Studiedag speciaal- en praktijkonderwijs

praktijkonderwijs met als thema.. ‘delen is vermenigvuldigen’Datum
20 april
Locatie
VSO school de Aventurijn in Almere
Ontvangst
9.00 uur
Datum
20 april 2016

op VSO school de Aventurijn in Almere.


Foto's en verslag van deze dag.
Downloads van deze studiedag staan hieronder:
 
Dagprogramma

09.00 - 09.30 uur              Ontvangst

09.15 - 09.30 uur              Aftrap (op het schoolplein) van de dag met een spectaculaire act voor zowel de kinderen als de deelnemers aan deze dag!

09.30 - 09.40 uur              Opening Ruud Pet, directeur-bestuurder van Passend Onderwijs Almere

09:40 - 10:30 uur              Inleiding Charlotte Visch

10.45 - 12.15 uur              Workshopronde 1

12.15 - 13.30 uur              Lunch en pauzeworkshops

13.30 - 15.00 uur              Workshopronde 2

15.00 –15.15 uur              Pauze

15.15 –16.15 uur              Themagroepen

16.15 uur                           Interactieve afsluiting met ‘prijzenrad’

16.30 – 17.15 uur              Netwerkborrel

17.30 uur                           Dinerbuffet (vooraf aanmelden via het inschrijfformulier)


De inschrijving is gesloten!

Opening

Iedere docent kent wel die momenten waarop je het gevoel hebt je leerling of de hele groep niet te kunnen bereiken. Dat de groep je tot wanhoop drijft. Dat jij en de kinderen niet gelukkig zijn. Dat kan alles te maken hebben met de manier waarop leerkrachten en kinderen met elkaar omgaan en communiceren en de dynamiek in de groep wel of juist niet positief wordt gebruikt.

De interactieve opening ‘allen voor één en één voor allen’ kan je inspireren, stimuleren en enthousiasmeren om anders, vrolijker en met meer ontspanning met de leerlingengroep om te gaan. Zo wordt gym-juf of -meester zijn weer leuk!

 

Voorstellen

Charlotte Visch, komend uit het primair onderwijs, ontwierp een nieuwe kindertherapie, waarbij het kind daadwerkelijk centraal staat: de Integratieve Kindertherapie. Op dit moment is het mogelijk om aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (www.academie-psychotherapie.nl) de 4-jarige opleiding tot integratieve kindertherapeut te volgen. Charlotte heeft een eigen kindertherapiepraktijk Child Consult (www.childconsult.nl) in Amsterdam, geeft o.a. gastlessen, supervisie, trainingen voor het basis- en voortgezet onderwijs voor leerkrachten (respectievelijk Happy Coach en School Coach).

Workshoprondes

Eerste workshopronde

Een grotendeels praktijkgerichte ronde, waarbij bij een aantal workshops kinderen betrokken zijn.


1 Optimaal differentiëren met wielen in je gymles (vervallen)

Doelgroep: Alles (lopende leerlingen/rolstoel/looprek/spalken/cognitieve verschillen)

Doel van de workshop.

Deelnemers leren de les zo inrichten en bijstellen dat alle leerlingen met veel plezier mee kunnen doen tijdens de les bewegingsonderwijs.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De deelnemers ontwerpen samen een les voor een groep leerlingen uit cluster 3 waarin elk kind op eigen niveau mee kan doen. De workshopleider heeft al een aantal activiteiten klaarstaan en die worden na observatie verder gedifferentieerd. Hierbij zijn zowel leerlingen die motorisch geen beperking ondervinden en ook leerlingen die in een rolstoel zitten. Na afloop evalueren de deelnemers samen de les, waarbij zij de vraag stellen of alle leerlingen op eigen niveau hebben deelgenomen aan de les en hoe de kinderen de les hebben ervaren.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Mogelijkheid om kennis te maken dan wel te oefenen met de doelgroep, waarbij de deelnemers samen activiteiten bundelen, samen weten we immers meer dan alleen. Het optimaal leren differentiëren inclusief rolstoelers binnen dezelfde les staat centraal. Deelnemers kunnen weer eens heerlijk met elkaar aan de slag in het kijken en ervaren.

 

Achtergrond van de workshop

Binnen de Olivijn hebben de vakleerkrachten ondertussen ervaring met de doelgroep en de diversiteit van de leerlingen. Door creativiteit en veel samen bespreken zijn er al veel mooie activiteiten ontstaan. Daarnaast blijft de vraag altijd naar nog meer kennis en ideeën voor leerlingen in een rolstoel.

 

2 On(der)wijs goed in zwemmen! Nathalie van Tolij vakleerkracht bewegingsonderwijs bij stichting Almere Speciaal (SO en VSO cluster 3) en Johan Harlaar Opleidingsdocent Calo Zwolle, vakgebied zwemmen (praktijk: zwembad start met kinderen). Let op XL workshop tot 12:30 uur

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Hoe zorg je dat er voor elk kind een passend onderwijsaanbod in zwemmen is? Hoe krijg je daarbij ook je zwemles goed georganiseerd voor elk kind van binnenkomen tot weggaan?

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De deelnemers kijken (of doen mee) bij het geven van een zwemles aan kinderen van cluster 3. Ze ervaren met elkaar hoe je een zwemles goed kan organiseren van binnenkomen met weggaan.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

We staan in deze workshop onder andere stil bij de theorie van Swim2play als methode van zwemonderwijs, waarbij beleidsmatig schoolzwemmen en bewegingsonderwijs gekoppeld worden. De deelnemers wisselen met elkaar ‘good practise’ uit van ervaringen die zij hebben met zwemonderwijs.

 

Achtergrond van de workshop

Nathalie geeft zwemmen op de school en de vakgroep is bezig met het ontwikkelen van een leerlijn voor zwemmen. Hierbij is het zoeken om een goed georganiseerde en gedifferentieerde zwemles te geven. Samen met de deelnemers gaan we op zoek naar good practise. Hoe houd je de kinderen bij de (zwem)les? Welke activiteiten zijn geschikt? Johan Harlaar is als zwemdocent verbonden aan de Calo en heeft swim2play ontwikkeld. Swim2play is een methodiek die zich richt op zwemmen als les bewegingsonderwijs. Zo kunnen we inzichten met elkaar koppelen en gaan voor een zwemles als kwaliteitsvolle leerlijn binnen het vak bewegingsonderwijs!

 

3 (VOL) Sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs Patrick Looien (docent bewegingsonderwijs SBO school de Prinsenhof, Apeldoorn), Birgit Epskamp (student PMT opleiding Hogeschool Windesheim) en Peter van den Dool (docent bewegingsonderwijs ZML-school, Apeldoorn en docent op de opleiding PMT, Zwolle (praktijk)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Een kijkkader ontwikkelen voor leerlingen die elkaar bewegend ontmoeten. De deelnemers leren kijken hoe kinderen contact met elkaar maken en hoe de activiteit daarop van invloed is. Welke kinderen zijn contact vermijdend en welke kinderen juist contact zoekend? Hoe kan je dat stapsgewijs beïnvloeden?

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

Er worden bepaalde ideeën aangereikt en de deelnemers gaan zelf aan de slag met ontwerpen van activiteiten binnen de gestelde kaders.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Niet de methodiek staat centraal, maar het aansluiten op de mogelijkheden van de leerlingen in combinatie met de mogelijkheden van de activiteiten.

 

Achtergrond van de workshop

Onderwijs gaat vaak om het registeren van aangeleerde kennis en vaardigheden. Er wordt nog al eens voorbij gegaan aan wat een kind nodig heeft of wat het aan kan. Patrick heeft ervaring met ‘Beweegwijs’ en met ‘Kanjertraining’. Birgit doet de opleiding PMT en kijkt daardoor anders naar bewegende kinderen en werkt met andere doelen dan in het bewegingsonderwijs. Peter heeft veel verstand van conflictgedrag vermijden en reguleren en van bewegen als middel om tot gedragsverandering te komen. Het gaat in deze workshop over aansluiten bij de mogelijkheden van het kind (contact maken) en activiteiten kiezen die daarbij aansluiten en die uitdagen tot een volgende (sociaal emotionele) stap.

 

4 Actieve rol van de docent op het schoolplein (vervallen)

 

Doelgroep*speciaal basisonderwijs sbo/cluster 4

 

“Meester....loopt u buiten in de pauze?”

“Ja.”

“YES!!!!!!!!”

 

Doel van de workshop

Hoe kan de vakleerkracht er voor zorgen dat kinderen een actieve, plezierige pauze beleven? In deze actieve, praktische workshop kijken we naar de inrichting van het plein, het speelmateriaal, de koppeling met de gymles en vooral naar de rol van de docent op het plein.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Wat kan de vakleerkracht doen om beweging te stimuleren en op deze manier te zorgen voor een actieve en leuke pauze, zodat kinderen weer energiek terug in de klas komen?

 

Achtergrond van de workshop

De workshop is met name gericht op SBO en cluster 4, geïnteresseerden die werkzaam zijn in andere clusters zijn uiteraard van harte welkom om ook deel te nemen aan de workshop. Voor een impressie van de workshop kun je de film bekijken.

 

De kinderen zelf aan het roer! Samen met kinderen ontwerpend lesgeven. Frank Beekers, vakleerkracht bewegingsonderwijs praktijkonderwijs (praktijk start met kinderen)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

De deelnemers leren samen met kinderen activiteiten te ontwerpen, waarbij ze in gesprek gaan met de kinderen en vragen stellen wat bij hen ‘leeft’ binnen de activiteit (wat vind je gaaf, spannend of eng) en wat kinderen zelf willen leren (of wat je al kan en waar je trots op bent) binnen een activiteit.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop

De deelnemers gaan met kinderen in de zaal aan de slag met vernieuwende activiteiten die zijn klaargezet. Ze ervaren deze met de kinderen samen en passen activiteiten (samen) verder aan. Zo ontstaan verder door ontworpen activiteiten.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

De deelnemers leren kinderen om zelf actief mee te denken en mee te doen en krijgen meer eigen verantwoordelijkheid in de les bewegingsonderwijs.

 

Achtergrond van de workshop

Frank Beekers is vakleerkracht in het praktijkonderwijs en geeft kinderen naast structuur en duidelijkheid juist veel vrijheid en ruimte om zelf te ontdekken. Ieder kind is op zoek naar een stukje autonomie, competentie en relatie. Door samen met kinderen op zoek te gaan naar wat bij hen leeft en waar zij trots op zijn, worden ze eigenaar van activiteiten. Frank is ervan overtuigd dat je juist door ruimte te geven aan kinderen veel probleemgedrag kan voorkomen. Lekker samen bouwen en uitproberen met de kinderen! Kinderen worden daardoor juist flexibel. Zij zijn verrast wat er elke week weer klaar staat in de gymzaal en zijn juist gewend dat het steeds weer anders is.

 

Bekijk het filmpje voor mogelijke activiteiten die we bij de workshop zullen gebruiken. Het filmpje is gemaakt op de school van Frank.

 

6 Interculturele communicatie met leerlingen en ouders (vervallen)

 

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Deelnemers inzicht geven in communicatiestijlen van onze leerlingen met een ander culturele achtergrond. Deelnemers handvatten geven om gedragingen die ingegeven of beïnvloed worden door cultuurverschillen te herkennen en daar adequaat op te reageren met als doel de verstandshouding tussen leraar en leerlingen te verbeteren.

Wat doen de deelnemers in de workshop?

Deelnemers brengen, indien gewenst, hun eigen casuïstiek in en nemen deel aan de discussie die naar aanleiding daarvan ontstaat. Wanneer de deelnemers geen eigen casuïstiek inbrengen, draagt de workshopleider een aantal gedragingen van leerlingen voor die besproken en geplaatst worden in een “culturele” context.

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Deskundigheidsbevordering m.n. op het gebied van interculturele communicatie met leerlingen en ouders; inzicht krijgen in en beheersen van de communicatiestijlen en –gebruiken.

Achtergrond van de workshop

Met name in de grote steden zijn de klassen aanzienlijk multicultureel samengesteld. Veel leerlingen hebben een ander culturele achtergrond wat regelmatig andere gewoonten en gebruiken met zich meebrengt. Naast de boeiende aspecten van deze diversiteit word je als docent regelmatig geconfronteerd met gedragingen van leerlingen die je niet altijd begrijpt en waar je ook niet meteen een adequate reactie op hebt, terwijl de leerling in veel gevallen in zijn optiek “gewoon” gedrag laat zien uitgaande van datgene wat de leerling geleerd heeft in zijn (culturele) omgeving.

In deze workshop gaan we een aantal cultuurverschillen belichten die regelmatig tot misverstanden kunnen leiden tussen docent en leerling, terwijl beiden eigenlijk in beginsel te goede trouw handelen. Deze workshop is, na een korte theoretische inleiding, vooral een doe-workshop waar we aan de hand van voorbeelden van gedragingen uit de dagelijkse praktijk proberen het gedrag van de leerling te begrijpen, in een context te plaatsen en daar een pedagogisch verantwoorde reactie op te formuleren.

 

7 Stuntwerk JP de Kam, vakleerkracht speciaal onderwijs en stuntman (praktijk start met kinderen)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Sommige bewegingsactiviteiten lenen zich uitstekend om te verwerken in een stunttruc. Denk aan activiteiten binnen freerunning, balanceren en klimmen en klauteren. In deze workshop gaan de deelnemers omdenken en (nieuwe) activiteiten inzetten die zo uit de stuntwereld komen.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De deelnemers gaan filmvechten, vallen van hoogtes, zwaardvechten, laddervallen en nog vele andere gave activiteiten ervaren.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

De activiteiten die de deelnemers in de les ervaren zijn rechtstreeks in de les te verwerken. Deelnemers leren dat bewegen kan dienen als doel en als middel. Leerlingen leren hun angsten te overwinnen, grenzen te verkennen, op elkaar te vertrouwen en met elkaar samen te werken. Het resultaat kan een mooi stuntwerkfilmpje zijn.

 

Achtergrond van de workshop

Door mijn jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en in het stuntwerk heb ik deze workshop ontwikkeld. Nieuwe activiteiten die zo rechtstreeks uit de stuntwereld komen. Durft u het aan?

 

Voor een impressie>>

 

8. Creëren van een positief en veilig sport- en beweegklimaat. Nicolette Schipper- van Veldhoven Lector Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat, hogeschool Windesheim en Joke Kamstra Expertise centrum Positive Behavior Support (PBS), hogeschool Windesheim (theorie)

 

Doelgroep: Alles

Doel van de workshop:

Kennismaken met het belang van een positief en veilig sport- en beweeg klimaat voor jeugdige sporters.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop: theoretische kennismaking met de materie en oefenen van het eigen handelen in de praktijk

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Bewust bekwaam” willen handelen.

 

Achtergrond van de workshop:

Sport (inclusief LO) kent twee gezichten: winnen en verliezen, gewenst en ongewenst gedrag. Sport en LO zijn niet ‘vanzelf’ goed, niet ‘vanzelf een middel om’. Sport wordt wat de mens erin brengt. Het gaat erom gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan. De sleutel hiervoor ligt bij de trainer/coach/leraar. Van hem/haar wordt een pedagogisch houding verwacht, dat hij/zij handelt in het belang van het kind. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een pedagogisch klimaat, een positief en veilig sport klimaat dat kinderen helpt ontwikkelen in en door sport en bewegen? Hoe ondersteunen we positief gedrag? Dit is ook het centrale onderwerp van het lectoraat Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat.

 

Voor een impressie en via deze link.

 

Grenzeloos Actief; van binnenschoolse naar buitenschoolse passende sportmogelijkheden (vervallen)
 

Doelgroep: Alle

Doel van de workshop

Vakdocenten en scholen informeren over het programma grenzeloos actief, de samenwerking met scholen daarbinnen en de rol van vakdocent om kinderen te inspireren en stimuleren een voor hun passende sport te ontdekken en te gaan doen ook buiten de school. Daarnaast antwoord geven op vragen die er leven bij vakdocenten en scholen over de mogelijkheden van de Sportimpuls om kinderen structureel te laten sporten.

Wat doen de deelnemers in de workshop?
Praktisch aan de slag met de kinderen om tips & trucs voor passend sportaanbod binnen het onderwijs te delen. Daarnaast interactief kennisdelen en ervaringen uitwisselen over de programma’s Grenzeloos Actief, Sportimpuls en opleidingsmogelijkheden.

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Ze kunnen subsidie aanvragen doen en leren hoe ze kinderen structureel leren sporten.

Achtergrond van de workshop

Iedereen kan sporten! Maak kennis met passend sportaanbod voor het onderwijs en hoe je als vakdocent kinderen kan inspireren en stimuleren om ook buiten school een passende sport te ontdekken. Ervaringsdeskundigen en praktijkvoorbeelden van landelijke programma’s Grenzeloos Actief en de Sportimpuls delen tips & trucs waar je meteen mee aan de slag kan om kinderen structureel te laten sporten.

 

Lunch en pauzeworkshops

Lekker gewoon pauze of wil je meer? Laat je inspireren door nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en volg tijdens de lunch een pauzeworkshop van 30 minuten of stap binnen bij een inloopworkshop. Daarnaast zijn er studenten van de Calo minor speciaal bewegen aanwezig. Zij geven tijdens de pauze op diverse plekken in het schoolgebouw kort en krachtige posterpresen-taties. Laat je verrassen!

 

P1 Schoolplein14, Johan Cruyff Foundation Farid Gamei, accountmanager Cruyff Courts & Schoolplein14 en Judy Delfgou, Projectcoördinator Gehandicaptensport (theorie/praktijk)

Inloopworkshop

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Het doel van de workshop is het informeren over Schoolplein14, en de effecten van Schoolplein14. De deelnemers laten zien hoe ze op een simpele manier hun schoolplein aantrekkelijker en uitdagender kunnen maken om te bewegen. Daarnaast duidelijk maken wat voor extra toegevoegde waarde Schoolplein14 heeft voor het speciaal onderwijs (duidelijkheid, structuur etc.). Uitkomsten van de onderzoeken van het effecten van Schoolplein14 vertellen aan de deelnemers.

Wat doen de deelnemers in de workshop?
De informatie die ze krijgen tot zich nemen, vragenstellen, en indien mogelijk ook actief mee doen. (Afhankelijk van of het Schoolplein14 bij de school er al ligt)

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?
De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van wat zij kunnen doen met hun schoolplein en wat het effect van Schoolplein14 is.

Achtergrond van de workshop
De workshop is bedoeld om te informeren en de deelnemers duidelijkheid te geven over de mogelijkheden met Schoolplein14 en de effecten.

P2 (VOL) Uitproberen nieuwe sport- en spelmaterialen Erik Spiegelenberg en Sjoerd van de Akker, Nijha b.v. – inrichting sportaccommodatie & sport en spel materiaal (praktijk) Inloopworkshop

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Kennismaken met nieuwe materialen.
 

Wat doen de deelnemers in de workshop?
In de praktijk uitproberen van (aangepast) sport- en spelmaterialen

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Toepassingsmogelijkheden verkennen voor de eigen doelgroep

 

Achtergrond van de workshop

Er komen veel nieuwe materialen op de markt. Maar plaatjes in een catalogus of op een website zijn vaak te beperkt om de toepassing voor de doelgroep goed in te kunnen schatten. Daarom neemt Nijha nieuwe en aangepaste materialen mee om te testen tijdens de pauze.

 

P3 Een Gezonde School worden, een kans voor leerlingen en medewerkers (vervallen)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

De deelnemers informeren over de voordelen van een Gezonde School zijn, hoe ze dat kunnen worden en waar ze hulp en informatie kunnen vinden.
 

Wat doen de deelnemers in de workshop?
Luisteren en vragen stellen over de aanpak Gezonde School en de praktische invulling rond de thema’s Bewegen/sport, Voeding en Welbevinden.

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?
Een goed beeld van wat de aanpak Gezonde School is en hoe deze ingezet kan worden voor de leerlingen én de medewerkers. Tips en trucs om gelijk mee aan de slag te kunnen, over beleidsvoorbeelden tot Gezonde Schoolpleinen.

Achtergrond van de workshop
De Gezonde School is een samenwerkingsorganisatie waarin het RIVM/Centrum Gezond Leven, de GGD GHOR NL, PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samenwerken om scholen te helpen een Gezonde School te worden.

P4 Professionaliseren en het Lerarenregister Onderwijscooperatie -Registerleraar, LOF (theorie)

Inloopworkshop

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Informeren over de activiteiten van de Onderwijscoöperatie en in het bijzonder het Lerarenregister

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

Informatie inwinnen en in gesprek over professionaliseren en het Lerarenregister

 

Wat levert deworkshop op voor de deelnemers?

Kennis over de activiteiten van de Onderwijscoöperatie en inzicht in het hoe en wat van het Lerarenregister

 

Achtergrond van de workshop

Registerleraar.nl – LOF – Kijkbijmijnles… www.onderwijscooperatie.nl

Kijk voor meer informatie.

 

P5 werken met LVS VolgMij. Oscar Scipio en Wiebe Faber Vakleerkracht bewegingsonderwijs en coördinator vakgroep bewegingsonderwijs ASG, Almere.

 

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

De workshop gaat over legitimeren van het volgen van leerlingen, het digitaal volgen van leerlingen

en het professionaliseren van het vak bewegingsonderwijs. Daarnaast gaat het over wat je doet met de gegevens voor je volgende lessen.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De workshop maakt gebruik van Volg Mij, online en voor de Ipad(offline), het leerlingvolgsysteem

van de toekomst. De deelnemers maken kennis met het LVS.

 

Wat levert workshop op voor de deelnemers?

Kennis over hoe je leerlingen digitaal kan volgen en hoe je gebruik maakt van de gegevens.

 

Achtergrond van de workshop

Volg Mij is een nieuw leerlingvolgsysteem dat ontwikkeld is door de vakgroep Almere. Het systeem wordt nu zo doorontwikkeld dat deze ook geschikt is voor het speciaal onderwijs, waarbij er meer ruimte is om zelf activiteiten en niveaus van deelnemen toe te voegen aan het systeem.

Workshopronde 2

Deze tweede ronde bevat praktijkgerichte en theoretische workshops.

10 Special Heroes nieuwe stijl (vervallen)

Doelgroep: Alles

Doel van de workshop

Kennismaken met Special Heroes als vrijetijdsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs waar thema’s als gezondheid en gezonde leefstijl een onderdeel in worden. De workshop zoomt in op:

·       De nieuwe eventstructuur voor het onderwijs

·       Sport P.A. Sport P.A. is een cursus programma voor jongeren van 15 – 19 jaar in het speciaal onderwijs. Sport P.A.’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ik ben P.A.’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden

·       Uitbreiding naar SBO en Praktijkscholen;

·       Special Heroes Art;

 

Wat doen de deelnemers in de workshop

De deelnemers nemen kennis van de mogelijkheden die Special Heroes biedt en wat Special Heroes voor hun eigen school kan betekenen.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Kennis over projecten van Special Heroes. Kennis over implementeren van vrije tijd en gezondheidsthema’s.

 

Achtergrond van de workshop

Special Heroes is gestart als sportstimuleringsprogramma voor het speciaal onderwijs. Gedurende de afgelopen jaren zijn er 350 scholen gestart, hebben er al 40.000 leerlingen meegedaan en 500 verenigingen hebben een aanbod op de vereniging voor de doelgroep. Special Heroes heeft zich de afgelopen jaren verder doorontwikkeld op vrije tijd en gezondheid


11 Ik ga op kamp, en ik neem mee…..Maurice Wolkers en Frits Visser, beiden vakleerkracht vakgroep bewegingsonderwijs Almere (theorie)

Doelgroep: Alles

Doel van de workshop

Een kapstok aanreiken voor het organiseren  van een schoolkamp met spelideeën.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De deelnemers krijgen allerlei spelideeën aangereikt. Daarnaast wisselen deelnemers eigen ideeën voor kampactiviteiten uit voor deze doelgroep.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

Nieuwe inzichten voor verschillende mogelijkheden om kamspelen en kampactiviteiten te doen met kinderen.

 

Achtergrond van de workshop

Maurice en Frits organiseren al jaren kampen op hun eigen school en zijn kampspecialisten in de vakgroep bewegingsonderwijs Almere.

 

12 Spanning in de groep als spiegel van je persoonlijke spanning! Chris Hazelebach, Onderwijsadviseur KVLO

Doelgroep: Alles

Doel van de workshop
De bedoeling van deze workshop is dat de deelnemers meer inzicht krijgt over hoe de persoonlijke wijze van omgaan met spanning terug te zien is in de spanning in de groep.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?
De deelnemers onderzoeken welke invloed groepsspanningen hebben op de eigen eigen spanning en welke persoonlijke hulpbronnen hen meer kracht kunnen geven om anders om te gaan met die spanningen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de methode “systemische opstellingen”.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?
Inzicht in spanningen in groepen en tussen leerkracht en groepen. Er is vooral aandacht voor de gevoelens die daarbij een rol spelen en hoe die gevoelens tot inzicht kunnen leiden.

 

Achtergrond van de workshop

De workshop is vooral bedoeld voor leerkrachten die het interessant vinden om hun eigen rol in het onderwijs te onderzoeken en niet direct een kant en klare oplossing willen hebben.

Inspiratie Bron: het boek; Jij hoort bij ons!, Marianne Franke-Gricksch

 

13 Verbale agressiehantering en humane begeleidingstechnieken, Sandy Spil, Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke en Mark van Dieren, React, Advies en Training Beide docenten hebben  ervaring in het VSO en BSO in Nederland en België (theorie/praktijk)

Doelgroep: Alles

 

Doel van de workshop

Inzicht krijgen in de basisbeginselen van verbale agressiehantering en de overgang naar fysieke agressie meegenomen wordt.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

De deelnemers gaan, na een korte inleiding, aan de hand van casuïstiek zo praktijkgericht mogelijk aan de gang na.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

De technieken die aangeleerd worden, zijn zo humaan mogelijk, pijnprikkelvrij en afgestemd op de doelgroep en de beperking.

 

Achtergrond van de workshop

De enkele technieken van de workshop worden ondersteund aan de hand van filmbeelden met kinderen van de SBO-leeftijd

 

14 Seksualiteit in de les Bewegingsonderwijs (vervallen)

Doelgroep: Alles

Doel van de workshop
Over seks en seksualiteit kunnen we vooral veel grappen maken, maar kunnen we er ook als professionals over praten? Met een collega, met ouders of met een leerling? Hebben we daar tools en woorden voor? Of lopen we er liever voor weg en zeggen we tegen onszelf dat dit ons niet aangaat… Maar elk mens heeft een lijf (aangrijpingspunt in ons beroep) en kent intimiteit en seksualiteit… en dus ook alle mensen met wie wij werken en naast wie wij werken… In deze workshop praten we over wat eigenlijk normaal of gezond seksueel gedrag is. Hoe je signalen van seksueel misbruik kunt herkennen. En over grenzen in seksueel gedrag en afspraken daarover. Dan wordt seksualiteit lekker duidelijk en komt het uit de taboesfeer binnen ons beroep!
 

Wat doen de deelnemers in de workshop?
Aan de hand van praktijksituaties gaan we signalen van seksueel gedrag herkennen, duiden en er adequaat op reageren.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?
De workshop draagt bij aan de bewustwording dat seksualiteit een rol speelt in de les bewegingson-derwijs enerzijds, en biedt tools en woorden om seksualiteit bespreekbaar te maken met collega’s, ouders en leerlingen anderzijds.

 

Achtergrond van de workshop

Seksualiteit is voor veel mensen een moeilijk onderwerp om over te praten. Helemaal als het om kinderen en jongeren gaat. Als docenten hebben we gekozen voor een beroep dat bij wil dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, dus ook aan een gezonde seksuele ontwikkeling. Om dat goed te kunnen, hebben we kennis, attitude en vaardigheden nodig.

 

15 (VOL) De kracht van de keuze Theo de Groot, Het verzorgen van cursussen en trainingen op het grensvlak tussen bewegen(onderwijs)  en psychologie . Thema, spelen met gedrag.(theorie/praktijk)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop
Deelnemers laten ervaren wat mogelijkheden zijn om door middel van beweegactiviteiten gedrag in andere situaties te beïnvloeden.

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?
Actief aan de slag met verschillende typen ervaringsoefeningen. Deze ervaringen worden gekoppeld aan een theoretisch kader van waaruit naar de activiteiten kan worden gekeken

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?
Bruikbare spelideeën en een kader om bewegingsactiviteiten in te zetten tot gedragsveranderingen binnen alledaagse (school)situaties.
 

Achtergrond van de workshop
Principes uit de budosporten en het Rots- en waterconcept en de relatie tussen lichamelijk, emotioneel en zelfbewustzijn.

 

16 (VOL) De iPad in de lessen LO Wietse Siemerink docent LO vo, workshopleider de LO-app en/of Koen Kockmann, docent LO pro/workshopleider de LO-app (praktijk)

Doelgroep: alles

Doel van de workshop

Tijdens de workshop gaan de deelnemers zowel in theorie als in de praktijk in op de (on)mogelijkheden van het gebruik van de iPad in de gymzaal. Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om de iPad goed te kunnen toepassen in de lessen en wat zijn de kosten hiervan?

 

Wat doen de deelnemers in de workshop?

We nemen de deelnemers mee de zaal in en laten hen ervaren dat de digitale ondersteuning mogelijkheden biedt om als vakleerkracht weer bezig te gaan met wat belangrijk is: aandacht hebben voor de groep en voor de individuele leerling.

 

Wat levert de workshop op voor de deelnemers?

De deelnemers leren de ipad als middel in te zetten binnen de lessen bewegingsonderwijs. De iPad kan voor verbetering van prestaties zorgen, maar bovenal binnen cluster 4 en praktijkonderwijs voor enorm veel structuur en duidelijkheid zorgen

 

Achtergrond van de workshop

Wat is de meerwaarde ervan en hoe ervaren leerlingen dit? Via deze link krijg je een impressie van deze workshop.

 

Ronde drie Themagroepen

Schrijf je in voor één van de thema’s en wissel met vakcollega’s uit.


17 Leerlijnen bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs; wenselijk en haalbaar? Integreren van sociaal-emotionele doelen. Berend Brouwer (theorie)  Doelgroep: praktijkonderwijs


18 Aan de slag met zelfbedachte spelen. Aanbieden aan elkaar in de zaal. Hiervan wordt met elkaar een korte beschrijving gemaakt en op pinterest geplaatst voor de andere deelnemers. Corine Visser (praktijk) Doelgroep alles


19 Hoe gymles in te richten die voor zowel kinderen met internaliserend en externaliserend gedrag interessant is. Uitwisselen van mogelijkheden. Christa Rietberg (praktijk) Doelgroep alles


20 Sportstimulering (in de vrije tijd). Is dat een taak van de (V)SO of PrO school? Hoe kun je de leerling helpen aan te haken bij een vereniging? Hoe kan een naschools aanbod eruit zien? Wie heeft daar ervaring mee? Ellen Huurman (theorie) Doelgroep alles


21 Werk je met een jaarplanning, wat zet je erop? Wat vind je belangrijk? Hoe maak je rapporten? Inzet LVS. Jorieke Steenaart (theorie) Doelgroep alles


22 De gevolgen (praktisch) voor de lessen bewegingsonderwijs door de ontwikkelingen rond passend onderwijs in het speciaal onderwijs. Chris Hazelebach (theorie) Doelgroep alles


23 Groene spelen en samenwerkingsspelen in het speciaal onderwijs. Aanbieden en met elkaar doen in de zaal. Hiervan wordt met elkaar een korte beschrijving gemaakt en op pinterest geplaatst voor de andere deelnemers. (praktijk) Doelgroep alles


24 Eigen inbreng voor een onderwerp, namelijk... (vul in op inschrijfformulier)

 

Interactieve afsluiting met ‘prijzenrad’

Tijdens de afsluiting laten we een compilatie van de dag zien en zijn er mooie prijzen te winnen met het prijzenrad.


Netwerkborrel

De kans om verder te praten met collega’s bij de netwerkborrel.


Dinerbuffet

Ook bij deze studiedag is de mogelijkheid om aan te schuiven aan het (Chinees)dinerbuffet. Hiervoor kun je je via het inschrijfformulier inschrijven.

-------------

Bestel ook via het inschrijfformulier
(met korting) de onderstaande boeken en ontvang deze op de dag zelf:

-         Basisdocument op Cluster 4 scholen voor € 27,95 (normale prijs € 34,95).

-         Bewegingsonderwijs aan ZML voor € 34,- (normale prijs € 42,50)

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
okt
Weet jij de code van mijn...
Agendapunt bekijken
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...