Landelijke studiedag voortgezet onderwijs 2018 (archief)

KVLO | ZwolleNaam aanbieder
KVLO
Datum
06 juni 2018
Locatie
Landstede Sportcentrum in Zwolle
Aanvang
09.00 uur
Kosten
€ 195,- voor KVLO-leden (studentlid € 55,-) en € 285,- voor niet leden (student niet lid € 95,-). Lunch inbegrepen.
Type activiteit
Studiedag

Downloads
                                                 


Thema: Dynamiek in het VO

Let op: De inschrijving is gesloten!

 
De jaarlijkse studiedag voor het voortgezet onderwijs wordt op 6 juni 2018 georganiseerd in Zwolle. We zijn te gast op het sportcentrum van ROC Landstede. De organisatie en het programma ligt in handen van de KVLO in samenwerking met de CALO Windesheim.

Aan de vooravond van mogelijke (ingrijpende) veranderingen rondom Curriculum.nu is er enerzijds veel gaande in het VO, anderzijds wordt bewegingsonderwijs in het VO nog vaak traditioneel ingevuld. Steeds meer kinderen komen het VO binnen met een grotere diversiteit en mogelijk grotere achterstand in motorische vaardigheid en ervaring in het VO. In de onderbouw VO wordt de basis gelegd voor een brede bewegingsbekwaamheid. In de bovenbouw kan die basis uitgebouwd worden naar keuzes die passen bij een blijvende sportdeelname. Dit vergt maatwerk, keuzevrijheid, maar bewust worden van groepsdynamiek.
           
 

Programma:
09.00-9.30 uur                 Ontvangst deelnemers
09.30 uur                             Opening
10.30-12.00 uur               Eerste workshopronde
12.00-13.00 uur               Lunch
13.00-14.30 uur               Tweede workshopronde
14.30-15.00 uur               Pauze
15.00-16.30 uur               Derde workshopronde
16.30-17.00 uur               Borrel
17.00 uur                               Dinerbuffet (vooraf aanmelden)
 
Theorie workshops
 
1. Tijd voor een nieuw PTA voor LO (Havo/Vwo) Berend Brouwer Leerplanontwikkelaar bij SLO ​(deze workshop zit vol)
 
Aan de hand van de vernieuwde handreiking voor het schoolexamen loop je stap voor stap door het PTA en bekijk je waar aanpassing wenselijk is.
Wordt het niet weer eens tijd om uw PTA voor LO te actualiseren? Aan de hand van de onlangs gedigitaliseerde handreiking voor het schoolexamen gaan we aan het werk met programma en PTA. De volgende vragen komen aan bod:
 • Hoe ziet het examenprogramma er ook al weer uit en waar mikt dat op?
 • Is je programma uitdagend voor de leerlingen, halen ze het beste uit zichzelf?
 • Weten de leerlingen van alle onderdelen wat er van hen verwacht wordt?
 • Hoe gaat de beoordeling in zijn werk? Wat komt daarvan in het PTA terecht?
 • Wat moeten de leerlingen laten zien om het schoolexamen met een voldoende te kunnen afsluiten?
Aan de hand van deze vragen bekijk je waar aanpassing in jouw programma en jouw PTA (en misschien jouw aanpak) wenselijk is. Graag jouw huidige PTA en een eigen laptop of ander device meenemen.
Het resultaat van deze workshop is dat je terug op school meteen aan de slag kunt met het maken van een vernieuwd PTA. De handreiking voor het SE voor LO in havo en vwo is gedigitaliseerd en geactualiseerd. Dat was al weer lang geleden. Alle reden om dit onderdeel van uw LO programma weer eens in de spotlight te zetten. Bedenk vast welke aspecten van jouw huidige programma en PTA je graag wilt verbeteren. Bekijk ter inspriratie en voorbereiding alvast de vernieuwde handreiking op: www.handreikingschoolexamen.slo
 

2. Activerende didactiek binnen de theorieles BSM/LO2 Wessel van de  Kamp docent BSM op het Guido de Bres Amersfoort en Dennis Witsiers docent op Fontys Sporthogeschool Eindhoven
 
Het doel van de workshop is docenten die (examenvakken) BSM en/of LO2 geven een aantal praktijkvoorbeelden en handvatten te geven, zodat de leerlingen middels verschillende activerende didactieken binnen een theorieles (metacognitieve) kennis en vaardigheden op kunnen doen. Hierbij gaan de deelnemers van de workshop verschillende werkvormen ervaren en met elkaar delen met als doel om beter verantwoord invulling te geven aan je theorieles. Deze workshop is ontstaan vanuit een themabijeenkomst van het BSM-netwerk, maar is ook erg geschikt voor LO2.
 
3. It takes BALLS to teach PE; workshop voor docenten lichamelijke opvoeding in het tweetalig onderwijs Charlotte Galama
 
Waar kun je aan denken als je les geeft in het tweetalig onderwijs. Tips en good practices hoe je nog meer uit je gymlessen kan halen en een gedeelte over ‘classroom English’. Ook wordt een stukje ervaring vanuit de international school, waar zij met het middle years programm (MYP) gewerkt heeft, gedeeld. Je maakt kennis met interactieve werkvormen en een stukje praktijk en theorie. De deelnemers krijgen tips over gymles geven in het Engels en krijgen een andere kijk op het vak lichamelijke opvoeding.
 

4. Doorstromen naar het mbo, wat vindt de student? Marieke Fix  Landstede Sport en Bewegen: onderzoeker/docent
 
In deze workshop wordt vanuit het perspectief van de student gekeken naar de doorstroom van vmbo naar mbo.  In het eerste deel luisteren deelnemers en stellen ze vragen. In dit deel probeert de workshopleider iets toe te voegen aan wat de deelnemers nog niet wisten of wordt kennis verdiept.  In het tweede deel worden deelnemers zelf met een opdracht aan de slag gezet. Hierbij ligt de focus op de koppeling tussen de eigen praktijk en de aangereikte theorie. De workshop is met name geschikt om kennis en begrip te krijgen en die te koppelen aan de eigen praktijk. De successen en knelpunten worden vanuit het theoretisch model van Deci & Ryan (over autonome motivatie) geduid. Dit komt voor uit een proefschrift over het onderwerp motivatie in het mbo. Hierbij heeft Marieke o.a. de perspectieven van studenten onderzocht.
 

5. Veiligheid en aansprakelijkheid in het VO Maarten Segers
 
De bedoeling van deze workshop is om de deelnemer te informeren over het juridische aspect van het vak LO (veiligheid en aansprakelijkheid). Bij de juridische afdeling van de KVLO ontvangen wij veel vragen over aansprakelijkheid en veiligheid in de les LO. Aansprakelijkheid en veiligheid  zijn in toenemende mate interessant en relevant, dit in lijn met een steeds verdere juridisering in het onderwijs.  De deelnemer wordt  zich meer bewust van het aspect van veiligheid en aansprakelijkheid in de les en kan de opgedane kennis waar nodig vertalen naar de eigen LO-praktijk. De leidende draad binnen deze workshop wordt belicht met een PowerPointpresentatie. Er is veel ruimte voor vragen, dialoog en discussie (inbreng deelnemers). Inzicht in de juridische kant (aansprakelijkheidsrisico’s) van het vak, de essentie van het aansprakelijkheidsrecht en het belang van veilig lesgeven. Ook is de deelnemer na de workshop beter instaat de veiligheid in de les te bewaren en te waarborgen.
 
 

6. Sportfolio in het onderwijs Timo Valk en Robbin Beukhof docent Lichamelijke Opvoeding op het Rembrandt College in Veenendaal/ Ontwikkelaars Sportfolio in het Onderwijs in samenwerking met Leerpodium
 
Met behulp van een interactieve workshop willen wij deelnemers kennis laten maken met het digitale sportfolio. Daarnaast worden ook ervaringen gedeeld van het traject van ontwikkeling (binnen een school/sectie). Met het sportfolio hebben leerlingen de mogelijkheid om hun eigen persoonlijke ontwikkelingen bij te houden, doelen op te stellen en te evalueren, dit alles in een interactieve (veilige) digitale leeromgeving. De deelnemers gaan tijdens de workshop (a.d.h.v. demo-accounts) ervaren hoe het sportfolio werkt en hoe zij dit kunnen implementeren in de eigen school/sectie.
 

7. Route 67 Jilles Veenstra CAO-onderhandelaar PO en VO
 
We moeten langer doorwerken van de overheid en seniorenregelingen worden versoberd! Wat voor mogelijkheden zijn er om gezond de eindstreep te halen en waar ligt deze voor jou?  In deze workshop verkennen we o.a. de mogelijkheden die er zijn om eerder (deels) te stoppen met werken en de gevolgen daarvan voor je pensioen. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden van een andere invulling van je baan. Regeren is vooruitzien dus ook interessant voor jongere leraren!
 

8. Effecten op het bewegingsonderwijs door nieuwe inzichten motorisch leren  Gert van Driel docent Master PESP, Calo Zwolle en John van der Kamp docent en onderzoeker VU Amsterdam ​(deze workshop zit vol)
 
In de praktijk van het bewegingsonderwijs worden bepaalde methoden van aanleren van bewegen gebruikt. Nieuw onderzoek naar de effectiviteit van methoden om motorisch leren te bevorderen kunnen ons aan het denken zetten over deze gangbare methodieken.
In de workshop willen wij nieuw onderzoek naar motorisch leren bespreken en aan de hand van praktijkvoorbeelden toetsen tot welke aanpassing van methoden in de praktijk van het bewegingsonderwijs dit zou kunnen leiden.
 
 
Praktijk/theorie workshops
 

9. Strijd in de groep praktische theorieworkshop door Jeroen Steeman onderwijsadviseur primair onderwijs bij KVLO en hogeschooldocent Calo Windesheim
 
Herken je dat? Dat gedrag in sommige groepen strijd oproept: “We zullen wel eens zien wie het hier voor het zeggen heeft!”. Veel leerkrachten kunnen deze strijd om macht (tijdelijk) winnen. Strijden werkt dus, maar het helpt niet. Wat kan jij als leerkracht doen om geen deel te worden van de strijd? Hoe kan jij deze oorlogsgroep laten ontspannen? Daar staan we in deze workshop bij stil.
 

10. Werken aan zelfregulatie met behulp van de iPad Michiel Kruiswijk docent bewegingsonderwijs, LO2 & BSM Thomas a Kempis College ​(deze workshop zit vol)
 
De workshop geeft de deelnemers handvatten om zelfregulerende vaardigheden een plek te geven in de gymlessen. Dit gebeurt door het doelgericht inzetten van de iPad (of ander digitaal device). 
Deze workshop is een vervolg op de workshops  ‘starten met de iPad’. In het kader van de master Pesp (Physical Education and Sport Pedagogy) heeft Michiel onderzoek gedaan naar het gebruik van de iPad in de gymles. Het onderzoek richt zich op het effect van filmbeelden van het leerproces van een leerling op de eigen effectiviteitsverwachting (self-efficacy) van deze leerling. De eigen effectiviteitsverwachting is een belangrijk aspect van zelfregulatie. In deze workshop combineert hij de bevindingen uit zijn eigen onderzoek met andere onderzoeken (o.a. van medestudenten van de master Pesp).  Hij neemt de deelnemers mee in een zelfregulerend leerproces. In een turnsituatie doorlopen we de cirkel van het stellen van doelen, monitoren en het evalueren van het leerproces. Dit wordt met behulp van videobeelden gedaan. Aangezien er specifieke manieren van werken met de iPad aan bod komen, is het wenselijk dat deelnemers al enige bekendheid hebben met de iPad in de gymles.
Na afloop van de workshop heeft de deelnemer kennis over het begrip zelfregulatie en krijgt handvatten om zelfregulerende leerprocessen uit te dagen in je eigen les. Daarnaast heb je
nieuwe kennis/inzichten op het gebied van het inzetten van de iPad opgedaan.
 

11. Een veilig sportklimaat: taak van het (v)mbo! Jorien Mater en Wouter Claassen docenten Landstede Sport en Bewegen en beide zijn betrokken bij de ontwikkeling van het keuzedeel VSK binnen het mbo.
 
Binnen de opleiding Sport en bewegen is behoefte om de studenten meer te scholen in de pedagogische vaardigheden die het werkveld van de sport vraagt. Hiervoor is een nieuw onderdeel in het curriculum geïntegreerd het keuzedeel Veilig Sport Klimaat (VSK). Deze accenten kunnen ook toegepast worden voor vmbo opleidingen die voorbereiden op de beroepskolom sport zoals LO2 of SDV. Deelnemers krijgen informatie over VSK binnen de opleiding en worden uitgedaagd om na te denken hoe deze kennis aansluit en toegepast kan worden in de eigen context. Tijdens deze workshop doe je inspiratie en kennis op om de eigen context door te ontwikkelen. En levert het eventueel een netwerk met betrokkenen op dit thema op.
 

12. Een mbo opleiding met sport... welke opties zijn er? William de Bruijn  Landstede Sport en Bewegen; docent en teamleider samen met profiel studenten SB
 
Informatie verstrekken over de opbouw en uitstroomprofielen van de mbo opleidingen in de beroepskolom van de sport. Wanneer docenten meer inzicht hebben in de opleiding, krijgen studenten betere informatie. De meeste studenten switchen van opleiding, omdat de beelden van de opleiding niet kloppen.  Ook nieuwe ontwikkelingen en accenten binnen dit werkveld komen naar voren. Daarna is er een (praktijk)deel welke door studenten uit profielen wordt verzorgd.  
Na deze workshop heb je meer kennis en inzicht over de mbo opleiding waar wij studenten naar toe verwijzen. https://www.youtube.com/watch?v=tkPzAUIIg5E&feature=youtu.be
 

13. Werelds nieuwste sportspel van Nederlandse bodem: YOU.FO! Tim Konings instructeur bij YOU.FO B.V.
 
Maak kennis met werelds nieuwste sportspel van Nederlandse bodem: YOU.FO! Het award-winnende innovatieve sportspel YOU.FO is gebaseerd op het werpen en vangen van een aerodynamische ring met speciaal ontworpen sticks. Het sportspel is veelzijdig, leuk en uitdagend en bezit de steun van het NOC*NSF.
Tijdens de workshop, die buiten wordt gegeven, maak je kennis met het implementeren van het nieuwe innovatieve sportspel in de gymles. Naast de cognitieve en motorische prikkel die YOU.FO bezit in het maken van een leercurve (‘Easy to Play, Hard to Master’), is het vooral leuk om je leerlingen uit te dagen met een totaal nieuwe bewegingsactiviteit.
https://www.youtube.com/watch?v=ESb0Gw8D-pQ&t=9s
 

14. Passend bewegingsonderwijs vraagt om expertise en maatwerk Corina van Doodewaard en Saskia Biesterbosch opleidingsdocenten Calo Windesheim
 
Door de invoering van passend onderwijs krijgen alle docenten in het reguliere onderwijs te maken met bijzondere kinderen. Ook de leraar LO. Een leerling in een rolstoel, een leerling met een autistische stoornis, een leerling met een visuele beperking  of een leerling met gedragsproblemen.  Dit vraagt om expertise van de docent en maatwerk voor de individuele leerling.  Maar start het daarvoor al niet met de mindset die jij als docent LO hebt ten opzichte van deze leerlingen? En ben je je daar bewust van?
Deze workshop gaat in theorie en praktijk in op het handelen en denken van de docent en probeert antwoord te geven op vragen die ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk in het VO.
 
 
Praktijk workshops
 
15. De dynamiek van Burner Games Revolution Dennis Witsiers Burner Motion Ambassadeur Nederland ​(deze workshop is vol)
 
Tijdens deze workshop zullen we met name spelletjes uit het derde boekje Burner Games Revolution spelen en een Sneak Preview van boekje vier: Burner Games Fantasy. Tijdens de diverse teamspelletjes leren de leerlingen om zelfstandig en op een eerlijke manier het spel aan de gang te houden, waarbij ze eventuele conflicten samen oplossen. Zo leren ze met elkaar een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dat verbindt ze aan elkaar en aan bewegen. Dat is de dynamiek van Burner Games.
Bij Burner Games wordt niemand buitengesloten. Leerlingen nemen elk hun eigen taak en verantwoordelijkheid waardoor iedereen maximaal speelplezier ervaart. Voor ambitieuze en getalenteerde spelers zijn er ook steeds meer verantwoordelijkheden en extra (lastige) uitdagingen. Iedereen werkt dus op zijn eigen niveau aan bewegingsvaardigheid, verantwoordelijkheid, uithoudingsvermogen en kracht. Samen ervaren ze het plezier en de opwinding die deze spelen bieden. En ook  jij zal de dynamiek van Burner Games Revultion ervaren. https://vimeo.com/181649170
 

16. Meer dynamiek door het gebruik van Active Reviewing Michiel Hermans ​ (deze workshop zit vol)
 
Active reviewing is een actieve speelse manier van terug- of vooruitblikken, waarbij alle leerlingen tegelijkertijd geactiveerd worden tot het uitwisselen van hun eigen ervaring. Het is voor de leerlingen laagdrempelig, het kost jou als docent weinig tijd en de inhoud van een les wordt op deze manier nog betekenisvoller.
Gedurende de workshop wordt uitgegaan van een les lichamelijke opvoeding bestaande uit drie vakken, waarbij in ieder vak een ander beweegdomein wordt aangeboden. Per beweegdomein worden er verschillende manieren van active reviewing toegepast.
Nieuwsgierig hoe active reviewing er uit ziet? Bekijk het filmpje eens…
https://www.youtube.com/watch?v=4Rd5U9S5gik&feature=youtu.be
I hear…. I forget
I see …. I remember
I do + REVIEW …. I learn
Confucius, Chinese Filosoof 551-479 VC
 

17. Iedereen kan dansen (geven) in het VO!  Rianne Mooibroek-Koudijs docent Bewegen & Muziek Calo Zwolle
 
Deze workshop heeft als doel om iedere VO-docent de tools in handen te geven om een les (of een lessenreeks) Bewegen & Muziek te kunnen geven aan zijn/haar VO-leerlingen. Deze tools bestaan o.a. uit muzieknummers/verschillende BPM en afspeelmogelijkheden, geschikte danspasjes, maar ook didactische middelen en tips waarbij je als docent niet alleen maar de hele tijd ‘zelf voor de hele klas staat les te geven’. Even weer zelf ervaren hoe ontzettend leuk het is om bezig te zijn met dansen!
 

18. Hockey en spelenderwijs ‘saaie riedeltjes’ oefenen Tijmen Maakal vakleerkracht Bewegingsonderwijs bij Stichting Bijeen & OOZ. Hoofdtrainer & eigenaar Keep Goals. Trainingscoördinator HC Zwolle & Trainer/Coach bij HC Zwolle
 
Je kent het wel, stoppen, spelen, stoppen, spelen. Ellendig saaie riedeltjes om het aannemen en pushen, flashen of misschien wel het slaan te oefenen. In deze workshop gaan we samen opzoek om deze ‘droge’ materie spelenderwijs en actief te onderzoeken, natuurlijk gaan we het zelf ook ondervinden met stick en bal. De workshop probeert je een andere kijk te geven om hockeyoefeningen in het VO aantrekkelijker en uitdagender te maken.
 

19. Atletiek in een modern jasje Ruud de Vries - Ruud de Vries Sports
 
Hoe giet je de lessen atletiek in een modern jasje? Onderdelen die aanbod komen: sprint en speerwerpen. De deelnemers doen praktijkervaring op met moderne atletieklessen voor het VO. Tijdens de workshop maken jullie kennis met “nieuwe” materialen die de scholieren uitdagen en hen, impliciet, beter leert bewegen.
 

20. Slacklijnen Jonas Konijnenberg docent lichamelijke opvoeding op het Berlage Lyceum in Amsterdam en professioneel slackliner. Je kent hem misschien wel van Holland’s got Talent, het Jeugdjournaal of ZappSport
 
Slacklinen is een urban sport waarbij gebalanceerd wordt over een smalle, verende band. Dat kan in een park tussen twee bomen, maar ook tussen twee bergtoppen hoog boven de grond! 
 
Slacklinen is een vernieuwende vorm van balanceren. Het dynamische balanceervlak blijft voor iedere leeftijd uitdagend; het triggered bewegen vanuit intrinsieke motivatie. Je wilt het leren om op de slackline te blijven staan! Daarnaast zijn er door aanpassingen te maken in het arrangement of in de bewegingen veel differentiatie mogelijkheden. 
 
Tijdens deze workshop leer je de basis didactische en methodische stappen die bij slacklinen horen. Een belangrijk begin is om te leren hoe de slackline in een zaal opgespannen wordt. Na deze introductie kun je slacklinen direct in je les toepassen. 
 

21. Groepsdynamische samenwerkingsactiviteiten; ‘spelen met gedrag’ Ivo Dokman als LO-docent werkzaam geweest in het VO (LWOO t/m Gymnasium). Hij heeft zeven jaar gewerkt op de Calo als opleidingsdocent en verzorgt nu trainingen, opleidingen en een minor rondom Groepsdynamisch Werken in het onderwijs. 
 
In deze praktijk workshop gaan we zelf aan de slag met diverse samenwerkingsactiviteiten die eenvoudig aan te passen en op maat te maken zijn voor de eigen doelgroep. Naast het zelf doen en ervaren van de activiteiten zoomen we ook in op de wijze waarop je de belangrijkste groepsdynamisch principes kan observeren. Daarnaast kijken we in deze activiteiten hoe je kunt komen tot een analyse en wat er nodig is om gericht te interveniëren. Het gedrag in de groep heeft (vaak) veel invloed op het individuele handelen van leerlingen. Dat kan positief uitpakken voor de sfeer en veiligheid, maar ook leiden tot ongewenste ‘symptomen’ van een onveilige sfeer. Denk daarbij aan; onrust, conflicten, ondermaats presteren of terugtrekkend gedrag. Groepsdynamische samenwerkingsactiviteiten inzetten en weten waarom een klas zich gedraagt zoals ze dat doet, geeft je als docent de ruimte om te leren spelen met het gedrag dat zich voordoet. Eenvoudig is dat niet, maar boeiend des te meer.
 

22. Observeren, analyseren en interveniëren, liefst door leerlingen, in softbalachtige situaties Michiel Aussems  docent LO S.G. Newton. Vmbo en  K.N.B.S.B. Topsport en scholing
 
Doel van de workshop is om door middel van spelopdrachten leerlingen inzicht te geven in gewenst tactisch gedrag. Dit aan de hand van leskaarten, coach-hulpmiddelen en een mogelijk digitaal leerlingenvolgsysteem. De deelnemers stoeien met spelproblematiek met hopelijk onbekende actieve spelvormen en kunnen achteraf bepalen wat zij graag zouden willen zien van leerlingen en hoe dit te arrangeren. Daarnaast geeft het denkvoer over wat en hoe je wil evalueren in spelsituaties.
 

23. Judo Engbert Flapper docent judo Calo  en cse (centre sport & education ) Zwolle, docent opleidingen Judo Bond Nederland en judoleraar Judo Zwolle (judovereniging).
 
In deze workshop krijgen de deelnemers ideeën aangereikt hoe je fysieke (kracht) verschillen in de judo les kunt nivelleren om het spel op gang te houden. Dit gaan we door middel van verschillende ‘dynamische’ startsituaties doen.  Judo is niet een verzameling trucjes (die toch nooit werken) maar een spel. In deze workshop worden tevens enkele voorbeelden van uitdagende judospellen aangeboden waarin alle deelnemers plezier beleven. Waar winnen en verliezen naar de achtergrond wordt verwezen en veel geleerd wordt (technieken worden niet aangeboden).
 

24. Out of the box Frank Beekers CALO Windesheim SSPUIZ Ontwerpfabriek en Lesgever Club Extra Zwolle ​(deze workshop zit vol)
 
Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met vernieuwende “out of the box” activiteiten. Bij iedere activiteit krijgen de deelnemers een korte uitleg over het proces dat vooraf gegaan is bij de ontwikkeling van deze activiteit. HOE KOM JE ER OP?
Gedurende deze workshop gaat de deelnemer aan de slag met deze activiteiten en liggen er mogelijkheden om deze activiteiten verder door te ontwikkelen. Ook krijgen de deelnemers inzicht in het creatieve vermogen van de kinderen en allerlei verschillende manieren om dit bij kinderen op te roepen. WAT KAN IK ER MEE?
Na afloop van de workshop gaan de deelnemers in ieder geval naar huis met een hoop nieuwe gymideeën en hopelijk ook met een klein beetje een andere kijk op bewegen en de manier van aanbieden van activiteiten. HOE GA IK DIT IN MIJN LESSEN TOEPASSEN?
Bekijk de filmpjes hieronder wat ik met de kinderen van Club Extra heb gemaakt. Deze vernieuwende activiteiten heb ik grotendeels samen met de kinderen bedacht en doorontwikkeld.
https://www.youtube.com/watch?v=L5ZU55rWXAY&t=260s
https://www.youtube.com/watch?v=zMoBxIWGYA8&t=1s
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
22
mrt
Studiedag afdelingen Drenthe en...
Agendapunt bekijken
02
apr
Van start met BSM en/of LO2 (5)...
Agendapunt bekijken
02
apr
Studieavond ‘Dynamische...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...