Nieuws

Veelgestelde vragen over LO/bewegingsonderwijs in het VO/PrO

Terug
vanaf 2 juni 2020. Richtlijnen en advies van de KVLO zijn samengesteld in afstemming met en medewerking van de stakeholders LO in het VO, te weten het LO-Platform, ALO’s, FvOv, SLO, Mulier Instituut en docenten LO. (Laatste update: 31 mei 2020)

 


 Deze vragen gaan over Lichamelijke Opvoeding (LO) in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.

De vragen zijn ingedeeld in de categorieën:

 • Algemeen (vraag 1 t/m 5)
 • Binnen/buiten (6)
 • Besmetting voorkomen (7 t/m 12)
 • Rechten en plichten (13 t/m 15)
 • Hygiëne (16 t/m 18)
 • Kleedkamer (19 t/m 21) en
 • Overig (22 t/m 29)

 Voor VSO is een apart protocol.
 
Vragen
1. Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen? (4 juni)
2. Tijdens het buiten sporten hoeven kinderen tot 18 jaar geen 1,5 m afstand meer te houden. Geldt dat dan ook voor de lessen LO in het VO/PrO?
3. Waarop is het aantal van maximaal 16 leerlingen gebaseerd?
4. Mag je echt niet meer dan 16 leerlingen lessen LO geven?
5. Is er een maximum aan groepen dat tegelijk les krijgt?
6. Mag ik LO geven in de gymzaal of moet dit buiten?
7. Wat is het advies voor hygiëne voor de lessen LO?
8. Welke schoonmaakmiddelen gebruiken?
9. Wat is precies de 1.5 meter richtlijn voor het onderwijs?
10. Kan ik fysiek hulpverlenen?
11. Is het voor mij veilig om les te geven?
12. Wat adviseren jullie voor leerlingen die hooikoorts hebben en veel moeten niezen? Of voor de leraar LO met hooikoorts?
13. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
15.  Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
16.  Hoe zit het met hygiënemaatregelen?
17. Is er een checklist voor hygiënemaatregelen?
18.  Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen LO/bewegingsonderwijs?
19.  Wat is het advies rondom kleedkamergebruik?
20.  Mogen kinderen zich gewoon omkleden?
21. Mogen toiletten gebruikt worden of moeten toiletten altijd beschikbaar zijn?
22.  Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
23.  Mijn school geeft geen LO omdat kernvakken als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om wel LO in het VO/PrO te geven?
24.  Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
25.  Mogen kinderen van 11 en 12 jaar die in klas 1 zitten wel naar school of gelden voor hen andere regels?
26.  Mag ik als VO-docent lesgeven bij een basisschool bij mij in de buurt, zolang er in het VO geen lessen gegeven worden?
27. Wat adviseren jullie als het sportveld 1-2 km van school ligt?
28. Mogen we met leerlingen naar een buitenzwembad?
29. Mag je het PTA van LO/ LO1 en BSM/LO2 in de bovenbouw aanpassen?

Antwoorden

Algemeen

.Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?

Ja maar alleen buiten. Daarbij is vanaf 1 juni normaal spelcontact toegestaan. Denk daarbij aan af en toe een duel bij hockey of voetbal. Afgezien daarvan dient de 1,5 meter waar mogelijk wel gehandhaafd te worden.
 

Tijdens het buiten sporten hoeven kinderen tot 18 jaar geen 1,5 m afstand meer te houden. Geldt dat dan ook voor de lessen LO in het VO/PrO? 
Het huidige protocol voor LO in het VO/PrO blijft gehandhaafd.


Het Kabinet heeft donderdag 28 mei besloten dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar vanaf 1 juni buiten mogen sporten zonder 1,5 meter afstand. Daarbij ontstond onduidelijkheid of dit ook voor de lessen LO in het VO/PrO geldt die vanaf 2 juni buiten gegeven mogen worden met 1,5 meter afstand tussen leerlingen.
Op 29 mei heeft OCW aan de KVLO en de VO-raad laten weten dat de richtlijn van 1,5 meter afstand tussen leerlingen in het onderwijs en in de lessen LO wel in tact blijft.

Het OMT geeft daarbij aan dat kortstondig contact binnen de 1,5 meter niet direct tot problemen leidt. Kortom normaal spelcontact”, zoals af en toe een kort duel in het voetbal of hockey is een gering risico. Activiteiten waarbij leerlingen elkaar structureel aanraken en waarbij er dus sprake is van intensief contact (bijvoorbeeld de hele tijd bovenop elkaar zitten/liggen) zijn uiteraard onwenselijk. Met andere woorden: uitvoeren met gezond verstand.

Het huidige protocol voor LO in het VO/PrO (op de pagina Hulp & Advies Onderwijs te vinden) blijft dan ook gehandhaafd.
 

Waarop is het aantal van maximaal 16 lln gebaseerd?
Het protocol LO in het VO/Pro adviseert voor veilige en verantwoorde lessen LO een groepsgrootte van maximaal 16 leerlingen, vanwege het onderling afstand houden van 1,5 m, ook van de docent LO. En vanwege alle hygiënemaatregelen die nodig zijn, het gebruik van (vaak) kleinere kleedkamers en de activiteiten die buiten mogelijk zijn. Bij grotere groepen wordt het voor de docent moeilijker zo goed mogelijk invulling te geven aan de opgestelde richtlijnen (en toezicht te houden op die invulling).    

Mag je echt niet meer dan 16 leerlingen lessen LO geven?
De maximale groepsgrootte van 16 leerlingen is een advies, geen expliciet in de wet beschreven bepaling. Maar het is ook geen vrijblijvend advies en dient niet lichtzinnig opgevat of terzijde geschoven te worden. Wanneer scholen aan meer dan 16 leerlingen willen lesgeven, dan adviseren we om dit goed met de werkgever te bespreken en desgewenst contact op te nemen met de inspectie onder welke voorwaarden dit mogelijk en verantwoord is.
Als je les moet geven aan een klas van 30 leerlingen, adviseren we dat met twee docenten LO te doen en op het sportveld twee groepen te maken.

Is er een maximum aan groepen dat tegelijk les krijgt?
Nee, dat is aan de scholen. Wel mogen verschillende groepen niet gelijktijdig gebruik maken van dezelfde kleedkamer, dus niet op hetzelfde moment. Binnen in het schoolgebouw, kleedkamers en de gangen moet 1,5 m afstand worden gehouden. Op het sportveld moet het ook mogelijk zijn om activiteiten aan te bieden afzonderlijk van elkaar, dus met voldoende tussenruimte.
Als er lesgegeven wordt aan meerdere groepen, denk dan aan

 • De looproute of fietsroute naar het sportveld
 • Waar leerlingen hun handen moeten wassen voorafgaand aan de les
 • Waar leerlingen zich eventueel kunnen omkleden, met hoeveel tegelijk (op 1,5 m afstand)
 • Waar leerlingen instructie krijgen
 • Welke loop- en/of fietsroute de leerlingen nemen terug naar school of huis
 • Hoeveel tijd er zit tussen de wisselingen van de groepen, zodat die groepen zo min mogelijk met elkaar in contact komen en op 1,5 m afstand blijven

Binnen/buiten

Mag ik LO geven in de gymzaal of moet dit buiten?
De lessen LO in het VO/PrO worden tot het eindvan het schooljaar (juli 2020) alleen buiten gegeven.
Het is niet toegestaan binnen (in een gymzaal/sporthal) les te geven. Dit omdat binnensport mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus bij deze leeftijdsgroep geeft.
Praktische activiteiten zoveel mogelijk aanpassen, waarbij 1.5 meter afstand tussen docent en leerling en tussen leerlingen onderling gewaarborgd blijft. Als dit niet kan, worden bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd en/of online aangeboden.


Besmetting voorkomen

Wat is het advies voor hygiëne voor de lessen LO?

 • Voor en na de les handen wassen.
 • Leermiddelen en materiaal dat tijdens de les wordt aangeraakt moet na elke les schoonmaken met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel). Denk daarbij aan de gebruikte ballen.
 • De leerling maakt het eigen gebruikte materiaal schoon, zoals het handvat van een badmintonracket of hockeystick of speer/discus.
 • Aan het einde van de dag worden andere gebruikte materialen en contactpunten schoongemaakt, zoals pilonnen en deurklinken.
 • De leraar gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen.
 • Tennisballen die moeilijk schoon te maken zijn, worden een dag niet gebruikt.
 •  

Welke schoonmaakmiddelen gebruiken?
Zowel water en zeep (en drogen met papieren doeken) als desinfecterende gel zijn een optie. Aan water en zeep zou de voorkeur gegeven kunnen worden omdat dit makkelijker op grote schaal beschikbaar is en ook gebruikt kan worden voor het reinigen van oppervlakten en materialen. 
Tip: plaats brede wasbakken vlakbij het sportveld (zoals bij festivals), voorzien van water(slang)aanvoer en afvoer naar het riool/put.
 

Wat is precies de 1.5 meter richtlijn voor het onderwijs?
Voor het VO geldt dat iedereen 1.5 meter afstand moet houden, tussen de leraar en leerling en leerlingen onderling. En uiteraard leraren onderling.  
Het Kabinet heeft donderdag 28 mei besloten dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar vanaf 1 juni buiten mogen sporten zonder 1,5 meter afstand. Daarbij ontstond onduidelijkheid of dit ook voor de lessen LO in het VO/PrO geldt die vanaf 2 juni buiten gegeven mogen worden met 1,5 meter afstand tussen leerlingen.
Docent en leerling en leerlingen bewaren onderling 1.5 meter afstand. 
Het OMT geeft daarbij aan dat kortstondig contact binnen de 1,5 meter niet direct tot problemen leidt. Kortom “normaal spelcontact”, zoals af en toe een kort duel in het voetbal of hockey is een gering risico. Activiteiten waarbij leerlingen elkaar structureel aanraken en waarbij er dus sprake is van intensief contact (bijvoorbeeld de hele tijd bovenop elkaar zitten/liggen) zijn uiteraard onwenselijk. M.a.w. uitvoeren met gezond verstand.

Het huidige protocol voor LO in het VO/PrO (op de pagina Hulp & Advies Onderwijs te vinden) blijft dan ook gehandhaafd.

 

.Kan ik fysiek hulpverlenen?

 • Het is niet mogelijk fysieke hulp te verlenen binnen de 1.5 meter afstand. Activiteiten waarbij fysiek hulpverlenen noodzakelijk is niet aanbieden of zodanig aangepast dat hulpverlenen niet nodig is.
 • Leerlingen mogen elkaar niet aanraken en hulpverlenen in het VO/PrO.
 • In noodsituaties altijd ingrijpen en fysieke ondersteuning bieden.
 •  

 
 .Is het voor mij veilig om les te geven?
Het risico is verantwoord als iedereen zich aan de regels houdt.
Leraren behorend tot de risicogroepen (chronisch ziek, COPD/longziekte, diabetes, hartklachten) gaan nog niet voor de groep staan. Zij werken vanuit huis. Dit in overleg met de werkgever.


.In het protocol staat dat er in het onderwijs geen beveiligingsmiddelen zoals mondkapjes worden gebruikt. Maar als ik dit wel wil, mag het dan wel?
Het gebruik van beschermingsmiddelen is niet verplicht gesteld voor onderwijspersoneel, want er is geen noodzaak tot een medische toepassing van beschermingsmiddelen (medische handelingen binnen VSO/PRO uitgezonderd). Dit wil niet zeggen dat je beschermingsmiddelen (zoals een mondkapje of handschoenen) niet mag gebruiken. Het advies is om bij zorg over de eigen gezondheid in gesprek te gaan met de werkgever om zodoende tot een oplossing te komen, waarbij jij met een gerust gevoel les kunt geven.
 
Wat adviseren jullie voor leerlingen die hooikoorts hebben en veel moeten niezen? Of voor de leraar LO met hooikoorts?
In principe kom je alleen naar school als je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Als een leerlingen veel last heeft van hooikoorts en veel moet niezen, dan adviseren we terughoudend te zijn om deel te nemen aan de lessen LO.
Voor docenten met hooikoorts geldt hetzelfde en wellicht nog wat stringenter: leerlingen moeten zich ook veilig voelen. Bij vaak niezen komen meer aerosolen vrij. Buiten lijken die snel te vervliegen. Als docent voor een groep steeds moet niezen of zijn of haar neus moet snuiten, dan wordt het lastiger om te voldoen aan de hygiëne-adviezen.
 

Rechten en plichten

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.
 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?

 • Aan de hand van de RIVM-richtlijnen  kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever en zo nodig binnen de kaders van het advies van de bedrijfsarts).


Advies KVLO: Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Als er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van de KVLO (juristen@kvo.nl).
 
Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
Onderwijspersoneel met gezinsleden/ huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (keuze in overleg tussen medewerker en werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de werkgever.

Advies KVLO: Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.

 
Hygiëne

Hoe zit het met hygiënemaatregelen?
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan de aanwezigheid op/ bij het sportveld van:
•    Zeep en water (desinfectans zijn niet nodig), papieren handdoekjes, oppervlaktesprays. Als water niet voorhanden is, kan de school ook kiezen voor desinfecterende gel. Wassen met water en zeep heeft de voorkeur.
•    Leermiddelen, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen elke les te worden schoongemaakt. Minimale frequentie bij LO in het VO is na elke les schoonmaken.
•    Individueel gebruikt materiaal (zoals rackets, batjes en sticks) worden voor gebruik door de leerling zelf schoongemaakt.
•    de leerkracht raakt alleen met schone handen materialen aan en heeft een aantal gebruiksmaterialen die alleen door hem/haar worden aangeraakt en niet door de leerlingen.

 • Aan het einde van de dag materiaal dat aangeraakt is (zoals pilonnen) schoonmaken.
 • Maak iemand van de sectie LO verantwoordelijk voor het hygiëneplan voor de sportaccommodatie.
 • Neem contact op met medegebruikers en de gemeente als je externe sportaccommodatie huurt. Maak afspraken over kleedkamers en toiletgebruik en -schoonmaak.
 • Hygiëne tips:
  • plaats brede wasbakken vlak bij het sportveld (zoals bij festivals), voorzien van water(slang)aanvoer en afvoer naar het riool/put.
  • Gebruik geen (knijp)fluitjes, maar laat leerlingen regelen met handgebaren.
  • Was één keer in de week alle lintjes.
  • Gebruik tennisballen, die lastig schoon te maken zijn, om de dag. Dus na gebruik pas twee dagen later weer gebruiken.  
 

Is er een checklist voor hygiënemaatregelen?
We hebben alleen een lijst met de volgende aandachtspunten. De Adviesraad Praktijkonderwijs heeft voor de praktijklokalen een checklist gemaakt:

 • Maak een plan voor de looproutes/ verplaatsingen van leerlingen door de school.
 • Maak een hygiëneplan voor het handen wassen & drogen.
 • Maak een plan voor het gebruik van materialen.
 • Maak een plan voor het schoonmaken van materialen.
 • Maak een plan voor het omkleden.
 • Maak een plan voor het scheiden van groepen op het schoolplein tijdens pauzes.
 • Maak een plan voor de doelen en inhoud van je lessen/ aanpassingen programma, tot de zomer en voor volgend schooljaar.
 • Maak een plan bij slecht weer. Hoe worden leerlingen geïnformeerd als de les LO niet door kan gaan en wat het alternatief is. LO mag in het VO/PrO niet binnen gegeven worden.
 

Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen LO in het VO?

 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. (althans, die verplichting is er niet).
 • In het geval van lichte medische ingrepen zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, tenzij het om een handeling gaat, waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn.
 • Specifiek is de volgende maatregel van kracht: voor verlenen van medische en/of verpleegkundige zorg in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs dragen personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen.


Kleedkamer

Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?

 • Toezicht houden in de kleedkamer is maatwerk per kleedkamer.
 • Voor LO in het VO lijkt lesgeven aan maximaal 16 leerlingen haalbaar. Afhankelijk van de kleedkamerruimte moet gekeken worden of de jongens en meisjes in aparte kleedkamers voldoende afstand kunnen houden. Belangrijk is hierbij dat niet twee groepen tegelijk gebruikmaken van dezelfde kleedkamer. Ook moet er voldoende/veel tijd zijn tussen de lessen voor het wisselen van groepen in de kleedkamers.
 • Markeer omkleedplekken.
 • Geen contact met andere klassen/groepen/samenstellingen; maak een strakke logistiek bij wisselingen van ruimte en materiaal.
 • Regel schoonmaak van contactplekken in de kleedkamers aan het einde van de les?

Bij externe accommodaties, gehuurd van de gemeente of sportvereniging, zijn de kleedkamers vaak gesloten (Sportprotocol NOC*NSF). Voor onderwijsgebruik dient er de mogelijkheid te zijn dat kleedkamers, zoals gebruikelijk, beschikbaar zijn. Ga met de gemeente en desnoods met de gemeenteraad en sportvereniging(en) in overleg hoe je op een verantwoorde en veilige wijze de sportaccommodatie, inclusief kleedkamers, kunt gebruiken. De gemeente kan en zal daarop toezicht houden.
 
.Mogen kinderen zich gewoon omkleden?
Ja, maar alleen samen met kinderen uit de eigen klas. Hier dient dus in het rooster rekening mee te worden gehouden.
Als dit het geval is dan heeft iedere klas een eigen kleedkamer en kan er een regulier doordraai-rooster plaatsvinden (zonder extra tijd tussen de klassen). Er dient wel rekening te worden gehouden met de looproute of timing, zodat klassen elkaar niet in een nauwe gang passeren.
Hierbij zijn de volgende opties mogelijk:

 1. De kleedkamer wordt gesplitst, waardoor twee groepen gebruik kunnen maken van de kleedkamer voor het ophangen van de kleding. De groepen kleden apart van elkaar om en passeren elkaar in de gymzaal/op het sportveld.
 2. De kleedkamer wordt per groep gebruikt, waardoor er tijd tussen het omkleden van beide groepen nodig is. Hiermee is de kans dat groepen onderling contact maken miniem, maar gaat wel veel tijd verloren.

Thuis douchen!
Voor LO in het VO worden kleedkamers vaak gebruikt door meerdere groepen. Er zijn ook veel wisselingen, dus afhankelijk van de sportaccommodatie moet gekeken worden hoeveel groepen tegelijk, hoe groot de groepen zijn en wat de aankomst- en vertrektijden zijn van de leerlingen die naar de les LO komen.

Mogen toiletten gebruikt worden of moeten toiletten altijd beschikbaar zijn?
De school bepaalt zelf of toiletten gebruikt kunnen worden en op welke wijze de toiletten gebruikt worden. Na toiletgebruik moet het toilet schoongemaakt worden.


Overig

Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
Nee, groepsactiviteiten buiten de school gaan niet door. Nu de scholen in het VO/PrO vanaf 2 juni weer open gaan, wordt geadviseerd extra verplaatsingen en vervoer te beperken. Als er activiteiten worden georganiseerd dan adviseren we de groepsgrootte te beperken tot 16 leerlingen per docent.

Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.
Er zijn sportdagvormen denkbaar waarbij leerlingen in kleine groepen van 10-15 leerlingen één activiteit doen en weer terug naar huis gaan. Er moet dan wel voldoende tijd tussen de activiteiten zijn om contact met andere groepen te voorkomen. Tussen de activiteiten is voldoende tijd nodig om alle gebruikte materialen en contactpunten schoon te maken.
 

Mijn school geeft geen LO, omdat de kernvakken als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om wel LO/bewegingsonderwijs te geven?

 •  Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs. Geadviseerd wordt om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken, dus inclusief LO. En daar waar mogelijk en verantwoord, in te zetten op vakken met een praktische component (zoals LO) die niet goed op afstand verzorgd kunnen worden.
 • Bewegen heeft een positieve invloed op de leerprestaties en het concentratievermogen van kinderen.
 • Kinderen hebben behoefte aan groepscohesie en aan bewegingsactiviteiten die samenwerking stimuleren. Ze hebben sociale contacten gemist. In een gestructureerde omgeving (de les LO/bewegingsonderwijs) kan doelgericht worden gewerkt aan groepsdynamica (bevordering sociaal emotionele ontwikkeling). 
 • Tijdens de corona-lockdown blijken de beweegactiviteiten van alle jongeren weken lang op een laag pitje gezet (geen sport, weinig bewegen buiten, veel schermtijd). Met mogelijk negatieve gevolgen voor vaardigheden en gezondheid. Ook na de start van het VO-onderwijs zijn er nog veel beperkingen en is geven van LO van belang omdat het bewegen op allerlei fronten onder druk staat.
 

Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
Stages kunnen doorgang vinden volgens de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, als de stagiair daar al werkzaam was en geen gebruik maakt van het OV. Advies is te overleggen met de werkgever. Probeer daarbij het aantal volwassenen in de gymzaal te beperken.


Mogen kinderen van 11 en 12 jaar die in klas 1 zitten wel naar school of gelden voor hen andere regels?
Voor LO in het VO/PrO is gesteld dat alle maatregelen gelden voor iedereen in het VO/PrO, dus ook voor kinderen jonger dan 13 jaar.


Mag ik als VO-docent lesgeven bij een basisschool bij mij in de buurt, zolang er in het VO geen lessen gegeven worden?
Ja dat mag, de ALO-bevoegdheid geldt ook voor het PO, maar het is wel verstandig om dit goed op papier te zetten, zeker gezien de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen.

De VO-vakdocent volgt, naast de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol van bewegingsonderwijs in het PO, ook de richtlijnen van de PO-school waar lessen bewegingsonderwijs worden gegeven. De docent zal zich dus moeten verdiepen in het specifieke maatwerk van de basisschool.  

Beide werkgevers (VO en PO) moeten akkoord geven en dit op papier vastleggen dat jij tijdelijk wordt ingezet binnen het PO. Dat hoeft gezien de bijzondere en tijdelijke situatie niet gelijk een detacheringsovereenkomst te zijn (wat het in feite wel is), maar er moeten wel afspraken gemaakt worden dat de werknemer in het kader van coronamaatregelen werkzaamheden verricht voor een collega-school in het PO en dat beide werkgevers hiermee instemmen.

.Wat adviseren jullie als het sportveld 1-2 km van school ligt?
Maak afspraken hoe leerlingen zelfstandig naar het sportveld verplaatsen. Dat mag niet met het openbaar vervoer. Regel bij aankomst waar leerlingen hun fietsen (in aparte vakken) plaatsen, hoe ze het sportveld op komen (maak eenrichtingsverkeer), waar ze hun handen kunnen wassen, waar ze zich eventueel kunnen verkleden, hoe ze het toilet eventueel kunnen gebruiken en waar ze gaan sporten.
 

Mogen we met leerlingen naar een buitenzwembad?
Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
 

Mag je het PTA van LO/ LO1 en BSM/LO2 in de bovenbouw aanpassen?
Ja, de PTA’s mochten al aangepast worden tijdens de afgelopen maanden, om scholen de mogelijkheid te geven om juist bij onderwijs-op-afstand andere opdrachten aan te bieden. Vooral bij de examenvakken BSM en LO2 kan dit van belang zijn. In de resterende weken tot de zomervakantie moeten scholen bekijken welke activiteiten op hun school en sportaccommodatie mogelijk zijn om veilig en verantwoord LO te geven. De inspectie gaat daar niet op handhaven en geeft scholen de ruimte onderwijs aan te bieden naar de mogelijkheden.

Bedenk al wel hoe het programma voor komend schooljaar aangepast moet worden. Aan te nemen is dat mogelijk nog een tijd aangepaste maatregelen noodzakelijk zijn, die van invloed zijn op welke activiteiten je aan kunt bieden (in elk geval buiten op het sportveld en hopelijk ook binnen afzienbare tijd binnen in de gymzaal of sporthal). Ook de groepsgrootte kan bepalend zijn voor welke activiteiten in het programma kunnen worden opgenomen.

Belangrijk voor de huidige voorexamenklassen zijn de onderdelen die deel van het schoolexamen uitmaken met eindtermen die in het examenjaar niet terug zouden komen, dat die onderdelen in het PTA van het examenjaar komen. Door het uitvallen van de lessen vanaf half maart tot 1 juni kan het nodig zijn het programma compacter aan te bieden.
 

Versie 10 (Bijgewerkt 4 juni 2020)

Meer veelgestelde vragen (FAQ)

Reacties (19)
Klaas vaak 22 mei om 10:53
Staat er onder vraag 2 en onder vraag 18 niet een totaal ander antwoord?
Bij vraag 2 mag er duidelijk niet binnen gym plaatsvinden.
Bij vraag 18 lijkt dat plotseling wel te mogen?

Paul22 mei om 12:37
Zeer zinnige vragen. Maar wie komt met de antwoorden?
hans verhoogt21 mei om 12:05
Waarom VO /Pro alleen buiten sporten en VSO binnen en buiten?
Torsten Slot26 mei om 20:56
Tot op heden zijn alle lessen (dus ook LO) bij ons op school op afstand door gegaan. Wij zijn er hier behoorlijk trots op (ook op de schoolleiding voor deze keuze en beslissing).

Vandaag horen we opeens dat vanaf volgende week alleen de belangrijke vakken (waarin examen wordt gedaan) nog een plek krijgen in het rooster. LO dus helemaal van de baan! Mag dat zo maar? Ik ben met stomheid geslagen.......

Daar komt bij dat er straks lessen zijn tot 12.45 uur zodat er op de middagen aanvullende opdrachten/toetsen uitgevoerd kunnen worden. Daar was toch wel plaats geweest voor bewegen (al dan niet op afstand)?

Benieuwd naar de kijk van de KVLO op dit punt en ook naar jullie meningen
KVLO, Eric Swinkels22 mei om 09:54
1. Overleg met Gemeente, als dat de beheerder en toezichthouders is. Bij meerdere gebruikers sowieso afstemmen.

Tweede bericht: Moet kunnen als leerlingen handen wassen voorafgaand aan de volgende les. Zou dan wel adviseren dat leerlingen zich matig intensief inspannen. Zweet brengt het virus niet over.
Cor Wilders20 mei om 18:59
Wij gebruiken voor onze lessen de hockeyvelden van de plaatselijke club. Zij mogen geen gebruik maken van de kleedkamers - hoewel ik zie dat ze toch al weer open zijn voor toiletgebruik.
Mogen wij als school wel gebruik maken van die kleedkamers, aangezien onze leerlingen ook op school mogen omkleden?
Daniëlle 20 mei om 19:03
Mogen leerlingen in het VO na de les lo weer het lokaal in? Ze kunnen niet douchen namelijk.
Rob 22 mei om 16:24
Waarom mag er buiten niet een 12 min loop of een 5 km loop worden gehouden als je aan alle eisen voldoet?
Peter23 mei om 08:53
Als er richtlijnen zijn voor alleen buitenlessen...waarom dan in protocollen spreken over springkasten, klimrekken etc?

Is het niet veel beter dat iedereen gewoon zijn/haar eigen verstand gebruikt in plaats van alleen maar kijken naar deze richtlijnen!? Je kunt namelijk niet alle situaties afdekken in dit verhaal.
Michael24 mei om 23:47
Het protocol is erg onduidelijk geschreven. Er mag binnen geen lesgegeven worden, maar er wordt wel over algemene hygiëne voorschriften voor binnen gesproken. Dat creëert verwarring.

Begrijp ik het goed dat als wij buiten op de hockeyvelden lesgeven, wij daar de ballen na voor elke les moeten schoonmaken?
KVLO, Oscar Scipio25 mei om 12:55
Klaas vaak 22 mei om 10:53
Staat er onder vraag 2 en onder vraag 18 niet een totaal ander antwoord?
Bij vraag 2 mag er duidelijk niet binnen gym plaatsvinden.
Bij vraag 18 lijkt dat plotseling wel te mogen?

Klopt! Dit zal z.s.m. aangepast worden! (bedankt voor het opmerken) Het antwoord is dat er alleen buiten bewogen mag worden op het VO.
KVLO, Oscar Scipio25 mei om 13:33
@Peter
Als er richtlijnen zijn voor alleen buitenlessen...waarom dan in protocollen spreken over springkasten, klimrekken etc?

Is het niet veel beter dat iedereen gewoon zijn/haar eigen verstand gebruikt in plaats van alleen maar kijken naar deze richtlijnen!? Je kunt namelijk niet alle situaties afdekken in dit verhaal.

In het protocol VO/PRO zie ik het volgende staan wat betreft materiaal. (er staat niks over springkasten en klimrekken?)

Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen is toegestaan. De leerkracht gebruikt eigen materiaal en probeert contact met materiaal van leerlingen te voorkomen.

Voor iedere school blijft het inderdaad maatwerk en kan op detail niveau niet alles beschreven worden. Aan de hand van de richtlijnen is het boerenverstand gebruiken een goed advies. Maar de richtlijnen geven wel richting aan hoe je met deze situatie om kunt gaan. Wij passen de FAQ aan, naar aanleiding van de vragen die binnenkomen op de Helpdesk of hier en bedanken voor jullie input.
Ewout Buurma25 mei om 14:22
Zijn er toevallig ook informatieposters vanuit de KVLO gericht op LO voor VO die op de buitenlocatie opgehangen kunnen worden? Alvast dank!
Dave25 mei om 20:18
Onze school heeft besloten alleen LO in de onderbouw aan te bieden en de bovenbouw geen fysieke lessen meer aan te bieden (ook BSM) terwijl er nog diverse PTA onderdelen openstaan. In hoeverre kan een school verplicht worden deze lessen toch te laten geven?
Charlotte28 mei om 21:07
Las net onderstaand bericht:

https://www.ad.nl/binnenland/ook-pubers-13-18-jaar-hoeven-bij-sporten-geen-1-5-meter-afstand-meer-te-houden~aa69942a/

Wat betekent dit voor lo op scholen?
Rob28 mei om 21:18
Vraag van Charlotte is erg relevant en vraagt om actie van de KVLO
Thomas Fischer28 mei om 21:54
https://www.ad.nl/binnenland/ook-pubers-13-18-jaar-hoeven-bij-sporten-geen-1-5-meter-afstand-meer-te-houden~aa69942a/

Op welke manier geldt het vervallen van de 1,5 meter afstand binnen het bewegingsonderwijs VO?
Thomas Fischer28 mei om 21:58
Zelfde vraag als Charlotte zie ik. Zoals Rob aangeeft vraagt dit om een reactie van de KVLO, aangezien wij volgende week dinsdag weer gaan beginnen met LO.
Eric Swinkels, adviseur onderwijs KVLO 1 jun om 07:10
In overeenstemming met onze reactie op de 1,5 m afstand regel in het oonderwijs en buiten op het sportveld tijdens de lessen LO in het VO/PrO, hebben we alle veelgestelde vragen en antwoorden aangepast. Veel vragen zijn verwerkt die zijn gesteld tijdens de webinar en FAQ live sessies. Bedankt voor jullie actieve betrokkenheid. Succes vanaf morgen met de lessen LO. We mogen weer.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
03
sep
Cursusdagen Boksend Opvoeden
Agendapunt bekijken
18
sep
Skateboarden
Agendapunt bekijken
21
sep
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...