Nieuws

Veelgestelde vragen over de scholensluiting en het coronavirus

Terug
Zestien veelgestelde vragen beantwoord door ons team juridisch. En negen door team onderwijs.


Wat gaat er gebeuren op de scholen?
Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met in ieder geval 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?
Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren, ouders en medisch specialisten die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Kinderen dienen dus thuis opgevangen te worden met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus tot en met 6 april  dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?
Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Moet ik uren inhalen als ik vanwege het coronavirus niet kan werken?
Schoolbesturen kunnen je niet verplichten uren in te halen. Het niet kunnen werken is in dit geval overmacht en komt op grond van de wet in principe voor rekening en het risico van de werkgever.

Kinderen van ouders met ‘cruciale beroepen’ mogen wel naar school. Welke beroepen zijn dat?
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. De hele, actuele lijst vind je hier, op de website van de rijksoverheid.

Mag mijn werkgever salaris inhouden als ik thuis blijf?
Als je ziek bent door het coronavirus, dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Dat betekent dat je recht hebt op de doorbetaling van je loon.

Mag mijn schoolbestuur mij verplichten aanwezig te zijn op school?
Maak je je zorgen over besmetting, maar is er geen verhoogd risico? In dat geval kan je werkgever in principe van je vragen om gewoon te werken op de plek waar je dat normaal gesproken ook doet. Het niet verschijnen op het werk kan worden gezien als werkweigering. We adviseren je om met je werkgever in gesprek te gaan om je zorgen te bespreken. Jullie kunnen dan misschien afspraken maken die voor beiden goed passen. Het is overigens verstandig om bij de keuze om wel of niet thuis te blijven het advies van het RIVM op te volgen.

Moet ik verplicht online lesgeven?
Er wordt nog besproken wat het sluiten van de scholen voor gevolgen heeft voor het lesgeven. Online lesgeven kan onderdeel zijn van die maatregelen.

Werkgevers hebben een wettelijke instructiebevoegdheid. In de wet staat dat je je als werknemers moet houden aan instructies van de werkgever omtrent het verrichten van de arbeid. De instructie kan worden gegeven aan een werknemer individueel of aan een groep werknemers, of aan alle werknemers. De instructie om in deze situatie bepaalde lessen online te verzorgen kunnen vallen onder dit wettelijke instructierecht. Daarbij blijft het een onderwijsactiviteit die onder de verantwoordelijkheid van de school moet worden uitgevoerd. De school is dus aanspreekbaar op inhoud, vorm en uitvoering van die activiteit.

Voor ideeën en uitwisselingen voor online lesgeven zie ook de sites van de verschillende vakverenigingen van de FvOv.

Ik moet online lesgeven vanwege het coronavirus maar ik heb geen computer thuis. Wat nu?
De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor de werkplek van de werknemer, dit geldt ook in het geval van thuiswerken. De werkgever dient daarbij alle materialen die nodig zijn om de functie goed en veilig uit te kunnen oefenen ter beschikking te stellen.

De leerlingen van ouders uit cruciale beroepen worden bij ons opgevangen, kan ik nu wel lessen LO geven?
De KVLO is van mening dat het gezien de adviezen van het RIVM en de verregaande maatregelen die nu zijn genomen niet verantwoord is om lessen LO te verzorgen. Alle sportclubs zijn dicht en alle sportverenigingen worden opgeroepen om hun activiteiten stil te leggen. Vanwege het besmettingsgevaar wordt gevraagd om afstand te houden, dat is in een les LO lastig. Daarmee lopen leraren en leerlingen besmettingsgevaar. We zijn in overleg met OCW en de PO- en VO-raad om hier zoveel mogelijk een lijn in te trekken.
Natuurlijk kun je als docent LO wel ingezet worden voor andere activiteiten en ondersteuning op school.

Als ik ziek ben, moet ik me dan melden bij een bedrijfsarts?
Indien je vanwege medische redenen niet kunt werken, is het verstandig om jezelf volgens de regels uit het verzuimprotocol ziek te melden. Op verzoek van de werkgever kun je opgeroepen worden om de bedrijfsarts te bezoeken. Dat is vaak binnen zes weken. In het geval van besmetting met het coronavirus kunnen, omwille van mogelijke besmettingsgevaren, overigens andere voorschriften gelden. Denk bijvoorbeeld aan telefonisch contact met de bedrijfsarts. Overleg altijd met jouw werkgever en de arbodienst.

Kan mijn werkgever mij verplichten vakantieverlof op te nemen vanwege het coronavirus?
Nee, je werkgever kan dit niet verplichten. Je behoudt in principe het recht op loon en hoeft ook geen vakantiedagen op te nemen.

Wat is de verantwoordelijkheid van mijn werkgever?
Je werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Dit bekent dat de risico’s op besmetting in kaart moeten worden gebracht en vervolgens moeten passende maatregelen genomen worden om de kans op besmetting te minimaliseren. Denk aan voldoende zeep, tissues en het extra schoonmaken van toetsenborden, deurklinken en telefoons. De kosten voor deze middelen zijn voor rekening van de werkgever. Vraagt je werkgever om zelf middelen te kopen, dan moet hij die kosten aan je vergoeden.

Wat gebeurt er met leerlingen die niet thuis kunnen worden opgevangen? Is er een opvangplicht?
Leerkrachten en scholen kunnen niet aan het onmogelijke gehouden worden. Ouders kunnen overigens calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen, bijvoorbeeld als je met spoed je kinderen op moet halen. Als de school sluit en je kunt op korte termijn geen oppas regelen en thuiswerken is geen optie in verband met de aard van je werk, dan kan je als werknemer de eerste tijd ook nog gebruikmaken van calamiteitenverlof. Dit verlof kun je namelijk inzetten voor spoedeisende, onvoorziene en bijzondere persoonlijke omstandigheden. De werkgever betaalt het salaris door tijdens dit verlof.

De school gaat helemaal dicht. Wat zijn mijn rechten?
In principe heb je recht op loondoorbetaling, omdat dit onder het risico van de werkgever valt. Wel dien je beschikbaar te blijven voor niet tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Met andere woorden: jouw werkgever mag van je vragen om thuis lessen voor te bereiden, na te kijken of bepaalde taken uit te oefenen.


Team juridisch van de KVLO

 

Onderwijskundige vragen: PO & VO
 

Wel of geen gym geven? Hoe kun je lesgeven als je 1,5 meter afstand moet houden? Wat is het beleid hieromtrent qua gebruik gymmateriaal en gymmen in het algemeen?
Er wordt geen gym gegeven. Voor het overige gelden de RIVM-richtlijnen, zoals goed en regelmatig je handen wassen en 1.5 meter afstand in acht nemen.

Welke activiteiten kun je als gymleraar wel veilig aanbieden?
Er wordt geen gym gegeven; wel verschillende beweegtips voor thuis, zoals de ‘gym-op-afstand’-bijdragen op deze website en op onze Facebook Praktijkpagina.

Heb je zelf nog goede ideeën? Je kunt je bijdrage op onze Facebook Praktijkpagina kwijt maar ook mailen naar webredactie@kvlo.nl.


Het RIVM geeft aan zoveel mogelijk thuis te werken. Toch gaat iedere schooldirecteur daar anders mee om. Wat zijn de richtlijnen voor scholen? Wij zien nu voorbeelden langskomen van 100% aanwezigheid tot school volledig dicht.
Leraren die geen verschijnselen hebben (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest, koorts) kunnen in beginsel werken en naar school komen om daar werkzaamheden te verrichten zoals afgesproken op de school. Dat kan op elke school anders geregeld zijn. Neem dus altijd contact op met de leidinggevende en vraag wat er van je verwacht wordt. Bij (lichte) verschijnselen dien je niet naar school te komen en kunnen er andere (thuis) werkzaamheden afgesproken worden.

 

Veel scholen zijn momenteel gesloten of hebben nog een aantal kinderen van ouders met vitale beroepen die op school zijn. Hoe kunnen je werkzaamheden eruit zien?
Collega’s helpen met lessen en andere deeltaken.

 

 

VO


Met het oog op het naar behoren afsluiten van het schoolexamen LO (havo en vwo) en LO1 (vmbo) in deze buitengewone omstandigheden probeer je als school zoveel mogelijk in de geest van het eigen onderwijskundige beleid verstandige (maatwerk) oplossingen te vinden. Als je dat in goed overleg doet met alle partijen, ook met de onderwijsinspectie, dan kom je er wel uit.


Wat gebeurt er met schoolexamens?
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen vanaf 16 maart sluiten tot en met 6 april. Bij scholen kan de vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. In afstemming met het RIVM is dinsdag 18-3 besloten dat er ruimte gegeven wordt om schoolexamens af te nemen op de scholen. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuisblijven. Lees het hele bericht en de brief van de minister aan de Tweede Kamer op de website van de FvOv.
 

Stel dat het LO(1) programma al is afgerond. Wat moeten leerlingen doen die bepaalde onderdelen van LO(1) nog niet naar behoren hebben gedaan en afgesloten?
Heeft een leerling een blessure gehad of is ziek geweest, dan is dat buiten eigen schuld. Bekijk of er een zinvolle inhaalmogelijkheid is. Normaliter vervangt een theoretische opdracht geen praktijk.  Als er geen inhaalmogelijkheid is, dan kan de leerling daar niet de dupe van worden. De docent meldt dit bij de examensecretaris. Deze verzamelt alle gevallen met een onvolledig examen (LO) en meldt dit bij de inspectie. In overleg wordt dan besloten hoe de betreffende leerling(en) LO naar behoren af kunnen sluiten.

Heeft een leerling door eigen schuld of nalatigheid lessen gemist en onderdelen niet afgesloten? Bekijk ook dan of er een zinvolle inhaalmogelijkheid is. Zo niet dan bied je een vervangende opdracht aan. Die mag wel theoretisch zijn.

Stel dat het LO(1)-programma nog loopt en sommige onderdelen kunnen door deze maatregelen niet worden afgerond. Hoe kan een leerling dan wel LO naar behoren afsluiten?
Als er geen inhaalmoment meer komt dan geldt voor alle leerlingen die delen van het PTA niet konden afsluiten hetzelfde als bovenstaand is beschreven. We gaan ervan uit dat er bij LO(1) eigenlijk geen theoretische onderdelen zijn en dat je dus niet zinvol kunt vervangen met een theorieopdracht voor thuis. Eventueel zouden leerlingen een reflectieopdracht kunnen doen, maar dat zal weinig zinvol en motiverend zijn.

Kun je door je werkgever verplicht worden tot het geven van theoretische opdrachten voor LO?
Overeenkomstig de vraag over ‘verplicht online lesgeven’. Overleg met je werkgever over een zinvolle en betekenisvolle manier om kinderen thuis in beweging te krijgen. Voor ideeën heeft de KVLO voorbeelden van gym-op-afstand gedeeld op de website. Voor het voortgezet onderwijs gaat de prioriteit op scholen meer uit naar de theoretische vakken. Aangezien ook sporten bij sportverenigingen en fitnessclubs is verboden, kunnen leerlingen alleen in en om het huis bewegen. Een verplichting tot vervangende opdrachten lijkt niet passend bij het vak. Leerlingen uitnodigen om op een creatieve wijze in beweging te blijven is een mogelijkheid.

Examenvakken BSM en LO2, kunnen theoretische onderdelen wel thuis gedaan worden?
Voor de praktijkonderdelen bij BSM en LO2 is duidelijk dat de mogelijkheden op school en daarbuiten (vrijwel) niet mogelijk zijn. Het theoretische deel van de examenvakken kan wel met opdrachten in de komende weken aangeboden worden. In de bovenbouw werken vrijwel alle scholen met een studiewijzer en periode-/jaarplanning. Geef per week aan wat van de leerlingen wordt verwacht. Laat opdrachten op ELO’s inleveren. Het voorbereiden op het organiseren van een toernooi of sportdag kan prima doorgang vinden. De theoretische achtergrond van training en het verbeteren van duur of kracht is prima om op een digitale wijze aan te bieden en leerlingen te laten verdiepen met opdrachten. Het eigenlijke trainen kunnen de leerlingen mogelijk in eigen beheer thuis of buiten wel zonder risico doen.

 
Team onderwijs van de KVLO

 

 

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
31
mrt
Studieavond‘Dynamische...
Agendapunt bekijken
02
apr
TwentedagenAfgelast
Agendapunt bekijken
07
apr
ALV + beoordelen, hoe dan?
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...