Studiedag basisonderwijs 2019 (Archief)

KVLO | ZwolleDatum
06 november 2019

Downloads


Foto's/films
staan hier>>

----------------------------

                     

SCHOOL MOVES!
Meer en beter bewegen.

Samen bewegen is voor de meeste basisschoolkinderen één van de activiteiten die ze tijdens hun jeugd het meest waarderen. Bewegen zorgt niet alleen voor bewegingsontwikkeling maar ondersteunt ook vakoverstijgende doelen en vaardigheden. De vakleerkracht kan een rol spelen bij het (mede) ontwerpen van deze vakoverstijgende activiteiten. 

Op de studiedag onderzoeken we hoe de lessen bewegingsonderwijs verbreed en verdiept kunnen worden en hoe bewegen in andere lessen of op andere plekken op de school belangrijker gemaakt kan worden.
Helaas zijn er nog maar weinig scholen waar er een ideale werkomstandigheid voor de vakleerkracht is, dat wil zeggen:
  • Bewegingsonderwijs geven aan alle groepen van 1-8, zodat de vakleerkracht alle kinderen van de hele school heeft (vaak meer dan 200);
  • De vakleerkracht is dan de centrale figuur waar de kinderen acht jaar lang gym van krijgen, waarbij hij een belangrijke pedagogische taak heeft in het begeleiden van kinderen die het lastig hebben in de klas;
  • De vakleerkracht aan de groep 3-8 minstens twee keer per week lesgeeft en het liefst drie keer per week;
  • De echte effectieve lestijd per les 45 minuten is;
  • De vakleerkracht ook betrokken is als uitvoerder of facilitator van dagelijks naschools sport aanbod;
  • De vakleerkracht de kinderen (en leerkrachten) ondersteunt bij alle pauze- activiteiten op de school;
  • De vakleerkracht samen met de groepsleerkracht onderzoekt hoe bewegen in de klas verbonden kan worden aan de leerdoelen van de andere vakken;
  • Dat de vakleerkracht met de groepsleerkracht onderzoekt hoe in het bewegingsonderwijs de leerdoelen van de andere vakken een plek kunnen krijgen.Programma
09:00-09:30 uur              inloop  
09:30-10:30 uur              opening en inleiding  
10:45-12:15 uur              keuzeblok 1  
12:15-13:15 uur              lunch  
13:15-14:45 uur              keuzeblok 2  
14:45-15:00 uur              theepauze 
15.00-16:30 uur              keuzeblok 3  
16:30-17.00 uur              afsluiting  en borrel


Programma keuzeblok 1 (10.45-12.15 uur)

On route 1: Meer bewegen tijdens een schooldag inspiratiesessies
keuze uit twee sessies van 40 minuten!

Bewegend leren; de kansen! (en bedreigingen) Femke Rikkink docent bewegingsonderwijs.
Bewegend leren in het klaslokaal. We bespreken wat jouw rol hierin kan zijn op de basisschool en waarom dit een extra aanvulling kan zijn op de lessen bewegingsonderwijs. Er worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven en mogelijkheden geboden de groepsleerkrachten op jouw school te enthousiasmeren.

Letterhinkelen, Wendy Bezemer Bewegym
Met Letterhinkelen gaan we in op de mogelijkheden om taal en spellinglessen te koppelen aan bewegen. Letterhinkelen bestaat uit een set matjes met letters/lettercombinaties en uit een serie doordachte onderwijsontwerpen. Deze workshop laat zien hoe op een eenvoudige manier verbinding kan worden gelegd tussen bewegen en leren in zowel de klas als de gymzaal. Zo leren kinderen van groep 1 t/m 8 bewegend spellen tijdens allerlei leuke werkvormen die aansluiten op veelgebruikte taalmethodes.

Altijd en overal bewegen! Tineke Meens, beweegdocent bij Fontys Sporthogeschool
Wat kan jij als gymdocent, combinatiefunctionaris en/of buurtsportcoach voor bijdrage leveren aan het minder stil zitten gedurende de schooldag van een leerling op de basisschool. In deze inspiratiesessie worden er voorbeelden, ideeën en ervaringen gedeeld op het gebied van bewegend leren. Daarnaast zal ook bewegen in de basisschool (klas, gang, aula, etc.) en bewegen op het schoolplein aanbod komen. Wat is er allemaal mogelijk en met welke minimale middelen kun jij de leerling meer laten bewegen en minder laten zitten!

Nooit meer een leeg plein Robin Planken, docent bewegingsonderwijs Hogeschool Inholland
Hoe zorgen we er samen voor dat kinderen gedurende een schooldag meer kunnen bewegen? Steeds meer scholen doorbreken het langdurige zitten door het inzetten van 'beweegtussendoortjes' of 'bewegend leren activiteiten'. Naast de klas, biedt het schoolplein ook kansen om tegemoet te komen aan de beweegdrang van kinderen. In deze sessie komt o.a. aan bod wat je als vakleerkracht kunt betekenen.

Bewegend leren - ook domein van de vakleerkracht? Erik Spiegelenberg, beweegspecialist bij Nijha Expertisecentrum
Een beweegcomponent toevoegen aan een leeractiviteit klinkt simpel. Maar hoe geef je het vorm, waar doe je dat, waar leidt het toe en welke rol zou je als vakleerkracht kunnen spelen. Je maakt kennis met een aantal kleinere en grotere interventies en we verkennen waar kansen liggen die je als vakleerkracht niet kunt laten lopen. Bewegend leren kan echt zoveel meer zijn dan al hinkelend de tafels automatiseren.

Themacertificaat Bewegen en Sport- Gezonde School Nathalie van Termorshuizen, projectleider bij KVLO Schoolsport en evenementen – Vignet Gezonde School
Is er op jouw school een goed en gevarieerd beweeg- en sportaanbod voor, tijdens en na schooltijd? En wordt een actieve leefstijl onder de kinderen gestimuleerd? Dan kan en wil de school of vakleerkracht wellicht het themacertificaat Bewegen en sport van de Gezonde School aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het vignet moet de school voldoen aan een aantal criteria. Deze worden tijdens de sessie besproken en er is ook ruimte voor praktische vragen en het uitwisselen van ideeën en tips.

Tutorgym, bewegingsonderwijs aan kleuters, Wiebe Faber, vakleerkracht bewegingsonderwijs
Peer teaching is een mooi instrument om in te zetten, ook tijdens bewegingsonderwijs. in deze inspiratieworkshop neem ik jullie mee hoe kinderen uit groep 6 en 7 zich kunnen inzetten bij de lessen bewegingsonderwijs voor kleuters. Wat de kinderen hier kunnen leren en hoe je dit praktisch in je school weg kan zetten.

On route 2: Beter leren bewegen tijdens de les bewegingsonderwijs
(workshopronde van 1,5 uur)

Inblijven en uitmaken, Alexander Nagelhout, docent spel Calo Zwolle
Binnen inblijven en uitmaken zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Vaak kun je met weinig materiaal al van alles doen. Bekende maar wellicht voor jou ook onbekende spelen zullen de revue passeren. Ook is er ruimte om een (zelfbedacht) tikspel in te brengen. En natuurlijk gaan we ze zelf spelen, want de spelspanning die inblijven en uitmaken kan oproepen is onbetaalbaar!

Schoolsport: een toverbal?! Gerben Bakker, lerarenopleider Calo en Wim Hopman
Sporten en bewegen in en rondom de school is momenteel een hot item. Het is voor de meeste kinderen leuk om te doen en er wordt verondersteld dat het een belangrijke bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Dit is nogal wat! Bewegen lijkt een toverbal te zijn! Aan de lessen bewegingsonderwijs ligt er veelal een duidelijke visie ten grondslag, maar is dit ook het geval bij buitenschools bewegen? Doen we maar wat in de beweegtijd buiten de lessen of streven we hiermee ook duidelijke doelen na? Sluit binnen- en buitenschools bewegen op elkaar aan of wordt er (bewust) anders gekozen? En: hoe weet je of je de veronderstelde doelen hebt bereikt? In deze workshop gaan we bovenstaande vragen met elkaar verkennen.

Beter leren bewegen tijdens de lessen atletiek, Bas Baremans opleidingsdocent Calo Windesheim
Vakonderwijs staat voor kwaliteit. Maar waar hebben we het dan over in geval van atletiek bewegingsonderwijs? Het adagium van “citius, altius, fortius” doet immers voorkomen dat de verste worp, de hoogste sprong of de snelste loop ook per definitie altijd de beste is. Maar dit Olympische motto is niet vanzelfsprekend ook van toepassing op het onderwijs. Want het hebben van een gunstige DNO-pakket, voorwaarde om in de sport tijdens de wedstrijd te kunnen excelleren, mag in het onderwijs immers geen graadmeter zijn voor succes bij het beoordelen. Maar waar kijken we in het onderwijs dan wel naar, waar het de kwaliteit van bewegen in de atletiek betreft? En hoe richten we in het verlengde hiervan dan een serie lessen in? In deze workshop kiezen we als aangrijpingspunt hiervoor de "kwaliteit van oplossen van het onderliggende bewegingsprobleem". Daarbij wordt immers de kern van de activiteit geraakt en dat gaat veel verder dan de beste absolute prestatie. Al praktiserend zullen we verkennen hoe dit er exemplarisch uitziet voor een loop-, spring- en werpnummer. Het ontwerp van zowel een geschikte activiteit als een bijbehorend beoordelingsperspectief komen daarbij aan de orde. Maar ook de vraag óf altijd alles wel beoordeeld moet worden, wát je dan beoordeelt als je hiervoor kiest en hóe daarbij recht gedaan kan worden aan verschillen tussen individuele leerlingen. Laat je uitdagen om het beste uit jezelf te halen en denk en doe mee!

Zwaaien, het kan hangend en steunend en wat nog meer …. Bertin Simons, hogeschool docent Calo
Binnen de praktijkworkshop gaan we vooral zelf aan de slag met zwaaien. Zowel hangend als steunend en gaan we op verschillende uitvoeringswijzen in de zwaai komen en de zwaai verlaten. Op welke wijze kun je het aanpassen voor de betere en de zwakkere beweger. Tevens is er ruimte om eigen ervaringen te delen en deze daar waar mogelijk uit te proberen of verder te verkennen.

Spelend turnen¸ Bert van Klaveren Calo
In deze actieve praktijkworkshop gaan we met elkaar aan de slag om spelenderwijs te gaan turnen. Hoe krijg je de leerlingen op een andere manier geboeid aan de slag met turnactiviteiten? Waar zien we mogelijkheden om het op een andere/nieuwe manier te doen? Je krijgt nieuwe ideeën die je meenemen naar jouw eigen praktijk!

Nieuwe ontwerpen met het kind aan zet; Frank Beekers en Bas Schutte, docent Calo Windesheim
De deelnemers van deze workshop maken kennis met ontwerpen, waarbij het kind de regie krijgt over zijn eigen leerproces. Hoe bouw je arrangementen zo op dat er een keuze ontstaat? Hoe blijft dezelfde situatie voor langere tijd betekenisvol voor de kinderen? Tijdens de workshop krijgen de deelnemers de kans om alles uit te proberen en is er ruimte om eigen ontwerpkracht los te laten op de verschillende activiteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=zMoBxIWGYA8

Speldidactiek: van observatie tot interventie Jeroen Koekoek en Wytse Walinga docent-onderzoeker Hogeschool Windesheim
Spel bestrijkt een groot en belangrijk deel van het lesprogramma in het bewegingsonderwijs. Het is daarom van belang dat vakdocenten continu streven naar een optimaal en rijk leerklimaat in spelsituaties. Goed spelonderwijs is en blijft een flinke uitdaging, mede door de soms grote niveauverschillen tussen leerlingen en het tegengestelde belang van aanvallers en verdedigers in doelspelen. In deze praktijkworkshop wordt met de deelnemers verkend wat een rijke leeromgeving precies is en op welke manier naar een rijk leerklimaat in de les kan worden toegewerkt. En dat voor ook nog eens zo veel mogelijk leerlingen in de klas. Deelnemers maken in de praktijk kennis met principes van spel-gecentreerd leren en hoe ze op eenvoudige wijze spelsituaties kunnen observeren. Daarnaast wordt gewerkt met enkele (digitale) didactische tools die ondersteuning kunnen bieden in het kiezen van een geschikte interventie.

Starten met MRT, voor zwakkere bewegers een heel goed idee!, Linda Duteweerd en Gert van Driel, docenten Calo
Tijdens deze workshop maak je kennis met MRT; motorisch remedial teaching. MRT is een extra gymles voor kinderen die tijdens de gymles minder goed mee kunnen komen. In deze extra gymles (tijdens of na schooltijd) kun je in een klein groepje met kinderen aan de slag om ze beter te leren bewegen. In de workshop bespreken we wat MRT is, op welke manier je MRT zou kunnen opzetten en gaan we aan de hand van een casus bekijken welke opvattingen van motorisch leren er achter het leerproces zitten. Geef je nog geen MRT, maar zou je het leuk vinden om MRT op te gaan zetten of wil je er meer over weten? Kom dan naar onze workshop!

Expliciet leren bewegen als gevolg op impliciet geleerd bewegen, Chris Hazelebach
De workshop gaat over het geven van verbale leerhulp dat afgestemd is op het bewegingsniveau. Wanneer is welke expliciete leerhulp zinvol? Aan de hand van eenvoudige bewegingsactiviteiten onderzoeken we de werkzaamheid van expliciete leerhulp. Onder andere aanwijzingen op basis van tijdsmomenten, tempo en richting (zie artikel LO artikel LO 2 2019 (pagina 32 - 35)

Programma keuzeblok 2 (13.15-14.45 uur)

On route 1
workshopronde van 1,5 uur

Bewegend leren op het schoolplein, Nienke Gernaat en Esther de Boer, leerkrachten groep 3 en ervaringsdeskundigen Bewegend Leren Basisonderwijs
We gaan jullie inspireren met veel voorbeelden van bewegend leren. Ook vertellen we je hoe je kunt beginnen op je eigen school en krijg je veel tips. Verder gaan we natuurlijk ook zelf bewegend leren!! Na het volgen van deze workshop ben je vast en zeker geïnspireerd om zelf ook het plein op te gaan met je groep!!
Facebook @doevrijdag. Insta #doevrijdag


Boksend opvoeden Annie Joosten
Boksend opvoeden is een mentale, fysieke en emotionele scholing voor onder meer trainers en coaches van boksscholen, sportscholen of verenigingen, professionals in het onderwijs, hulpverlening, gezinshuizen en GGZ. Annie Joosten-Lamey laat in haar programma’s en ondersteuning de maatschappelijke mogelijkheden van het boksen spreken binnen uiteenlopende werkvelden. Daarbij maakt zij gebruik van de pedagogische waarden van het boksen. Boksend Opvoeden betreft een workshop waarbij theorie en praktijk worden aangeboden. Het handboek van de cursus kent 12 boksspellen en 12 bokslessen, en een pedagogisch stappenmodel. Zo kent de cursus ook de leskaarten bestaande uit 4 emotiekaarten en 4 hartslagkaarten. Een impressie van bovengenoemd lesmateriaal zal ervaren worden in de workshop.
https://youtu.be/twd4qONGIcs

Probleemgedrag, een groepsdynamische aanpak Jan van Buuren, ZTOP Rotterdam, Jezelf De Baas
Zit vol en kan niet meer gekozen worden!
Tegenwoordig komen we regelmatig leerlingen tegen, in alle vormen van het onderwijs, die zichzelf en anderen in de weg zitten. Deze workshop geeft begeleiders meerdere praktische werkvormen, opdrachten, oefeningen en inzichten om de begeleiding van deze jongeren te verbeteren. Vergeet je sportkleding niet want we zullen vooral actief aan de slag gaan waarbij de theorie als ondersteuning van de praktijk zal dienen.

Dynamische schooldag, Wim van Gelder van Gelder in Beweging
Het besef groeit dat een dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school-omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op weinig scholen gerealiseerd. Praktische voorbeelden ontbreken. En er zijn nog weinig vakleerkrachten die hier een (leidende) rol innemen, vooral omdat het iets buiten de comfortzone van de meeste vakleerkrachten ligt. Een kans om breder in de school te staan en een kans op ontwikkeling. In deze workshop twee onderwerpen: een overzicht van de mogelijkheden van een dynamische school(dag). Meer en leuker buiten bewegen (pauze en bewegingsonderwijs): hoe verdeel je dat? Hoe vermeld je dat in het activiteitenrooster? Wat vind de inspectie? Welke randvoorwaarden zijn van belang? Meer bewegen in de klas – als tussendoortje. Van actief tot meditatief. Ook bronnen overzicht: Bewegingscircuits/hoeken in de klas. Actiever verwerken van lesinhouden/Bewegend leren. Buiten lesgeven/outdoor classroom welke rol kan de vakleerkracht hebben bij het meer dynamisch inrichten en vormgeven van zijn school?

https://www.youtube.com/watch?v=YEQh2eMcGmA&t=2s


Hoe krijg je jouw collega’s ook in beweging? Waar begin je aan? Corine Visser en Winona Ensink, opleidingsdocenten Pabo/Calo
Je wilt graag aan de slag met meer bewegen op je school, maar waar begin je? Deze praktische workshop gaat over het inzetten van een verandering op jouw school om meer bewegen op een schooldag succesvol te implementeren. Je krijgt inzicht in de stappen die je kunt zetten om je team mee te krijgen. Daarbij nemen we een kijkje in het brein. Waarom willen mensen veranderen of waarom haken ze juist af? Bij het verlaten van de workshop heb je een indruk van veranderingsprocessen en heb je een plan met welke personen je in gesprek kunt gaan om de eerste stap voor een succesvolle verandering te zetten.

On route 2
Plenaire sessie en dans (beslaat in totaal 1,5 uur)


Dans en plenaire sessie Beter leren bewegen door te differentiëren met leermethoden, John van de Kamp  FGB, Vrije Universiteit en Calo Hogeschool Windesheim
Leerlingen op school beter leren bewegen, dat is best een ambitieuze doelstelling. In mijn presentatie probeer ik daarvoor echter enige handvatten te geven vanuit het onderzoek naar motorisch leren. Dat onderzoek heeft de laatste jaren een duidelijke verschuiving laten zien. Tot voor kort werd er vooral gezocht naar de meest effectieve leermethode, en werden zo impliciet leren, differentieel leren en leren met externe aandachtfocus gepropageerd. Recentelijk echter kijken onderzoekers kritischer naar deze ‘nieuwe’ leermethoden, en stellen ze de vraag of ze wel voor iedereen en altijd effectief zijn. Ik presenteer onderzoek waarbij we de eerste stappen zetten om deze vraag te beantwoorden. Profiteren leerlingen niet in gelijke mate van deze ‘nieuwe’ leermethoden? En als dat niet zo is -en dat is niet zo, denk ik- wat maakt dan, dat de ene leerling meer profiteert van bijvoorbeeld een impliciete leermethode, terwijl een andere leerling meer baat heeft bij een expliciete leermethode? Uiteindelijk moeten antwoorden op deze vragen het mogelijk maken om de leermethoden beter af te stemmen op de behoeften van de individuele leerlingen. En dat vergroot de kans dat leerlingen op school inderdaad beter leren bewegen.

Programma keuzeblok 3 (15.00-16.30 uur)

On route 1
Plenaire sessie en yoga (beslaat in totaal 1,5 uur)


Plenaire sessie 'meer bewegen implementeren op school', Amika Singh en Corine Visser
In deze plenaire sessie staat de vraag centraal welke rol de vakleerkracht kan spelen om meer en beter bewegen op school te faciliteren. We delen good practices: op welke manier zijn scholen, waar meer en beter bewegen structureel onderdeel van het curriculum zijn, aan het werk gegaan. Daarbij staan we stil wat we uit onderzoek weten en hoe de landen om ons heen hier invulling aan geven.
 
Dr. Amika Singh is bewegingswetenschapper en epidemioloog en verbonden aan het Mulier Instituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Amika is projectleider van SMART MOVES!, een project waarin de relatie tussen bewegen en schoolprestaties wordt onderzocht.
 
Corine Visser is opleidingsdocent op de Calo en houdt zich onder andere bezig met het project ‘School Moves’. Binnen dit project wordt gekeken hoe meer en beter bewegen aan elkaar gekoppeld worden en wat de rol is van de vakleerkracht.


Zin-in-Zen
Wil jij graag even letterlijk en figuurlijk in balans komen? Doe dan mee met deze yoga workout waarbij je door fysieke inspanning komt tot totale ontspanning!!!
De oefeningen (Asana’s) geven je kracht en energie en zorgen tegelijkertijd voor een prettig en ontspannen gevoel. Juist in de drukte van deze tijd (of deze studiedag) een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. De ademhaling (prana, wat levensenergie betekent) is de andere component in yoga. Ervaar nu wat een diepe, rustige en volledige ademhaling met jou doet!
Kortom kom het zelf ervaren en gun jezelf een stukje zin-in-zen tijdens deze studiedag.


On route 2
Workshopronde van 1,5 uur


Judo in het basisonderwijs, Engbert Flapper Judodocent Calo
In deze workshop zullen de deelnemers kennismaken met verschillende startsituatie waardoor de machtsverhoudingen worden genivelleerd. Iedereen succes ervaringen en lol beleefd.

Aangetikt of uitgetikt; over tikspelen met je groep, Justus Beth en Jeroen Steeman, Calo Hogeschool Windesheim
Zit vol en kan niet meer gekozen worden!
Op het moment dat kinderen in een groep beter leren bewegen, dan ontstaan er grotere verschillen, ook bij tikspelen. Maar hoe ga je in een groep met die verschillen om? Zodat ze ondanks de grote verschillen toch samen met elkaar het tikspelletje kunnen blijven spelen? In deze praktische workshop leer je kijken door een kijkkader dat verschillen tussen kinderen goed zichtbaar maakt. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt hoe je de groep met deze verschillen om kan laten gaan. Speel je mee?

Leren is differentiëren, Oscar Scipio onderwijsadviseur KVLO
Het doel van de workshop is leren differentiëren om de basis te leggen voor beter leren bewegen. We nemen de deelnemers mee in de wereld van differentiëren, waarbij we (samen met jullie) antwoord geven op de waarom en de hoe vraag. Aan het einde van de workshop heb je tips en tools gekregen om de gymles op niveau van de kinderen aan te passen met praktische ideeën die je de volgende dag gelijk in je les kunt toepassen.

Uit de eerste ronde, worden bij voldoende animo onderstaande workshops ook in deze ronde aangeboden. Je kunt deze dus ook opgeven

Inblijven en uitmaken, Alexander Nagelhout, docent spel Calo Zwolle
Binnen inblijven en uitmaken zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Vaak kun je met weinig materiaal al van alles doen. Bekende maar wellicht voor jou ook onbekende spelen zullen de revue passeren. Ook is er ruimte om een (zelfbedacht) tikspel in te brengen. En natuurlijk gaan we ze zelf spelen, want de spelspanning die inblijven en uitmaken kan oproepen is onbetaalbaar!

Schoolsport: een toverbal?! Gerben Bakker, lerarenopleider Calo en Wim Hopman
Sporten en bewegen in en rondom de school is momenteel een hot item. Het is voor de meeste kinderen leuk om te doen en er wordt verondersteld dat het een belangrijke bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Dit is nogal wat! Bewegen lijkt een toverbal te zijn! Aan de lessen bewegingsonderwijs ligt er veelal een duidelijke visie ten grondslag, maar is dit ook het geval bij buitenschools bewegen? Doen we maar wat in de beweegtijd buiten de lessen of streven we hiermee ook duidelijke doelen na? Sluit binnen- en buitenschools bewegen op elkaar aan of wordt er (bewust) anders gekozen? En: hoe weet je of je de veronderstelde doelen hebt bereikt? In deze workshop gaan we bovenstaande vragen met elkaar verkennen.

Beter leren bewegen tijdens de lessen atletiek, Bas Baremans opleidingsdocent Calo Windesheim
Vakonderwijs staat voor kwaliteit. Maar waar hebben we het dan over in geval van atletiek bewegingsonderwijs? Het adagium van “citius, altius, fortius” doet immers voorkomen dat de verste worp, de hoogste sprong of de snelste loop ook per definitie altijd de beste is. Maar dit Olympische motto is niet vanzelfsprekend ook van toepassing op het onderwijs. Want het hebben van een gunstige DNO-pakket, voorwaarde om in de sport tijdens de wedstrijd te kunnen excelleren, mag in het onderwijs immers geen graadmeter zijn voor succes bij het beoordelen. Maar waar kijken we in het onderwijs dan wel naar, waar het de kwaliteit van bewegen in de atletiek betreft? En hoe richten we in het verlengde hiervan dan een serie lessen in? In deze workshop kiezen we als aangrijpingspunt hiervoor de "kwaliteit van oplossen van het onderliggende bewegingsprobleem". Daarbij wordt immers de kern van de activiteit geraakt en dat gaat veel verder dan de beste absolute prestatie. Al praktiserend zullen we verkennen hoe dit er exemplarisch uitziet voor een loop-, spring- en werpnummer. Het ontwerp van zowel een geschikte activiteit als een bijbehorend beoordelingsperspectief komen daarbij aan de orde. Maar ook de vraag óf altijd alles wel beoordeeld moet worden, wát je dan beoordeelt als je hiervoor kiest en hóe daarbij recht gedaan kan worden aan verschillen tussen individuele leerlingen. Laat je uitdagen om het beste uit jezelf te halen en denk en doe mee!

Spelend turnen¸ Bert van Klaveren Calo
In deze actieve praktijkworkshop gaan we met elkaar aan de slag om spelenderwijs te gaan turnen. Hoe krijg je de leerlingen op een andere manier geboeid aan de slag met turnactiviteiten? Waar zien we mogelijkheden om het op een andere/nieuwe manier te doen? Je krijgt nieuwe ideeën die je meenemen naar jouw eigen praktijk!

Nieuwe ontwerpen met het kind aan zet; Frank Beekers en Bas Schutte, docent Calo Windesheim
De deelnemers van deze workshop maken kennis met ontwerpen, waarbij het kind de regie krijgt over zijn eigen leerproces. Hoe bouw je arrangementen zo op dat er een keuze ontstaat? Hoe blijft dezelfde situatie voor langere tijd betekenisvol voor de kinderen? Tijdens de workshop krijgen de deelnemers de kans om alles uit te proberen en is er ruimte om eigen ontwerpkracht los te laten op de verschillende activiteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=zMoBxIWGYA8

Speldidactiek: van observatie tot interventie Jeroen Koekoek en Wytse Walinga docent-onderzoeker Hogeschool Windesheim
Spel bestrijkt een groot en belangrijk deel van het lesprogramma in het bewegingsonderwijs. Het is daarom van belang dat vakdocenten continu streven naar een optimaal en rijk leerklimaat in spelsituaties. Goed spelonderwijs is en blijft een flinke uitdaging, mede door de soms grote niveauverschillen tussen leerlingen en het tegengestelde belang van aanvallers en verdedigers in doelspelen. In deze praktijkworkshop wordt met de deelnemers verkend wat een rijke leeromgeving precies is en op welke manier naar een rijk leerklimaat in de les kan worden toegewerkt. En dat voor ook nog eens zo veel mogelijk leerlingen in de klas. Deelnemers maken in de praktijk kennis met principes van spel-gecentreerd leren en hoe ze op eenvoudige wijze spelsituaties kunnen observeren. Daarnaast wordt gewerkt met enkele (digitale) didactische tools die ondersteuning kunnen bieden in het kiezen van een geschikte interventie.

Starten met MRT, voor zwakkere bewegers een heel goed idee!, Linda Duteweerd en Gert van Driel, docenten Calo
Tijdens deze workshop maak je kennis met MRT; motorisch remedial teaching. MRT is een extra gymles voor kinderen die tijdens de gymles minder goed mee kunnen komen. In deze extra gymles (tijdens of na schooltijd) kun je in een klein groepje met kinderen aan de slag om ze beter te leren bewegen. In de workshop bespreken we wat MRT is, op welke manier je MRT zou kunnen opzetten en gaan we aan de hand van een casus bekijken welke opvattingen van motorisch leren er achter het leerproces zitten. Geef je nog geen MRT, maar zou je het leuk vinden om MRT op te gaan zetten of wil je er meer over weten? Kom dan naar onze workshop!

Expliciet leren bewegen als gevolg op impliciet geleerd bewegen, Chris Hazelebach
De workshop gaat over het geven van verbale leerhulp dat afgestemd is op het bewegingsniveau Wanneer is welke expliciete leerhulp zinvol? aan de hand van eenvoudige bewegingsactiviteiten onderzoeken we de werkzaamheid van expliciete leerhulp. Onder andere aanwijzingen op basis van tijdsmomenten, tempo en richting  artikel LO 2 2019 (pagina 32 - 35)
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
22
jun
Online Masterclass...
Agendapunt bekijken
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...