Studiedag basisonderwijs 2015

De studiedag basisonderwijs was op woensdag 4 november in samenwerking met de HAN georganiseerd. Het thema van de dag was ‘Gymmen in de toekomst!’ De dag vond plaats op Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem. Bij de workshops worden de komende weken downloads geplaatst..Datum
4 november
Locatie
Papendal
Aanvang
9.00 uur
Datum
04 november 2015

Hoe ziet het onderwijs in 2020, 2035 of 2050 eruit? Wij dienen onze leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren en voor ons vak een leven lang bewegen. Maar hoe ziet het leren er in de toekomst uit en wat betekent dat voor het sport- en bewegingsonderwijs en de daarbij passende accommodatie? Onze huidige maatschappij kenmerkt zich onder andere door een toename van bewegingsarmoede bij kinderen en jongeren. Ons vak kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak hiervan. Maar hoe kunnen wij concurreren aan de steeds verder toenemende mate van digitalisering in de wereld? Aan de ene kant biedt dit vele mogelijkheden, zoals even skypen met iemand aan de andere kant van de wereld, informatievoorziening via internet, welke veel actueler is dan menig leerboek of voorbeelden laten zien van activiteiten op een groot scherm in de gymzaal. De nadelen zijn echter dat er hierdoor steeds minder bewogen wordt.

Een vraag die men zich kan stellen, is dan of wij dienen te gaan werken aan de kwantiteit of kwaliteit van bewegen om een gezondere leefstijl te bevorderen bij onze leerlingen? Op al deze vragen kan een antwoord gevonden worden in de diverse workshops. De dag start met een interactieve inleiding. zorg dat je erbij bent!


Dagprogramma
 
09.00 - 09.30 uur        Ontvangst
09.30 - 10.15 uur        Opening
10.30 - 12.00 uur        Workshopronde 1
12.15 - 13.15 uur        Lunch
13.30 - 15.00 uur        Workshopronde 2

15.15 – 16.45 uur       Workshopronde 3
17.00 uur                        Borrel
17.30 uur                        Dinerbuffet (vooraf aanmelden via het inschrijfformulier)
 
 
1. ‘Actief leren’ (theorie en praktijk)
Joris te Molder, docent HAN SBE
 
"Jonathan, blijft nou eens stilzitten" is een veel gehoorde term in het onderwijs.
Hoewel wij vakleerkrachten allang weten dat bewegen goed voor je is, wordt kinderen vooral aangeleerd om stil te zitten in het klaslokaal. Dat is niet meer van deze tijd! Langdurig zitten is slecht voor de gezondheid en vermindert de schoolprestaties. Tijd voor actie!
Deze actieve workshop brengt beweging in het klaslokaal door in te gaan op mogelijkheden om kinderen daar (fysiek) actief te laten bewegen. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt vanuit het klaslokaal naar de gymzaal door cognitieve vakken (rekenen) te koppelen naar oefeningen tijdens bewegingsonderwijs. 
 
 
2. Bewegingsonderwijs in de speelzaal in 2015 (theorie)
Bastiaan Goedhart, eigenaar van scholings-en adviesbureau ‘Goedhart in beweging’
 
Jong geleerd, oud gedaan! Ook (juist?) als het om bewegen en spelen gaat. Toch worden specialisten op het gebied van bewegingsonderwijs veel vaker ingezet voor oudere, dan voor jonge kinderen. VO meer uren dan PO en in het PO worden de kleuters vaak ‘vergeten’. Met het besef dat in die jaren waarschijnlijk de grootste leerwinst te behalen is, is deze workshop ingericht.
De meeste kleuters in Nederland krijgen les in een speelzaal. De kleine ruimte en gebrek aan materialen met soms grote groepen stelt leerkrachten van groep 1 en 2 of de vakleerkracht voor een lastige taak. Deze workshop gaat in op de vele mogelijkheden die er (toch) zijn. Aan de hand van videobeelden komen de volgende uitgangspunten aan bod:
 • (On)gunstige randvoorwaarden (ruimte en materiaal)
 • Hoe zorg je:
  • dat alle kinderen bewegen
  • dat de activiteiten op vele niveaus uitvoerbaar zijn
  • voor uitdagende situaties waarin kinderen zelfstandig kunnen bewegen en spelen.
Vernieuwende activiteiten als: hindernis-/bobbelbanen en een aantal kleutervriendelijke doel- en tikspelen. Ook is er aandacht voor diverse zaalgrootten en – vormen en de diversiteit van de aanwezige materialen.
 
 
3.  Loopvormen en voetenwerk voor beter leren bewegen (praktijk)
Nout van der Velden, topsport en talentondersteuner en Honoré Hoedt, werkzaam bij  Loopland Gelderland
 
Kinderen bewegen steeds minder en motorisch slechter. Daardoor hebben kinderen minder plezier in sporten en als ze eenmaal sporten hebben ze een hogere kans op blessures.
Met oefenstof gericht op loopvormen en voetenwerk laat ‘Loopland Gelderland’ kinderen beter bewegen. Gymleraren gaan met deze oefenstof aan de slag. Tijdens de workshop bespreekt initiator Honoré Hoedt het ontstaanstraject, de aanpak en praktische uitvoering van ons Beter Beweeg & Loop-traject, zodat je er zelf mee aan de slag kan.
 
 
4. Beweegtalent in de gymles….wat doen we ermee? (praktijk)
Jasper de Greef,  werkzaam als docent /onderzoeker voor het Centre of Expertise Sport & Talent (CoE) en HAN Sport & Bewegen.  
Robert Theunissen docent bij de HAN-ALO,  Marco van Berkel werkzaam bij de SLO en Jan Willem Teunissen, docent/onderzoeker HAN Sport en Bewegen


Beweegtalent in de gymles...wat doen we er mee? Het bewegingsonderwijs op de basisschool heeft als primaire taak ieder kind beter te leren bewegen, dus ook kinderen met beweegtalent. Deze bewegers met motorische "voorsprong" vragen, net als kinderen met motorische achterstanden, om een op maat gesneden programma. Het CoE heeft samen met de SLO en het Athletic Skills Model programma's ontwikkeld om in de gymles de 'kinderen die meer in hun mars hebben' nog beter te leren bewegen. In een (inter)actieve workshop ervaart de deelnemer programma's voor verschillende leeftijdsgroepen om betere bewegers nog beter te leren bewegen. Let op! Deze workshop kan een beroep doen op uw creativiteit!

5. De zin en de onzin van leerlingvolgsystemen (theorie)
Wim van Gelder Eigenaar van Scholings- en adviesbureau ‘Van Gelder in Beweging’
 
Er zijn meerdere leerlingvolgsystemen beschikbaar op het gebied van bewegen. Denk aan systemen als: Beleves, LVS bewegen en spelen (4 ss-en), Volg mij, Novibols, Beweeg  ABC, CED . In een aantal algemene volgsystemen voor kleuters zijn spel en motoriek meegenomen: Praavo, BOSOS, KIJK. Daarnaast worden er systemen ontwikkeld om de gezondheid van kinderen te monitoren. Deze systemen worden vaak door gemeenten of onderzoekers gebruikt. Hierbij worden factoren als Motoriek, Fitheid, Sportparticipatie, beweegmotivatie, biometrische gegevens (w.o. BMI) en sociaal – emotionele ontwikkeling gemeten.
De workshop behandelt in vogelvlucht welke systemen beschikbaar zijn en gaat vervolgens – met deelnemers -  in op de doelmatigheid van de systemen.
 • de afweging tussen de tijd die het vergaren van gegevens kost t.o.v. het effect dat de verzamelde gegevens (kunnen) opleveren.
 • de sociale veiligheid van (fitheids- en gewichts-) metingen
 • de druk die vanuit directie, inspectie of overheden wordt uitgeoefend om het effect van interventies zichtbaar te maken
 • koppeling van volgsysteem aan rapportage?
 • welk systeem werkt binnen welke context?
 • rol van administratiesystemen als Parnassys, ESIS, Dotcomschool
 
6.  Gympedia (praktijk)
Erik Evers, Matthijs van de Beek Ontwikkelaars Gympedia en Erik Boot Ontwikkelaar speelgedrag
 
Steeds meer vakleerkrachten bewegingsonderwijs werken al met verschillende applicaties (op een tablet) en zijn zoekende naar innovatieve producten voor ons vak. In de digitale wereld lijken de mogelijkheden grenzeloos, maar wat kiezen we en hoe zetten we die in? Welke kansen kunnen we creëren en wat betekent dit voor de positie van de vakleerkracht binnen het veranderend klimaat? Gympedia geeft antwoorden en toepassingen. In deze praktische workshop ontmoet jij jezelf en de wereld om ons heen:
 • Ontdek Gympedia: waarom we doen wat we doen
 • Het iBook en Applicaties in de praktijk: spelend leren
 • Beweegsucces: (achter)volgsysteem of eigen verantwoordelijkheid nemen
 • Speelgedrag: sociaal-emotionele differentiatie in de gymles
 • Speelsucces: een leven lang leren
 • Speelmaterialen: alles wat je nodig hebt
 • Keynote en enquête: online feedback en hand-out
 
7.         GymWijzer! (theorie en praktijk)
Pascal Mariany teamleider Sportbedrijf Arnhem en mede-ontwikkelaar GymWijzer              
Harry van der Meer, vakleerkracht bewegingsonderwijs en mede-ontwikkelaar GymWijzer

 
In deze workshop wordt kennis gemaakt met GymWijzer! Een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs. Na een korte introductie gaan we meteen aan de slag in de praktijk. We laten de bezoekers eerst zelf verkennen en komen daarna weer bij elkaar om de bevindingen te bespreken. Een presentatie volgt met theoretische achtergrond van GymWijzer! waar al wat onderzoeken naar zijn gedaan. Na deze theoretische presentatie gaan we nog een keer aan de slag in de praktijk met GymWijzer! en laten we gericht zien hoe GymWijzer! op verschillende manieren ingezet kan worden. Alvast aanmelden voor een proefaccount kan op www.gymwijzer.nl.

Tijdens de workshop wordt ook een app gepresenteerd genaamd 'De Lesbrieven'. Dit is een compleet vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs in de broekzak! Er zijn 80 uitgewerkte lessen beschikbaar in dit uitgebreide vakwerkplan voor het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Download alvast de demo in de verschillende App Stores!
 
8.         Het gebruik van mobiele technologie ter bevordering van fysieke activiteit en gezondheid (theorie)
Kris Bevelander, onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Jan-Willem van Dijk, docent en onderzoeker bij HAN sport en bewegen
 
Moderne communicatietechnologieën bieden ongekende mogelijkheden om de kracht van sociale netwerken in te zetten bij gezondheidsbevorderende activiteiten. Door het gebruik van speciaal ontwikkelde smartphone apps kunnen sociale gedragingen en gezondheidsgerelateerde gegevens van jongeren worden verzameld door o.a. vragenlijsten, foto's en locatiebepalingen. Ook kunnen bewegingsmonitoren worden gekoppeld aan de smartphone apps om de mate van fysieke activiteit te bepalen. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om feedback te geven op o.a. beweeg- en eetgedrag van kinderen. Daarnaast kunnen de apps worden ingezet voor het stellen van doelen op het gebied van voeding en beweging, en kunnen gezondheidsbevorderende boodschappen worden verspreid. Tijdens de workshop krijg je inzicht in de mogelijkheden van een bewegingsmonitor en een speciaal ontwikkelde nieuwe smartphone app (Mymovez). Meer informatie kun je terug vinden op de website www.mymovez.nl.

Download 1
Download 2
 
9.         Het herkennen van ieders beweegtalent (theorie)
Sebastiaan Platvoet en Mark de Niet beiden werkzaam als docent/onderzoekers voor het Centre of Expertise Sport & Talent en HAN Sport & Bewegen. Ze verzorgen onderwijs in en doen onderzoek naar het herkennen van sportief talent in het bewegingsonderwijs".            
 
Het herkennen en ontwikkelen van 'het beweegtalent' van ieder kind is een uitdaging voor de vakdocent LO. Op basis van een adequate inschatting van het huidige en toekomstige potentieel van een kind kan een op maat programma worden aangeboden. Het doel daarvan is enerzijds dat elk kind op elk niveau beter leert bewegen en anderzijds biedt het ook mogelijkheden om kinderen met meer in hun mars te herkennen en helpen hun talent optimaal te ontwikkelen. Het HAN Centre of expertise Sport en Talent heeft een instrument ontwikkeld waarmee het beweegpotentieel van een kind in kaart kan worden gebracht. Het instrument, de Talentscan, bestaat uit een motorische test een vragenlijst voor de vakdocent en is de laatste jaren uitgebreid getest in het onderwijs en de sport. In de workshop krijg je inzicht in het instrument door ermee te gaan werken en de test zelf te ondergaan. Je leert hoe de Talentscan in het onderwijs kan worden gebruikt en welke mogelijkheden het je biedt het talent van elk kind en de kinderen met meer in hun mars te (h)erkennen.  

Download

10. Innovatief schoolplein (theorie)
Sander Siebelink Docent HAN ALO Sport en Bewegen
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de mogelijkheden die er zijn om het schoolplein in te richten. Er zal vooral gekeken worden hoe we kinderen meer kunnen laten bewegen, hoe het pestgedrag gereduceerd kan worden en hoe er beter samengewerkt kan worden.
Op de HAN ALO krijgen de studenten in het eerste jaar deze onderwijseenheid. Op veel scholen is er geen budget om het schoolplein in te richten. Wanneer er wel budget is, wordt er van achter het bureau bepaald wat er op het schoolplein allemaal aanwezig moet zijn. Omdat er (vooral) in het PO onderwijs al veel te weinig wordt bewogen (gymles) willen we kijken naar “andere” mogelijkheden. Gemiddeld vertoeven kinderen ongeveer 5 uur per week op het schoolplein. Hier liggen dus enorme mogelijkheden om het bewegen te stimuleren. Waar moet men rekening mee houden en wat kost dit eigenlijk? Dat zijn vragen waar onze eerste jaar studenten zich vooral mee bezig houden.
Het schoolplein is de eerste indruk die men krijgt van een school!
We gaan kijken naar verschillende schoolpleinmethodes, hoe richt men het “ideale” schoolplein in? Kan het schoolplein als een verlengstuk van het “binnenonderwijs” of de gymles gebruikt worden.
Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Dan zie ik u graag! Hopelijk kunnen we elkaar inspireren.


11. Bewust bewegen = Mindfull bewegen! (praktijk)
Yvonne Koldenhof, kindertrainer Mindfulness

Bewegen wordt nog effectiever als kinderen met hun volledige aandacht er bij zijn en bewust zijn van wat er in hun lichaam gebeurt.  Kinderen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken en vinden het steeds lastiger om te luisteren naar hun ‘lijf’.
Tijdens deze workshop wil ik jullie de kracht van Mindfulness tijdens bewegingsonderwijs zelf laten ervaren en inspireren om kinderen bewuster te laten bewegen:  Mindfull bewegen!
Door kinderen Mindfull te laten bewegen voorkom je bovendien dat ze over  grenzen heen gaan (of juist de grenzen niet op zoeken op lichamelijk gebied). Als je op een Mindfulle manier sport, laat je je tevens niet leiden door het doel dat je wilt bereiken, maar concentreer je je volledig op het bewegen zelf. Concreet kun je met verschillende oefeningen de kinderen bewegingen op een rustige langzame manier laten uitvoeren waarbij ze volledig bewust worden van wat er in hun lichaam en met hun ademhaling gebeurt. Tevens heeft Mindfull bewegen een veel breder spectrum. Ook observaties van gevoelens en gedachten omtrent een beweging/activiteit  kunnen de aandacht in de gymles krijgen. Tijdens deze praktische workshop ervaar je wat Mindfull bewegen met jou doet (en de positieve effecten hiervan). Aan het eind van de workshop ga je naar huis met eenvoudige aandachtsoefeningen die je als warming-up of afsluiting van een bewegingsles kunt inzetten. Tevens geef ik handvatten hoe je als leerkracht de jongeren tijdens de gymles ‘Mindfull’ kan  begeleiden  en coachen. 
 
12. MobieZ, eigentijds beweegmateriaal (praktijk/theorie)
Erik Spiegelenberg (CALO 1984) , werkzaam bij het Nijha Expertisecentrum en ontwikkelaar van MobieZ
 
Veel gymzalen waarin basisscholen gymles krijgen zijn traditioneel ingericht en sluiten steeds minder aan op ontwikkelingen in de bewegingscultuur. Vernieuwingen doorvoeren blijkt vaak erg lastig. Maar dat betekent wel dat terwijl het in de wijk gaat over slacklinen, skaten en biketrial er in veel gymzalen nog steeds gebalanceerd wordt  op een omgekeerde bank. Dat is natuurlijk ook balanceren maar sluit dat nog wel voldoende aan op de belevingswereld van kinderen? Om sneller beweegtrends in gymzalen te kunnen brengen, ontwikkelde Nijha MobieZ - materiaalsets met eigentijds bewegingsmateriaal die in elke vakantieperiode naar een andere gymzaal gaan. In samenwerking met Sportbedijf Deventer zijn bij alle MobieZ materiaalsets leskaarten gemaakt. Tijdens de workshop wordt toegelicht wat MobieZ is, welke kansen het biedt en wat belangrijke voorwaarden zijn. Daarna wordt in de praktijk kennisgemaakt met een aantal trendsporten en op welke wijze die in de gymlessen aangeboden worden. De workshop wordt verzorgd door Nijha in samenwerking met de vakleerkrachten/combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Deventer.
 
13.  “Gamen” in de gymzaal (praktijk)
Boukje Smeets Docent HAN Sport en Bewegingseducatie
                                               
In de toekomst zal er niet meer alleen achter een computerscherm worden gegamed maar ook in de gymzaal. Digitalisering en technologische ontwikkelingen kunnen we ook zien als kans in plaats van een bedreiging voor het bewegingsonderwijs van de toekomst. Met behulp van technologie kunnen verslavende games naar de gymzaal worden gehaald. Sport en bewegen moet vooral leuk zijn. De FUN factor is van groot belang. SmartGoals is een onderwijs- en trainingstool waarbij kinderen op een leuke, uitdagende en interactieve manier o.a. ruimtelijk inzicht, coördinatie, techniek en communicatie ontwikkelen en verbeteren. Deze elementen kunnen de kinderen met behulp van de SmartGoals binnen verschillende sporten en spelvormen ontwikkelen. "Het is net een computerspel maar hier moet je echt bewegen". Janssen-Fritsen presenteert met SmartGoals een uniek stuk beleving in de gymzaal en slaat de weg naar de toekomst van het bewegingsonderwijs in. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de SmartGoals in uw gymzaal? Kom ook “gamen” in de workshop SmartGoals.
 
14.       Gezonde school-hip-hot-and-happening (theorie)
Gwendolijn Boonekamp, hoofddocent ExpertiseteamHealth Promotion & Lifestyle bij HAN Sport en Bewegen en Rianne den Heijer
 
"De gezonde school is hip hot en happening! Veel scholen hebben de ambitie om een gezonde(re) school te worden. Daarbij gaat het om het creëren van een omgeving die een kind in staat stelt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, motorisch en intellectueel vlak. Binnen de gezonde school aanpak staan zeven thema's centraal.
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling
•  Voeding
•  Bewegen en sport
•  Persoonlijke verzorging
•  Genotmiddelen
•  Relaties en seksualiteit
•  Fysieke veiligheid
Een school kan vignetten behalen op deze deelthema's, maar het gaat natuurlijk om de inhoudelijke verankering ervan in het schoolprogramma, -omgeving en beleid. Hierbij is een gezonde schoolcoördinator van cruciaal belang; een rol die een LO-docent bij uitstek goed zou kunnen vervullen. Wat houdt een rol als gezonde school coördinator in? Hoe kun je het worden? Past die rol bij jou? Dit zijn vragen die in deze workshop worden beantwoord. In de workshop zullen het profiel, praktijkervaring en mogelijkheden tot bijscholing worden toegelicht."

Prezi presentatie
 
15. Beeldcoaching (praktijk)
Christine Brons, psycholoog, filmer en pionier van de methode Beeldcoaching
 
Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching die aansluit bij de mogelijkheden van de beeldcultuur. Centraal staat het in beweging zetten van mensen naar aanleiding van beeld. Beeldcoaches filmen zaken die leraren willen weten over hun dagelijks werk. Kern van de methode is het gebruik van de microanalyse waardoor het ‘doen’ per seconde wordt gefileerd en reflectie mogelijk wordt. De methode wordt veel gebruikt om pedagogische sensitiviteit van leraren en opvoeders te verhogen.  We leren in deze workshop wat het verschil is tussen ‘kijken’ en ‘zien’. Het is een praktische workshop, waarin je moet denken, scherp observeren en je zicht krijgt op het interpretatiekader. Daardoor ontstaat als vanzelf inspiratie en energie.

16. Beïnvloeding van groepsdynamiek en het vergroten van veiligheid in de school; een Klasse(n)spel  (theorie en praktijk)
Roel van Beusekom,  LO docent, opleidingsdocent CALO en Psycho Motorisch Therapeut
Ivo Dokman, LO docent en opleidingsdocent CALO
 
Deze workshop is zowel interessant voor deelnemers die al eerder een workshop bij ons hebben gevolgd, als voor deelnemers die er nog onbekend mee zijn.
 
In de ene klas loopt alles op rolletjes en geniet je van het vak terwijl het in een andere klas maar niet echt wil lukken. De ‘symptomen’ zijn vaak wel zichtbaar: bijvoorbeeld erg onrustig, (veel) pestgedrag onderling, er wordt ondermaats gepresteerd en er is weinig zelfredzaamheid. Je praat er over met groepsleerkrachten en andere vakcollega’s die vergelijkbare ervaringen hebben. Hoe kom je achter de oorzaak? Met andere woorden hoe kun je een goede ‘groepsdiagnose’ stellen voordat je gericht een interventie gaat doen?
 
In deze workshop gaan we aan de hand van beweegactiviteiten observeren en analyseren door een ‘groepsdynamische bril’; een 3-D sociogram, een groepsdiagnose leren maken en de rol van de leerkracht staan centraal.

Download 1
Download 2
Download 3
 
17.       Motorische Remedial Teaching in 2015 (theorie)
Wim van Gelder, eigenaar van Scholings- en adviesbureau ‘Van Gelder in Beweging’
 
Het onderwijs verandert, de rol van de leerkracht verandert en dus ook de rol van de Motorisch Remedial Teacher (MRT-er).
Een workshop met videobeelden over de effecten en de werkwijzen MRT, de rol van het kind, rol van de ouders, linken met de les bewegingsonderwijs, het schoolplein en gezondheid.
De workshop is gericht op leerkrachten die geen motorische remedial teaching geven en inzicht willen krijgen in de mogelijkheden van MRT en voor (MRT-) leerkrachten die bovenstaande thema’s (nog) niet met elkaar verbinden.
 
18. Tikkertje als bron voor motivatie (theorie en praktijk)
Peter Schimmel docent bewegingsonderwijs op diverse basisscholen turntrainer GV EListha te Elst
 
Iedereen die lesgeeft aan jeugdsporters verzorgt wel eens een tikspel in zijn of haar les. Er zijn altijd wel kinderen die tikker willen zijn, maar veel ook niet. Waar ligt dit aan? Hoe kunnen we hier wat aan doen? Tikkertje moet een feest zijn, een bron van motivatie en iets waar de kinderen naar uitkijken.
Behalve motivatie kunnen we nog veel meer uit een tikspel halen: zelfregulatie, sociale vaardigheden, tactisch bewegen, keuzes maken en bewegingen aanleren die kinderen steeds minder doen zoals: kruipen, haasje over en handen vasthouden etc.
De (voor een deel praktische) workshop ‘Tikkertje als bron voor motivatie’ geeft nieuwe ideeën voor tikspelen, handige oplossingen voor het zelf reguleren van een tikspel en tips om de motivatie bij de kinderen te vergroten.
 
19.       "Volg Mij" in het primair onderwijs (theorie en praktijk)
Oscar Scipio en Wiebe Faber Vakleerkracht bewegingsonderwijs en coördinator vakgroep bewegingsonderwijs ASG, Almere
 
Waarom volgen we leerlingen? En hoe doe je dat nu? En kan dat niet makkelijker?
Deze en meer vragen komen voorbij in de workshop Volg Mij.
De workshop gaat over legitimeren van het volgen van leerlingen, het digitaal volgen van leerlingen en het professionaliseren van het vak bewegingsonderwijs.
Daarnaast gaat het over wat je doet met de gegevens voor je volgende lessen.
De workshop maakt gebruik van Volg Mij, online en voor de Ipad(offline), het leerlingvolgsysteem van de toekomst.
 
20. Past het huidige bewegingsonderwijs in de toekomst? (Praktijk)
Frank Beekers, werkzaam bij Cre-actief te Zwolle
 
In deze workshop krijgt de deelnemer enkele filmpjes te zien van vernieuwende bewegingsactiviteiten waarbij op een creatieve manier gebruik is gemaakt van de materialen in de zaal. Vervolgens krijgt de deelnemer de kans een aantal van deze activiteiten zelf uit te proberen. Tijdens deze interactieve workshop zullen we een link proberen te leggen met de veranderingen die zijn ontstaan door de wet op passend onderwijs en wat dit voor invloed heeft op onze leerdoelen binnen de gymlessen. Hij werkt vanuit zijn expertise en ervaring met kinderen die niet vanzelfsprekend tot ‘goed’ bewegen komen. Door veel te variëren probeert hij deze kinderen, door middel van kleine stapjes en door creatief te kijken naar  ‘andere’ mogelijkheden van het gebruik van materiaal en arrangementen, in beweging te krijgen.
 
21.    Gymzaal van de toekomst (praktijk)
Mark Snijder, Bosan
 
Je krijgt uitleg over de mogelijkheden en wensen van de gymzaal van de toekomst door Bosan Sportinstallaties. Tijdens deze interactieve workshop bestaat de mogelijkheid om je eigen ideeën in te brengen.
 
22.      Het niet-weten wordt belangrijker dan het weten (theorie)
Sjef Drummen, Onderwijskunstenaar, Winnaar Onderwijsinnovatieprijs 2021 Ververs Foundation/SLO, Directielid Niekée/Agora Roermond  
 
Onderwijs leidt op voor de toekomst. 2030, 2050, 2080, 2100  zijn voor de huidige jeugd de piketpalen voor hun toekomst. Waarbij 2030 al completely beyond imagination is. 
Uitgaan van het onvoorspelbare, is uitgaan van het niet-weten en is daarom belangrijker dan het weten. Want weten ( kennis) is heden of verleden . Hier is natuurlijk relevatie voor de toekomst, maar niet-weten en verbeelding hebben een hogere relevantie. 
Een reden om agile-leerbenaderingen leidend te laten zijn voor betekenisvol onderwijs. Deze benadering is sociaal, stimulerend, niet-voorschrijvend, neemt de verandering als uitgangspunt en biedt elk kind optimaal maatwerk. Ze maakt het niet-weten tot de kracht van ontwikkeling. 
Andere keuzes hebben geen toekomst! In Roermond is men in augustus 2014 gestart met Agora. Sjef Drummen is mede-bedenker van dit concept, waar geen schoolvakken meer bestaan en ieder kind een eigen volledig gepersonaliseerde leerroute volgt. Met behulp van moderne technologie wordt de kwaliteit van elk kind in kaart gebracht, waardoor het diploma (VO) overbodig wordt.  Agora is een heterogene VO-groep van vmbo tot en met gymnasium. Dit concept is ontwikkeld samen met de Open Universiteit en staat flink in de belangstelling in Nederland
(Tegenlicht vpro, 2 feb. 2015) . 
 
Deze studiedag wordt met 6 registeruren gewaardeerd. Meer info: www.registerleraar.nl
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 2...
Agendapunt bekijken
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 1...
Agendapunt bekijken
28
mei
Lacrosse...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...