met de score op drie onderdelen. Vaker dan in 2006 zetten basisscholen in 2016 vakleerkrachten in om bewegingsonderwijs aan groep 8 te geven. Dit zien we vooral op grote scholen en scholen in stedelijke gebieden. Scholen werken ook vaker samen met buitenschoolse partners. Het aanbod van leerlijnen en reguleringsdoelen, het aantal lessen en de lestijd per week is het afgelopen decennium vrijwel niet veranderd (Inspectie van het Onderwijs, 2018b).
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...