Landelijke studiedag basisonderwijs 2017 (Archief)

KVLO | Den HaagNaam aanbieder
KVLO | Zeist
Datum
01 november 2017
Locatie
Sportcampus Den Haag
Aanvang
09.00 uur
Kosten
Inschrijfgeld bedraagt € 195,- voor KVLO-leden (studentlid € 55,-) en € 285,- voor niet leden (student niet lid € 95,-). Lunch inbegrepen.
Type activiteit
Studiedag
Aantal registerpunten
6

De studiedag basisonderwijs woensdag 1 november 2017 in het Zuiderpark Den Haag 
 
Deze studiedag wordt op de prachtige nieuwe sportcampus van de HALO in het Zuiderpark georganiseerd. Op deze dag is er volop de mogelijkheid om o.a. tijdens de sessies middels rondleidingen een kijkje te nemen bij alle faciliteiten op de Sportcampus.

Themasamen-werken
Steeds meer partijen werken samen aan een integrale aanpak voor het vak bewegingsonderwijs en bewegen en sport rondom de school. Verschillende partners hebben een eigen perspectief op bewegen en bewegingsonderwijs. De vakleerkracht is de spin in het web.  
 
SAMEN in de titel verwijst naar met WIE de vakleerkracht allemaal samenwerkt. De vakleerkracht werkt samen met kinderen, groepsleerkrachten, vakcollega’s, directie, ouders, sportverenigingen, trainers, gemeente, buurtsportcoach, maatschappelijk werker, studenten, stagebegeleiders etc. Wat vraagt het allemaal van de vaardigheden van de vakleerkracht? Iedereen heeft zijn eigen perspectief hoe naar het vak gekeken wordt. Dat heeft een grote meerwaarde en vraagt dan ook veel meer dan vroeger van de vakleerkracht.   
 
WERKEN verwijst naar het WAT. De vakleerkracht werkt naast de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs aan een naschools sportaanbod en thema’s als sociale vaardigheden, zelfregulatie bij kinderen, gezonde school thema’s zoals overgewicht en gezonde leefstijl en aansluiten bij schoolbrede thema’s zoals vakkenintegratie en thematisch werken. Zowel binnen de lessen bewegingsonderwijs als ook in de organisatie van het bewegen van het kind rondom school speelt. Het thema samenwerken krijgt een steeds grotere rol.
 
SAMENWERKEN gebeurt dus op allerlei niveaus:
 • Samenwerken op de kaart als thema binnen de lessen bewegingsonderwijs
 • Samenwerken als vakdocent in het schoolteam
 • Samenwerken in de vakgroep
 • Samenwerken met partners aan bewegen in en rondom de school
 
Tijdens de studiedag gaan we in op de WIE en WAT vragen met betrekking tot SAMENWERKEN tijdens workshops en inspiratiesessies.   

Downloads

Film
..over tutorgym

Programma:  
09:00-09:30 uur     inloop  
09:30-10:30 uur     opening en inleiding  
10:45-12:15 uur     workshopronde 1  
12:15-13:15 uur     lunch  
13:15-14:30 uur     sessies (twee rondes van een half uur)  
14:30-15:00 uur     theepauze 
15.00-16:30 uur     workshopronde 2  
16:30-17.00 uur     afsluiting  en borrel
17:15 uur                    dinerbuffet (voor degenen die zich hiervoor opgegeven hebben)  
 
 
De inschrijving voor de studiedag is gesloten.
Rondom de herfstvakantie ontvang je per e-mail een bevestiging en is er de gelegenheid om je aan te melden voor de sessies.
 
 
 
Workshops en beschrijvingen

1. Tutorgym: Groep 7 geeft gym aan de kleuters
Theorie
Workshopleider Chris Hazelebach (Opleidingsdocent CALO)
Veel kleuterleerkrachten vinden het lastig om een goede viergroepjes gymles te geven en kiezen daarom vaak voor buitenspelen, vrij gym of voor klassikaal gym. Om de leerkrachten te steunen bij groepjesgym experimenteren scholen met tutorkleutergym, waarbij vier kinderen uit groep 6, 7 of 8 komen helpen lesgeven. Op grond van deze positieve experimenten willen we nu het tutorgym verder door ontwikkelen met behulp van een duidelijk organisatiesysteem dat weinig extra werk kost voor de leerkrachten. Welke ook meer accent legt op de sociale doelen voor de tutorlesgevers en een verbinding maakt met digitale vorming door de voorbereidingen en evaluaties te koppelen aan een digitaal systeem. De workshop is bedoeld voor vakleerkrachten die mee willen denken over deze onderwijsvernieuwing en/of daar al ervaring mee hebben. De workshop levert op dat je meer inzichten hebt in de positieve en negatieve ervaringen met tutorgym en in welke richting het verbeterd kan worden.

2. Sportief Vermogen in de gemeente Utrecht (vervallen)
Theorie
Workshopleiders: Corina van Doodewaard  en Niek Pot  (Master PESP CALO)
In Utrecht zijn sinds 2016 de gemeente, het onderwijs en de jeugdsport een samenwerkingsproject in een aantal wijken gestart onder de naam ‘Sportief Vermogen’. Ambitie is om de (sport)pedagogiek als uitgangspunt te nemen om de praktijk van onderwijs en jeugdsport, inclusief initiatieven in de wijk, meer op elkaar af stemmen. Onderzoekers van de master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo- Windesheim) begeleiden en sturen het proces op een praktijkgerichte manier.
Graag leiden we je in deze workshop vanuit een bottom-up benadering en laten we je zien op welke manier het project gestalte krijgt vanuit brede scholen in de gemeente Utrecht. Daarnaast willen we jullie graag laten meedenken over mogelijke praktische gevolgen van een intensievere samenwerking tussen onderwijs, wijksport en jeugdsport.

3. Wegens succes herhaald: Kwaliteit in lessen bewegingsonderwijs; hoe bepaal je het, hoe verbeter je het? (VOL)
Theorie
Workshopleider Jeroen Steeman (onderwijsadviseur PO, KVLO)
 
Op praktische wijze geven deelnemers in deze workshop betekenis aan het begrip kwaliteit. Daarnaast bepalen we wat kwaliteitsvol bewegingsonderwijs is om vervolgens handvatten te ontwerpen waarmee de kwaliteit verbeterd zou kunnen worden.
Deelnemers gaan naar huis met een concreet plan van aanpak waarmee op korte termijn een stap gezet kan worden naar beter bewegingsonderwijs.
Achtergrond:
Bos, J. en Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum Management.
Dam, van, F.P., (2002). Kwaliteitszorg in de onderwijspraktijk. Kluwer, Alphen a/d Rijn.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. New York: Teachers College Press. Sinek, S. (2011). Start With Why. London: Penguin Books Ltd.
 
4. Doorgaande leerlijnen PO-VO (vervallen)
Theorie
Workshopleiders Maarten Massink (OSG De Meergronden), Oscar Scipio, Wiebe  Faber (Vakleerkrachten LO uit de Vakgroep Almere)
 
In deze workshop wisselen we met deelnemers ervaringen uit over de aansluiting van po en vo. Welk beeld hebben docenten po van vo en andersom. Zijn er (te) grote verschillen? Is er aansluitingsproblematiek? Hoe ervaren leerlingen deze overgang? Zijn leerlingen voldoende voorbereid op LO in vo? Maakt het vo voldoende gebruik van wat leerlingen geleerd hebben in po? Is er gegevensoverdracht mogelijk met een leerlingvolgsysteem? Vragen waarop we in willen gaan op basis van een samenwerkingsproject in Almere tussen docenten LO in po en vo. Hoe is de situatie in Den Haag? We laten resultaten zien van een onderzoek (enquête in Almere).
In deze workshop ga je:
 • ervaringen uitwisselen op basis van boven gestelde vragen
 • kennismaken met doorgaande leerlijnen
 • praktijkvoorbeelden doorgaande leerlijnen uitvoeren op het grensvlak van po en vo.
Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers:
 • ervaringen/(voor)oordelen uitwisselen over aansluiting po en vo
 • voorbeelden laten zien van een samenwerkingsverband po en vo
 • praktijkvoorbeelden uitvoeren van activiteiten op het grensvlak van po en vo
 • tips krijgen voor het bewerkstelligen van doorgaande leerlijnen po – vo.
 
Achtergrond: Aansluitend bij artikelen in het KVLO magazine Lichamelijke Opvoeding 3 (2017)

 
5. Samen werken aan het beweegtalent van elk kind (vervallen)
Theorie
Workshopleider Jasper de Greef (Opleidingsdocent en onderzoeker HAN)
 
In deze workshop staan we stil bij hoe we in de praktijk het unieke beweegtalent van ieder kind kunnen herkennen en ontwikkelen. De achtergrond, implementatie, resultaten en evaluatie van een 10-weken durend lesprogramma voor beweegtalent bij diverse basisscholen in Nederland worden gedeeld. Tevens ervaar je de ontwikkelde lesactiviteiten aan den lijve en worden handvatten gegeven om deze in jouw eigen lespraktijk toe te passen.

6. Verantwoord de touwtjes uit handen geven. Op weg naar autonome en verantwoordelijke leerlingen (VOL)
Theorie
Workshopleider Bart Paddenburg (Vakleerkracht LO Huizingaschool Amsterdam)
 
Wat wil jij dat leerlingen kunnen als ze van jouw basisschool af gaan? Moeten zij verantwoordelijk, creatief, autonoom, betrokken, gemotiveerd, motorisch vaardig en gek van bewegen zijn?
Dan wil ik je graag inspireren. Inspireren om het misschien wel anders te gaan doen. Om leerlingen meer ruimte te geven, zonder dat de richting ontbreekt. Ik wil je laten zien dat, met de juiste tools, leerlingen de verantwoordelijkheid gaan dragen over de les en hun eigen leerproces. In het onderwijs gaan steeds meer geluiden op dat leerlingen keuzes moeten maken, laten we ze gaan helpen om dat te doen. Juist in de gymles, met waanzinnige resultaten als gevolg.
In deze workshop staan we stil bij vragen als: waarom doe ik dat? Waarom werkt het? En hoe werkt het? Ik zal aan de hand van het SDT model, onderzoek, filmbeelden en praktijk ervaring met de deelnemers aan de slag gaan. Van docentgestuurd naar leerlinggestuurd lesgeven.
 
7.Wegens succes herhaald:  Omgaan met kinderen met uitdagend gedrag
Theorie
Workshopleider Ivo Dokman (Eigenaar the L&ving Factory)
 
De afgelopen jaren lijkt de complexiteit van lesgeven en omgaan met kinderen in een groep toe te nemen. De druk om te moeten presteren (voor leerlingen en leerkrachten) is toegenomen, passend onderwijs ingevoerd, klassengrootte gegroeid en de thuissituaties en achtergronden diverser. Dit vraagt in toenemende mate aandacht en maatwerk van de leerkracht en samenwerking met andere collega’s en nuldelijnswerkers in de buurt. Maar hoe doe je dat? Je moet ook gewoon aan lesgeven toekomen, alle kinderen verdienen aandacht en je loopt soms jezelf voorbij. In deze workshop gaan we ook filmbeelden bekijken die gemaakt zijn met een videobril. De directe interactie en het gedrag van leerlingen is dan goed te zien.

Onderstaande vragen komen in deze workshop aan bod:
 • Hoe blijf je gedrag van leerlingen als uitdagend zien en niet als probleemgedrag
 • Welke betekenis heeft het vertoonde gedrag in de klas, bij verschillende vakken en bij jou?
 • Welke motieven spelen een rol bij het vertonen van gedrag in de klas?
 • Wanneer ga je over tot een interventie en hoe weet je of die ook het meest kansrijk is?
 
8. Leren regelen tijdens de les bewegingsonderwijs
Theorie
Workshopleider Katrijn Opstoel (PhD student – Faculteit Sociale Wetenschappen (afdeling Educatie)
 
Thema van de workshop is ‘het leren regelen tijdens de les bewegingsonderwijs’. Onderzoek en praktijk besteedt steeds meer aandacht aan de psychosociale ontwikkeling van (jonge) kinderen. Het vak LO biedt tal van mogelijkheden om kinderen niet alleen motorisch en fysiek, maar ook persoonlijk en sociaal optimaal te laten ontwikkelen. Van kinderen wordt ook steeds meer verwacht dat ze zich verantwoordelijk opstellen, zowel naar zichzelf toe als naar de ander. Echter, hoewel men het al langer eens is over het belang van het vak LO, blijft er nog een aantal vragen onbeantwoord. Tijdens deze workshop wordt op een interactieve wijze ingegaan op
1) het belang van ‘leren regelen’ tijdens de les LO
2) de praktische invulling van ‘leren regelen’. De docenten krijgen tevens de kans om met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.
Aansluitend zal het theoretisch kader omtrent het leren regelen als onderdeel van onderwijsleerstrategieën en afgestemd op de psychosociale ontwikkeling (kort) toegelicht worden.


Achtergrond:
De workshop kadert zich binnen de leerstoel Pedagogiek en Onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding. Met de leerstoel wordt een onderzoek gevoerd naar het ‘Creëren en evalueren van een stimulerende leeromgeving door leren regelen in de LO-les in het basisonderwijs’. Het doel van dit onderzoeksproject is bijdragen aan de kennisontwikkeling betreffende het creëren, implementeren en evalueren van een leeromgeving in het basisonderwijs waarbij leren regelen in de gymles centraal staat. Hierbij wordt nagegaan welk effect deze stimulerende leeromgeving heeft op de (kern)doelen van het vak LO in het algemeen en op de psychosociale doelen in het bijzonder.
 
9. Co-creatie(f) werken rond verkeers- en waterveiligheid (vervallen)
Theorie
Workshopleider Kristien de Martelaer (Leerstoel Pedagogiek en onderwijskunde van de Lichamelijke Opvoeding)
Kinderen leren, al dan niet via school, motorische vaardigheden (lopen en fietsen) die nodig zijn als basis om op een veilige manier deel te nemen in het verkeer en fundamentele basisvaardigheden in het water om veilig aan waterrecreatie te doen. Naast deze motorische skills zijn ook, zowel voor de toerusting in het dagelijks verkeer als voor waterrecreatie, kennis van gedragsregels en veiligheidsaspecten van groot belang. In functie van ongevallenpreventie speelt tenslotte ook de juiste attitude en het kunnen omgaan met peer pressure en groepsdruk een rol.
Zowel bij verkeers- als waterveiligheid krijgen we ook te maken met kinderen die door hun achtergrond nog niet hebben leren fietsen en/of zwemmen, waarvoor een vangnet constructie nodig is. Hier wordt gekeken hoe de gymleraar dit gericht kan opvolgen, organiseren en evalueren.
De workshop zal op basis van de bestaande organisaties en didactische materialen nagaan hoe er in onderlinge samenwerking tussen de gym- en de groepsleerkracht het beste leerresultaat bij alle leerlingen kan worden gehaald. Zo kan er nog beter onderling worden afgesproken in welke lessen er bepaalde aspecten van verkeers-en waterveiligheid aan bod komen. Dit zal aanleiding geven om in plaats van enkel projectmatig een dag of week rond dit thema te werken, bewuster een integrale aanpak te voorzien op school.

10. De (meer)waarde van risico’s in het bewegingsonderwijs
Praktijk/theorie
Workshopleiders Jaap Kleinpaste en Judith Stolwijk (Master PESP, CALO Windesheim)
 
Een combinatie van theorie en praktijk waarbij deelnemers hun fysieke grenzen verkennen in de praktijk. In de theorie wordt ingegaan op het belang van erkennen van risico-angst bij de leerkracht bewegingsonderwijs. Ook om de risico-angst bij het kind te herkennen en te begeleiden om zo een gezonde risicocompetentie bij het kind te ontwikkelen.
In deze workshop ga je je fysieke grenzen opzoeken, leren herkennen en eventueel verleggen in de praktijk (zaal) door o.a. het aangaan van risicovolle situaties. Je luistert naar een stuk theorie waarna er onderlinge uitwisseling plaatsvindt over het aangaan van risico’s en hoe dit in de praktijk eruitziet. Samen met de andere deelnemers verken je de kaders van veilige risicovolle situaties.
Na deze workshop zal je anders tegenover risico’s van kinderen staan. Wanneer kinderen niet meer op een spontane manier hun fysieke grenzen opzoeken kan dit optimaal in de les bewegingsonderwijs gefaciliteerd worden. Dit thema kan een vernieuwde erkenning betekenen voor ons vak.
Achtergrond:
Workshop sluit aan bij een afstudeerderonderzoek van een student aan de Master PESP te Windesheim, Zwolle en bij de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ van VeiligheidNL . Theorie en uitkomsten van het onderzoek naar risico-angst bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het basisonderwijs worden in de workshop gedeeld en in de praktijk gebracht.
 
11. Groepsdynamische aanpak van probleemgedrag
Praktijk/theorie
Workshopleider Jan van Buren (Docent, ZTOP Rotterdam)
Tijdens de workshop zullen de deelnemers aan de slag gaan met verschillende werkvormen om het groepsproces van leerlingen met probleemgedrag positief te beïnvloeden. De methodische rode draad en pedagogische rode draad van het groepsdynamisch werken, zal op een interactieve wijze door de docent behandeld worden. Naast het ervaren van de werkvormen en activiteiten zal er gelegenheid zijn om kennis met elkaar te delen.

12. Het BOSO Web (Buurt, Onderwijs, Sport en Ouders) (vervallen)
Praktijk/theorie
Workshopleider Mohamed Benziane (Coördinator schoolsportvereniging, opleidingsdocent PABO Thomas More Hogeschool & docent Bewegingsonderwijs)
Het BOSO web staat voor Buurt, Onderwijs, Sport en Ouders met de vakleerkracht als spin in dit web. Tijdens de workshop zal ik een presentatie geven over mijn ervaringen als coördinator van de Schoolsportvereniging, waarbij wij in de wijk Beverwaard een succesvolle aanpak hebben gecreëerd om de kinderen aan het sporten te krijgen. Wij hebben gebruik gemaakt van alle componenten in het web.  Er wordt extra aandacht gegeven aan de samenwerking met ouders van een multiculturele achtergrond. Ook wordt de gevoelige periode voor ouders benadrukt (peuter/kleutertijd). Tenslotte zal er in interactieve vorm (debat/dialoog) wat casussen worden getoond en besproken.
Wat levert het op:
 • Bewustwording van de gedachtegang/motieven van ouders met een multiculturele achtergrond.
 • Het verkrijgen van meerdere ideeën en tips over de manier waarop je de samenwerking tussen verschillende partijen kunt creëren en gebruiken om te komen tot het gewenste doel.
Achtergrond:
De manier waarop wij de samenwerking aangaan met mensen in de wijk, mensen proberen te motiveren & stimuleren is allemaal gebaseerd op bestaande theorieën. Binnen verschillende omstandigheden wordt er gebruik gemaakt van een mix van theoriën, zoals;  de zelf determinatie theorie van Ryan en Deci,  "nudging",  de zes principes van Cialdini, de zeven eigenschappen voor effectief leiderschap van Covey en nog veel meer.  Wij zijn constant op zoek naar de meest effectieve methode. Tijdens de presentatie wordt verduidelijkt hoe deze theorieën in de aanpak verwerkt worden.
 
13. Eigen huis en beweegtuinen in het speellokaal
Praktijk/theorie
Workshopleiders Mariska Beenhakker en Theo de Groot (Opleidingsdocenten en eigenaar van Thema – spelen met gedrag)
 
 • Wil je elke kleuter, jongste en oudste, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, iedere les weer?
 • Wil je beter leren kijken vanuit methodisch en didactisch perspectief?
 • En wil je in je lessen meer maatwerk kunnen leveren?
 
Aan de hand van sprekende praktijk(voor)beelden ontvouwt  zich de werkwijze ‘eigen huis en beweegtuinen’. Een organisatievorm waar ruimte is voor speelkriebels van kleuters en die ons als vakleerkracht de mogelijkheid biedt om gerichter te kijken naar bewegende kleuters vanuit een motorisch didactisch leermodel.
Structuur en houvast gaan hand in hand met variatie en gedifferentieerde uitdagingen. Vanuit een didactisch en methodisch perspectief wordt naast bewegingsaspecten ook naar andere ontwikkelingsdomeinen gekeken.
Met een frisse kijk op wat jij wilt dat kleuters kunnen, kennen en hebben ervaren als ze naar groep drie gaan, ga je naar huis. Je neemt praktische observatiehandvatten mee die direct toepasbaar zijn in de gymles van morgen. Met als serieuze bijvangst: een scala aan leuke bewegingssituaties en spelideeën!
 
14. Angsten in de les bewegingsonderwijs (VOL)
Praktijk/ theorie
Workshopleider Wim van Gelder (Van Gelder in beweging, scholings-en adviesbureau)
Les ‘gym’ zou een feest moeten zijn voor elk kind. Veel kinderen ervaren echter angsten tijdens de les en komen niet of nauwelijks aan leren toe. Angst voor hoogte, de bal, over de kop gaan en sociale angst. Hoe worden deze angsten opgeroepen en beter: hoe kun je er als docent mee omgaan of zelfs voorkomen. Een workshop over leerlijnen, maatwerk, inclusie (geen uitsluiting), stellen van doelen en evaluatie (rapportage)
Wat levert de workshop je op?
Kennis over het voorkomen en voorkomen van angsten, praktische tips voor het observeren van angsten en tips ter voorkoming. De workshop heeft een interactief karakter waarbij er ruimte is voor vragen en casuïstiek (aan de hand van videobeelden).
*Er is speciale aandacht voor het ‘etalage-effect’
 
15. Burner Games (VOL)
Praktijk
Workshopleider: Dennis Witsiers (Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool Eindhoven)
Burner is een populaire uitdrukking voor iets wat 'cool' is. De spelen zijn niet gebaseerd op enig sportspel in het bijzonder en er is in eerste instantie geen leereffect, het gaat om de fun. In deze workshop wordt middels het spelen van deze Burner Games de (meer)waarde, nut en plezier duidelijk van het spelen van deze kleine attractieve spelen.
Burner Games zijn onder te verdelen in:
 • communicatiespelen
 • warming up spelen
 • intensieve spelen
 
De deelnemers worden van harte uitgenodigd om mee te spelen, maar je kunt natuurlijk ook van de zijkant meegenieten van het plezier en alle activiteiten.

16. Stuntwerk
Praktijk
Workshopleider J.P.de Kam (Stuntman, Freerunning, Circus en Stuntworkshops)
Door mijn jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en in het stuntwerk heb ik deze workshop ontwikkelt. We gaan filmvechten, vallen, zwaardvechten, ladder vallen en nog vele andere adrenaline volle activiteiten. Het eerste gedeelte kan elke docent direct in zijn les gebruiken. Bewegen als doel, maar ook bewegen als middel. Nieuwe activiteiten die zo rechtstreeks uit de stuntwereld komen. Durf jij het aan?
 
17. Ontwerpend lesgeven met kinderen aan het roer (VOL)
Praktijk
Workshopleider Frank Beekers (Opleidingsdocent Katholieke Pabo Zwolle)
 
Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met vernieuwende activiteiten en gaan ze samen met de aanwezige kinderen aan de slag met deze activiteiten. Gedurende iedere ronde krijgen de deelnemers inzicht in het creatieve vermogen van de kinderen en allerlei verschillende manieren om dit bij kinderen op te roepen. Na afloop van de workshop gaan de deelnemers in ieder geval naar huis met een hoop nieuwe gym ideeën en hopelijk ook met een klein beetje een andere kijk op bewegen en de manier van aanbieden van activiteiten. Kijk het filmpje hieronder wat ik met de kinderen van Club Extra heb gemaakt. Deze vernieuwende activiteiten heb ik grotendeels samen met de kinderen bedacht en doorontwikkeld:
https://www.youtube.com/watch?v=L5ZU55rWXAY
 
18. Wegens succes herhaald: Spelend leren dansen
Praktijk
Workshopleider Esther van Rijn (Opleidingsdocent HALO)
 
Gamificatie is een interessante manier om bewegen en muziek voor zowel de leerlingen als de docent aantrekkelijk te maken. De geheime dansschoenen, ik ga op reis en ik dans, dansmemorie, danstermind, 10 dansspellendoos voor kleuters en dobbel je dans zijn al een tijdje uitgezet in het werkveld. So you think you can dance voor de gymzaal is op dit moment in ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling wordt rekening gehouden met de verschillende speltypes: killers, achievers, socialisers en de explorers. De deelnemers ervaren actief de essentie van de verschillende spelen en ervaren de verschillende rollen die de docent kan aannemen.

19. Spelenderwijs leren badmintonnen volgens een meer impliciete aanpak
Praktijk
Workshopleiders Hans Melaard en Jeroen de Krom (Opleidingsdocenten HALO)
 
Badminton leren door te spelen. In deze praktijkworkshop wordt vanuit een theoretisch kader gewerkt. Hierbij vormt het aanleren vanuit spel(letjes) steeds het vertrekpunt om kinderen (beter) te leren badmintonnen. Spelenderwijs, waarbij er zowel met elkaar, sparrend als tegen elkaar wordt gespeeld. Centraal in deze ‘totaal-deel-totaal aanpak’, staat het aanpassen. Aanpassen van onder andere, materialen, arrangementen, regels e.d. Hoewel er ook aandacht zal zijn voor de technische uitvoering van de verschillende slagen, zal de techniek als een mogelijkheid worden neergezet om de kans op succes bij kinderen te vergroten en juist niet als vertrekpunt. Verder zullen ‘zelfregulatie’ en ‘het werken op eigen niveau’ thema’s zijn die aan de orde zullen komen. Nivellering in toernooivormen zal als afsluiting worden gebruikt om mogelijkheden aan te geven tot spannende wedstrijden bij grote(re) verschillen tussen jouw leerlingen.
 
20. Van lummelen naar echt samen basketballen met teamafspraken (VOL)
Praktijk
Workshopleider Ivo van der Spek (Opleidingsdocent HALO)
 
Een aangepast lummelarrangement onder de basket en de meest eenvoudige spelprincipes (man-to-man, insnijden na een pass en insnijden bij overspeeld zijn met oogcontact) zijn tijdens basketbal in de gymles omgezet in ‘teamafspraken’. Ze kunnen de voorspelbaarheid van de speel-acties (onderwijsdifferentiatie) verhogen en het blijft recht doen aan de essenties van het basketbalspel (Van der Spek, 2012). Het blijkt na onderzoek dat spelen met teamafspraken leidt tot meer bewegen, passes en balcontacten. Vooral meisjes en minder vaardige leerlingen binnen een klas blijken hiervan te profiteren, omdat in hun beleving het de betrokkenheid en gevoelens van competentie verhoogt.
Link voor (YouTube) filmpje voor impressie van de workshop: werkt niet..
 
21. Het gebruik van digitale middelen in de gymles bij gesloten (turn)vaardigheden (vervallen)
Praktijk
Workshopleiders Manon Olthof, Ellen Poot en Michel Bosman (Opleidingsdocenten HALO)
 
In deze workshop wordt aan de slag gegaan met digitale middelen. De insteek in deze workshop is het gebruik van deze middelen bij gesloten vaardigheden. Toepassingen worden gedaan bij turnen in het bewegingsonderwijs. De praktische digitale middelen zijn tevens bruikbaar bij een leerlingvolgsysteem.
 
22. Stoeispelen: afspraakspel binnen stoei- en trefspelen (vervallen)
Praktijk
Workshopleider Anco Bulk (Opleidingsdocent HALO)
Binnen de leerlijn Stoei- en Trefspelen geldt altijd de afspraak ‘pas je aan de verdedigende kwaliteit van je partner aan’, wederzijds en wederkerig! Waarbij ‘verantwoordelijk voor’ en ‘afhankelijk van’ elkaar continue beïnvloeden. Dat vraagt, waar dan ook spelend in de methodische opbouw, een verantwoord spelgedrag – hèt sleutelwoord binnen de leerlijn is: attitude!         
Aanreiken van (aanvals- of verdedigings-)technieken is dus niet doel op zich binnen de les zelfverdediging, maar zijn middel om te komen tot het doel: de interactie tussen aanvaller(s) en verdediger –het spelen van een vooraf gekozen afspraakspel.
In de workshop ervaren de deelnemers het onderstaande model voor het komen tot afspraakspel binnen grond stoeien en staande stoeien. Uiteraard is er ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaring.

23. Introductie freerunning: de reis naar de oplossing
Praktijk
Workshopleider Kevin van Alsemgeest (docent bij JUMP freerun)
 
In deze workshop maak je kennis met:
 • De 5 elementen van het freerunning en de bijbehorende terminologieën
 • De 5 fundamentele principes
 • De gevaren en veiligheidsmaatregelen binnen een freerunningles
 • Toepasbare spelvormpjes gericht op de basistechnieken
 • Eenvoudige methodische opbouw van de basistechnieken
 • Belangrijkste aandachtspunten van de basistechnieken
 
De deelnemers zullen de succesbeleving van freerunning zelf ervaren door middel van toepasbare oefenvormen aangepast aan het niveau van de deelnemers. Daarbij leren ze de basis van verschillende freeruntechnieken met de bijhorende differentiatie mogelijkheden. Het doel van de workshop is om de spelbedoeling van freerunning te leren begrijpen waardoor de oefenvormen en technieken op zichzelf meer betekenis krijgen. De nadruk van de workshop ligt vooral op de werkwijze in de les en met name op de exploratieve en sociaal constructivistische werkvormen.
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
okt
Weet jij de code van mijn...
Agendapunt bekijken
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...