Landelijke Studiedag VO

KVLO | WindesheimNaam aanbieder
KVLO
Datum
18 januari 2017
Locatie
CALO in Zwolle
Aanvang
9.00 uur
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 195,- voor KVLO-leden (studentlid € 55,-) en € 285,- voor niet leden (student niet lid € 95,-). Lunch inbegrepen.
Type activiteit
Studiedag
Aantal registerpunten
6


Studiedag VO 18 januari 2017 ‘LO emPOWERment' op de CALO in Zwolle

 
Woensdag 18 januari aanstaande wordt een studiedag vol power op de CALO in Zwolle! Het thema sluit aan bij de toekomst van ons vak waarin binnen Onderwijs 2032 naast ‘beter leren bewegen’ aandacht in het curriculum is voor de persoonsvorming van kinderen met de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit, en een gezonde leefstijl.
Op deze studiedag richten we ons met workshops op drie lagen van emPOWERment:
  1. emPOWERment van de leerling: hoe kunnen we de lessen LO (nog meer) inrichten op bewegen regelen, autonomie, zelfstandigheid, persoonsvorming en gezonde leefstijl?
  2. emPOWERment van het vak en de vaksectie: op welke wijze kan het vak LO (nog) steviger neergezet worden in een school om bij te dragen aan de doelstellingen die geformuleerd zijn door Onderwijs 2032?
  3. emPOWERment van de LO docent: welke ontwikkeling heeft de LO docent nodig om bij te dragen aan de persoonsvorming, autonomie en gezonde leefstijl van de leerling?
Foto's zijn hier te vinden! Een filmimpressie op deze pagina!

Downloads

Het dagprogramma was

09:00-09.30 uur      Inloop
09:30-10:30 uur      Inleiding en opening Evaluatieformulier Youngworks/motivatie
10:45-12:15 uur      Eerste workshopronde
12:15-13:15 uur      Lunch
13:15-14:15 uur      Sessies
14:15-14:45 uur      Pauze
14:45-16:15 uur      Tweede workshopronde
16:15-16:30 uur      Interactieve afsluiting
16:30 uur                  Borrel
17:00 uur                  Diner (vooraf op inschrijven)

Workshops
Workshop 1 t/m 13 is theorie
Workshop 14 t/m 20 is praktijk
Workshop 21 t/m 27 is een combinatie van theorie en praktijk

Klik op de groene v voor nog meer info..


Studiedag Workshopinformatie

1. Durf te denken en te kiezen!

Peter Heij (opleidingsdocent, Hogeschool Windesheim)

Empowerment is (per definitie) selectieve manipulatie. In de zorg is gebleken dat empowerment, eigen regie, groot risico loopt voorbij te gaan aan de meer kwetsbaren. Wie zijn de kwetsbare leerlingen in mijn les en hoe kan mijn lesgeven ook hen faciliteren?


Macht en kracht (power) zijn stoere begrippen, maar gaat het uiteindelijk niet veel eerder om kwetsbaarheid? Gaat het om het ‘weggeven’ van macht, of ook om het bijstaan van leerlingen in hun kwetsbaarheid? Hoe vinden we goede evenwichten?

Geldt deze kwetsbaarheid niet ook voor ons vak? Gaat het huidige ‘meewaaien met alle winden’ ons werkelijk verder helpen, of is deze ‘kracht’ juist onze zwakte? Doet een catalogus aan doelstellingen als ‘beter leren bewegen’, persoonsvorming, identiteit, creativiteit, en gezonde leefstijl ons niet terugdenken aan ‘de toverbal’ waarvoor Crum ons in de jaren ’70 waarschuwde? Durven we te kiezen en voor ons onderwijs (onze leerlingen) te staan? Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Deze workshop is bedoeld voor vakcollega’s die bereid zijn kritisch na te denken over het vak en mee willen denken over de wijze waarop we dit ‘verantwoord’ kunnen geven?

De workshop (afwisseling van stukjes inleiding, stellingen en discussie) bestaat uit 3 delen:
1. Empowerment – Kansen en valkuilen
2. Empowerment in de praktijk - Ontwerpend lesgeven
3. Empowerment van ons vak - Opportunisme of smoel tonen?


2. Het vlaggensysteem: competent en pedagogisch omgaan met seksueel gedrag

Esther van der Steeg (consulent seksuele gezondheid, Hogeschool Windesheim)/
Feline Platzer (student ASW aan de UU)

Vanuit de methode vlaggensysteem leren deelnemers algemene criteria die je kunt toepassen in seksuele situaties. Daardoor kun je seksualiteit beter bespreekbaar maken met je leerlingen, maar ook met collega’s en ouders.
Speciaal onderwijs trekt speciale leerlingen. Sommigen van hen hebben moeite met hun agressieregulatie. Kunnen wij als docenten dit sturen of beïnvloeden? Zijn de leerlingen 'veilig' voor elkaar? Zijn de leerlingen 'veilig' voor ons? Dit en meer in een interactieve dojo-workshop d.m.v. oefeningen en beleven. Doel: veiligheid in de lessen voor de leraren en leerlingen en hoe bereik je dat?

3. Succesvol in school en topsport: een pedagogische blik op topsportstudenten en hun begeleiders

Anne Spitse (docent Sociale Wetenschappen, Hogeschool Windesheim)

In de workshop wordt o.a. het Europese Erasmus+ project Gold in Education and Elite Sport* gepresenteerd. Welke competenties hebben topsportstudenten en hun begeleiders nodig om succesvol onderwijs en topsport te combineren?
Welke rol speelt empowerment hierin? Hierop volgend start een uitwisselingssessie waarin de aanwezige LO’ers met elkaar in gesprek komen: Waar hebben topsportstudenten en hun begeleiders behoefte aan? Hoe empoweren wij ze? Hoe ga je als LO’er om met een topsportstudent in de klas? Hoe zet je zijn/haar kwaliteiten in de les in? Wat kan de topsportwereld van het onderwijs leren en andersom? Tijdens de workshop is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen. Ook worden good practices gedeeld, waarop uitgebreid gereageerd mag worden.

*Het nog lopende Europese Erasmus+ project Gold in Education and Elite Sport, over de competenties die topsportstudenten en hun begeleiders nodig hebben om een duale carrière (topsport en onderwijs) succesvol te starten, doorlopen, voltooien en begeleiden.
4. Goed werk en professionele identiteit

Biek Leissner en Bram Vosseberg (opleidingsdocenten Hogeschool Windesheim)

Wat betekenen de ontwikkelingen in het onderwijsveld voor de professional? Tijdens de workshop plaatsen we de beschrijvingen van het onderwijsplatform 2032 in het dynamische onderwijsveld vanuit een macroperspectief. We speculeren over mogelijkheden en bedreigingen, waarbij de professional steeds het uitgangspunt is.
Aan de hand van de theorieën rondom professionele identiteit en professioneel zelfverstaan wisselen we mogelijkheden uit. Mogelijkheden die de positie van de professional binnen dit werkveld zouden kunnen versterken en van waaruit ‘goed werk’ zou kunnen ontstaan.
5. Kijken en (beter) bewegen

Joop van Duivenvoorde (onderzoek, Hogeschool Windesheim)/
Mariëtte van Maarsseveen (promovendus VU en docent Hogeschool Windesheim)

Deze workshop start in het onderzoek van beide workshopleiders en stapt van daaruit de praktijk binnen. Zowel het (leren) kijken naar belangrijke informatie voor het aansturen van het bewegen als het terugkijken naar je eigen beweging worden uit theoretisch en praktisch oogpunt benaderd.
Centrale vragen zijn of, waarom en hoe (terug)kijken onderdeel van een gymles kunnen zijn. Hiervoor bediscussiëren we tijdens de workshop resultaten van recent onderzoek en verkennen we toepassingsmogelijkheden in de gymles.
6. Sportieve leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb en-kb

Ger van Mossel (leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport SLO)

De beroepsgerichte programma's in de bovenbouw van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (vmbo-bb, -kb en -gl) zijn vernieuwd. Welke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen die zich graag willen ontplooien in en door sport en hoe kunnen we deze leerlingen voorbereiden op een vervolgstudie en beroep?
In deze workshop willen wij docenten LO inspireren om sportieve leerlingen te helpen zich te ontplooien en voor te bereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur biedt verschillende mogelijkheden om door middel van profielvakken en keuzevakken aan te sluiten bij de beroepspraktijk van sport en bewegen. Het leidend principe hierbij is 'het werken met en voor mensen'. Na een korte presentatie zoeken we samen met de deelnemers naar de mogelijkheden op hun school.

Informatielink: http://bewegingsonderwijs.slo.nl/nieuws-overzicht/handreiking-sportieve-leerlingen-in-vmbo-bb-en-kb

7. Sportklassen in de onderbouw van het VO

Ger van Mossel (Leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport SLO)

Een derde van de VO-scholen biedt in de onderbouw sportklassen aan. In deze workshop presenteert SLO de resultaten van het onderzoek Sportklassen in onderbouw VO.
In dit onderzoek is onderzocht hoe sportklasprogramma's worden vormgegeven, bijvoorbeeld groeperingsvormen, contacttijd, doelen, selectie, beoordelen, et cetera. Daarnaast zijn er resultaten van vijf sportklasprofielen: sport extra, gezonde leefstijl, beweeg- en sporttalent, studieloopbaan en highschoolsport/topsport. Na de presentatie is er gelegenheid om elkaars programma's nader te verkennen en is er ruimte voor discussie over wenselijke sportklasprogramma's.

Informatielink onderzoeksrapport: http://bewegingsonderwijs.slo.nl/Paginas/Publicatie.aspx?pubid=1670
8. Samenwerken aan gezond eet-en beweeggedrag in een gezonde schoolcommunity

Monique Ridder (onderzoeker Voeding en Gezond Gedrag, Hogeschool Windesheim)

Kinderen die gezond eten en bewegen, presteren beter op school en hebben meer kans op een lang en gezond leven. Hoe krijg je dat voor elkaar in een school? De Gezond School Aanpak (RIVM) en het leerplankader ‘Sport, bewegen en gezonde leefstijl’ (SLO) bieden scholen kaders om vorm te geven aan een gezonde school en het bijbehorende curriculum.


Hoe geef je handen en voeten aan de Gezonde school Aanpak in je eigen school? Vaak blijft dat beperkt tot de inzet van een enkele enthousiaste docent.

In september 2016 is – als vervolg op mijn promotieonderzoek naar gezond eten en bewegen in het voortgezet onderwijs - een onderzoek gestart naar het opzetten van ‘healthy school communities’. In een ‘healthy school community’ overleggen leerlingen, hun ouders en het schoolpersoneel samen hoe zij van hun school een gezonde school kunnen maken en slaan de handen ineen om gezond eet- en beweeggedrag te stimuleren.

Na een korte introductie ga je in de workshop zelf aan de slag: hoe zou jij ervoor zorgen dat er een gezonde school community ontstaat? Hoe stimuleer je interactie tussen leerlingen, ouders en schoolpersoneel? Aan het eind van de workshop heb je ideeën hoe je vorm kunt geven aan een gezonde school en hoe je daar verschillende partijen bij kunt betrekken.
9. Sportief vermogen: samenwerking tussen sport en beweegprofessionals

Ivo van Hilvoorde (lector, Hogeschool Windesheim)/Niek Pot (docent onderzoeker, Hogeschool Windesheim)

Tijdens deze workshop willen we samen met docenten bewegingsonderwijs de uitgangspunten van de leerlijn Sportief Vermogen verder doordenken en concretiseren.
In Utrecht loopt sinds het voorjaar 2016 het project Sportief Vermogen. Doel van dit project is een gemeenschappelijke basis te formuleren van waaruit verschillende sport- en beweegprofessionals op school en in de wijk samenwerken aan de totale ontwikkeling van kinderen. De eerste uitgangspunten van de leerlijn zijn reeds geformuleerd.
10. Taal in beweging – beweging in taal

Kristine De Martelaer (leerstoel Lichamelijke Opvoeding KVLO)

Tijdens de workshop zal worden ingegaan op de mogelijkheden om als LO leerkracht in samenwerking met de taalleerkrachten, zowel bewegingsmomenten in de taalles te krijgen als (anders)talige delen in de lessen LO te voorzien.
Aan de hand van bestaande studies en concrete voorbeelden in binnen- en buitenland krijgen de deelnemers een beter zicht op de meerwaarde en halen we vooral de drempels weg om het niet te doen of te durven. Er wordt eerst een intro voorzien met ‘evidence based’ bewijsmateriaal, om nadien concreet zelf aan de slag te gaan met uitgeteste praktijkvoorbeelden.
11. (VOL) Omgaan met kinderen met uitdagend gedrag

Ivo Dokman en Roel van Beusekom (opleiders minor gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen, Hogeschool Windesheim)

De afgelopen jaren lijkt de complexiteit van lesgeven en omgaan met leerlingen in een groep toe te nemen. De druk om te moeten presteren (voor leerlingen en docenten) is toegenomen, passend onderwijs ingevoerd, klassengrootte gegroeid en de thuissituaties en achtergronden meer divers. Dit vraagt in toenemende mate aandacht en maatwerk van de docenten.
Maar hoe doe je dat? Je moet ook gewoon aan lesgeven toekomen, alle leerlingen verdienen aandacht en je loopt soms jezelf voorbij. In deze workshop gaan we ook filmbeelden bekijken die gemaakt zijn met een videobril. De directe interactie en het gedrag van leerlingen is dan goed te zien.

Onderstaande vragen komen in deze workshop aan bod:

• Hoe blijf je gedrag van leerlingen als uitdagend zien en niet als probleemgedrag? leerlingen hebben immers (bijna) altijd goede intenties en het gaat over het effect van hun gedrag in de groep en op jou en het team.
• Welke betekenis heeft het vertoonde gedrag in de klas, bij verschillende vakken en bij jou? leerlingen vertonen vaak in andere situaties (vakken, groepen, contexten, docenten) ook ander gedrag.
• Welke motieven spelen een rol bij het vertonen van gedrag in de klas? Leerlingen willen graag een plek in de klas waar ze tevreden zijn met de hoeveelheid invloed, er bij horen, maar ook zichzelf kunnen zijn. Vaak zijn er logische motieven te vinden over het waarom van hun gedrag.
• Wanneer ga je over tot een interventie en hoe weet je of die ook het meest kansrijk is? Heel vaak gebeurt het dat jij heel hard aan het werk bent, maar dat het voor je gevoel niet echt werkt en je er de vinger niet achter krijgt. De intenties kunnen wel loepzuiver zijn, maar het effect op de andere leerlingen en op jou kan wel enorm destructief zijn
12. Loopt ’t, lukt ’t en leeft ‘t. De kapstok voor bewegen en regelen
(BSM methode voor leerlingen: leren begeleiden: bewegen regelen)

Jonathan Huisman (Hogeschool Windesheim) / Dave Suurs (Baudartius)

In deze workshop presenteren wij de eerste ervaringen en resultaten van de methode Bewegen loopt ‘t, lukt ‘t en leeft ‘t die toegepast is op het Baudartius College te Zutphen. Binnen deze methode, wordt het accent gelegd op het stellen van vragen waarbij leerlingen zélf in grote mate richting geven aan hun leerproces.
De docent verzorgt de verdieping op basis van de door de leerling ingebrachte vraagstukken. Doel van dit alles is een gesprek op gang te brengen over lesgeven en didactiek. Bewustwording én ontwikkeling staan centraal.

Veel leerlingen zijn actief betrokken bij hun sportclub. Op sportclubs is doorgaans weinig professionele expertise aanwezig in het begeleiden van deze jongeren. Docenten LO zijn experts op het gebied van het aanbieden van beweegactiviteiten en zijn dus bij uitstek in staat een rol te spelen in het didactisch leerproces van leerlingen die trainingen verzorgen in de sport. Wanneer iets van de kennis van de docent LO in kan dalen in de sport, dan denken wij dat de sport daarmee positief beïnvloed wordt.
13. De kracht van de methode Sportitude voor het vak LO2

Dennis Witsiers/Wessel van de Kamp (Fontys Sporthogeschool Eindhoven)

Er wordt ervaring uitgewisseld over de theoretische invulling van LO2 en samen onderzoeken we de meerwaarde van het gebruik van een methodeboek bij LO2.
Van deelnemers wordt met name verwacht ervaringen uit te wisselen, waarbij we willen komen tot het inzicht dat het gebruik van een theoretische methode voor LO2 tot een absolute meerwaarde kan zijn voor het praktijkvak LO2

Meer info is al te zien op http://www.sportitude.nl/
14. Wegens succes herhaald: Teaching games of understanding: Spel Handbal vanuit een Game Centered Approach

Jeroen Koekoek/ Wytse Walinga (docenten, Hogeschool Windesheim)

Deze praktijkworkshop gaat over betekenisvol handbal leren spelen in het voortgezet onderwijs. Via verschillende methodisch- en didactische tools krijgen deelnemers een spelgecentreerd aanbod van handbalactiviteiten.
Er is aandacht voor tactiek en techniek in spelvormen, Teaching Games for Understanding (TGfU) en digitale spelanalyse. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe kunnen leerlingen op eigen niveau deelnemen aan handbalsituaties? Wat maakt handbal tot een dynamisch spel en hoe behouden we in spelvormen de aantrekkelijke kenmerken van handbal zoals we dat in de (sport)cultuur kennen?

Om het leerproces in handbal te ondersteunen wordt in deze workshop gebruikgemaakt van de digitale app VideoCatch voor de iPad, om betekenisvolle momenten in het spel te vangen en te bespreken. VideoCatch is een nieuw ontwikkelde app die het mogelijk maakt om tijdens het filmen van een spel belangrijke momenten te selecteren, waardoor achteraf zoeken en ingewikkelde video editing niet nodig is. Deze digitale techniek wordt gekoppeld aan didactische toepassingen in het spelonderwijs zodat het een praktische en zinvolle aanvulling is op het didactische repertoire van de docent.
15. (VOL) Wegens succes herhaald: Veranderende rol van de docent: Een ander perspectief op lesgeven

Ivo Dokman en Roel van Beusekom (opleiders minor gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen, Hogeschool Windesheim)

De docent speelt een belangrijke rol bij het pedagogisch leer- en leefklimaat in de (gym)les. Welke rol kun jij als docent spelen en welk effect heeft een onveilig leer- en leefklimaat op jou als lesgever? Welke rol spelen de thema’s veiligheid en samenwerking binnen de school?
Veel onderzoek toont aan dat een veilig leer- en leefklimaat een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leren. Maar hoe weet je of daar sprake van is (en in welke mate?) In deze workshop maken we aan de hand van wederkerige beweegactiviteiten de onderliggende principes inzichtelijk. Het start immers met het goede leren zien en duiden van de problematiek.

Naast een praktische invulling zullen we ook ingaan op het meten van de mate van veiligheid en welbevinden aan de hand van de Semantic Selection Test (SST). Dit is een digitaal meetinstrument om snel een goed beeld te krijgen van de klas EN van de individuele leerling. Zowel om een goed beeld te krijgen van de startsituatie, maar ook om het effect van je aanpak te kunnen meten (1- en 2-meting in het jaar). Het kan dan een feedback instrument zijn ten aanzien van je eigen competentie ontwikkeling op dit vlak.
16. Wegens succes herhaald: Herhaald springen op de tumblingbaan

Marcel Koster/ Wim Hopman (docenten Turnen, Hogeschool Windesheim)

De tumblingbaan is niet meer weg te denken uit de gymzalen en geniet een grote mate van populariteit, hier willen wij graag op aansluiten. In deze workshop willen we het herhaald springen op de tumblingbaan aan de orde stellen.

We willen - al doende en zelf ervarend - de mogelijkheden van herhaald springen aan de orde stellen. Hierbij zal ruim aandacht besteed worden aan de introductie, de veiligheid (vangtechnieken) en de methodisch/didactische principes. We gaan met elkaar op zoek naar mooie en binnen het onderwijs haalbare uitdagingen.
17. Stuntman

JP de Kam

Door mijn ervaring als stuntman heb ik besloten dit in een workshop vorm voor het onderwijs te gieten. We gaan filmvechten, laddervallen, zwaardvechten, fietsvallen, met wapens omgaan, hoogtevallen, acteren en de rest wat er bij het leven van een stuntman hoort. Na deze workshop kan je een gedeelte ook aan de leerlingen aanbieden.
DIT STAAT NOG NIET IN EEN BOEK BESCHREVEN! UNIEK!
Voor een impressie van de workshop: https://www.youtube.com/watch?v=Th027Asl9dw
18. (VOL) The Empowerment of Burner Games

Dennis Witsiers (Fontys Sporthogeschool Eindhoven)

Burner is een populaire uitdrukking voor iets wat 'cool' is. De spelen zijn niet gebaseerd op enig sportspel in het bijzonder en er is in eerste instantie geen leereffect, het gaat om de fun. In deze workshop wordt middels het spelen van deze Burner Games de (meer)waarde, nut en plezier duidelijk van het spelen van deze kleine attractieve spelen.
Burner Games zijn onder te verdelen in:
• communicatiespelen
• warming up spelen
• intensieve spelen
De deelnemers worden van harte uitgenodigd om mee te spelen, maar je kunt natuurlijk ook van de zijkant meegenieten van het plezier en alle activiteiten.
19. Het ontwerpen van een lessenreeks jongleren met buisbal als voorbeeld

Chris Hazelebach (onderwijsadviseur KVLO)

Buisbal is een nieuwe activiteit die de meeste vakdocenten nog niet beheersen. Het zelf leren van de activiteit en bewust ervaren van het eigen leerproces is de input om na te denken over hoe je deze activiteit aan kinderen kunt leren. Daarna vergelijken we deze lessenreeks met bestaande lessenreeksen. Wat is het verschil?
20. Judo meer dan een verzameling technieken

Engbert Flapper (judodocent Hogeschool Windesheim)

In deze workshop behandelen we verschillende startposities waarin er naar een machtsbalans gezocht wordt. Een sterkere leerling wint niet automatisch van een minder sterkere leerling. De leerlingen stemmen in het spel af welke startpositie voor hen uitdagend is, zodat het spel voor beide deelnemers kansrijk is.

Tijdens de workshop krijgt het spel Ganzenbord een andere betekenis voor de deelnemers.
21. Boulderen in het Onderwijs (veilig klimmen, zonder touw)

Mark Thielen (docent Klimmen, Hogeschool Windesheim)

Boulderen in het onderwijs. Ideaal voor docenten die geen klimbevoegdheid hebben! Deelnemers krijgen theorie en gaan ook vooral zelf bezig en zelf ontwikkelen wat er mogelijk is op de klimmuur. Bovendien krijgen de deelnemers inzicht over de mogelijkheden op een klimmuur waarbij niet met touwen wordt gezekerd.
Boulderen is een vorm van klimmen waarbij je niet verticaal, maar vooral horizontaal verplaatst, zonder touw. De aandacht bij deze workshop ligt op: veiligheid, creativiteit, differentiatie en plezier! We gaan zelf ervaren hoe het is om te boulderen en wat je kunt doen om leerlingen bezig te laten zijn met klimmen zonder touw. Hoe kun je leerlingen gedifferentieerd blijven uitdagen, hoe kun je oefeningen moeilijker of makkelijker maken en hoe houd je het altijd veilig.
22. Empowerment van ISK leerlingen

Bianca Heynis (wandelcoach YOIN, docent LO ISK)

Hoe kunnen wij LO’ers ISK leerlingen weer in hun kracht zetten? We gaan luisteren naar elkaar en ISK leerlingen om vervolgens met hen samen activiteiten te bedenken en te doen.

Migratie is van alle tijden. In deze tijden van grote groepen trekkende mensen groeien de internationale schakelklassen enorm. In de ISK zitten leerlingen in de puberleeftijd. Ze komen vanuit de hele wereld hier en spreken onze taal nog niet, spreken elkaars taal niet en toch gaan we sporten.
23. Het meten van de motorische vaardigheid van kinderen in de lichamelijke opvoeding

Joris Hoeboer (HALO, Den Haag)

In deze workshop gaan de deelnemers het beweegparcours ervaren. Daarnaast staan de normwaarden van het AS-beweegparcours als meetinstrument centraal. Als laatste wordt in discussie nagedacht over mogelijke vervolgstappen van dit onderzoek en mogelijkheden voor de praktijk.
Er wordt in de huidige literatuur weinig aandacht besteed aan het motorisch leerproces van kinderen en de bijdrage van deze verworven motorische vaardigheid in hun lichamelijke activiteit als ze ouder worden. Motorische vaardigheid wordt in de basis gevormd door de “fundamental movement skills” (FMS). De FMS lijken een cruciale rol te spelen in de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen met een actieve leefstijl. Er is op dit moment echter nog weinig bekend over de bijdrage van het bewegingsonderwijs aan de motorische ontwikkeling van kinderen en welke factoren daarop van invloed zijn.
Om hier meer inzicht in te krijgen hebben docenten LO behoefte aan een valide, betrouwbaar en praktisch toepasbaar meetinstrument om de motorische vaardigheid van kinderen te monitoren. Daarom is een praktisch toepasbaar meetinstrument ontwikkeld – het Athletic Skills (AS) beweegparcours – gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM) *.

*Dit onderzoek is gebaseerd op het Athletic Skills Model. Het onderzoek is onderdeel van het deelproject Gymzaal van de Toekomst van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Het onderzoek maakt deel uit van het promotietraject van Joris Hoeboer, docent Haagse Hogeschool. Het beweegparcours is in Den Haag ingevoerd als standaard meetinstrument op 68 basisscholen.
24.(VOL) iPad in de zaal: veel voordelen!

Jaap Huurman (docent LO Meander College) en Bastiaan van der Star

Hoe kan de iPad nu nuttig gebruikt worden in de zaal? In deze workshop worden hier handvatten voor gegeven, worden ervaringen uitgewisseld en ga je zelf ervaren hoe je de iPad nuttig kunt inzetten in de gymles. Je ontdekt binnen deze workshop de vele voordelen van het gebruik van de iPad.

De workshop bevat een lading goede voorbeelden en geeft je tools hoe je digitale middelen effectief kunt inzetten.
Thema’s die in de workshop naar voren komen:
• Welke apps/toepassingen kun je gemakkelijk, snel en nuttig inzetten.
• Wat zijn de voor en nadelen van een scherm, tv, Apple tv, iPad of ander device.
• Je maakt filmpjes en hoe maak je die nu op een nuttige wijze zichtbaar?
• Zijn de apps leidend voor de hele klas of krijgen we het voor elkaar om met het gebruik van de iPad de leerlingen gepersonaliseerd te laten leren?
25. Wegens succes herhaald: Het werken met digitale leskaarten in de les bewegingsonderwijs

Gert van Driel (oud docent en projectleider Windesheim Zwolle)

Steeds meer collega’s maken gebruik van tablets bij het geven van hun lessen. In de afgelopen twee jaar zijn wij op de Calo bezig geweest met het ontwikkelen, en het uit proberen in de praktijk, van digitale leskaarten. Deze ervaring willen wij delen en de opbrengsten bediscussiëren.
Er wordt aangesloten bij de methodisch didactische uitgangspunten over leren bewegen van de Calo. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
• wat doet een digitale leskaart aan ons eigen bewegen;
• kenmerken van een “goede” digitale leskaart;
• hoe werkt een digitale leskaart op de leerlingen;
• wat betekent het gebruik voor onze positie als lesgever.
26. Zelfstandig sporten in het VMBO: zelfregulatie en leefstijl

Alien van der Sluis, Ingrid van Aart, Arjan Pruim, Simon Leistra en Remo Mombarg
(Hanzehogeschool, lectoraat Bewegingsonderwijs en jeugdsport)

Het Hanze Instituut voor Sportstudies, KVLO, GGD Groningen en een viertal vmbo-scholen ontwikkelen een programma waarin leerlingen aan sportdoelen werken in de gymles, en tegelijkertijd aan leefstijldoelen in de mentorlessen. Leerlingen en docenten denken mee over de invulling. In de workshop maak je kennis met dit programma (o.a. trickbiken en longboarden) en wisselen we ideeën uit.
Leerlingen in het vmbo hebben een ongezondere leefstijl dan leerlingen op andere onderwijsniveaus. Zelfregulatie kan een rol spelen om de leefstijl van deze doelgroep te verbeteren. Zelfregulatie is de mate waarin iemand zijn eigen gedachten, gevoelens en gedrag kan beïnvloeden om zo een doel dat in de toekomst ligt, te bereiken. Dat kan gaan om een doel in het onderwijs, thuis of in de sport. Sport is een unieke context om zelfregulatie te stimuleren: het biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen met het stellen en behalen van doelen die vaak tastbaar en meetbaar zijn.
27. De weg naar motiverend beoordelen

Hans Barmentlo (vakdocent, Heerbeeck College)

In deze workshop wordt inzicht gegeven in hoe je als vakgroep een gezamenlijke visie kan gebruiken als basis voor een beoordelingssysteem, hoe het proces daarnaar toe is verlopen en hoe het huidige vakwerkplan van onze school eruitziet.
Deelnemers aan de workshop krijgen een kijkje in de keuken, maar gaan ook zelf aan de slag met delen uit het door ons doorlopen proces. Het doel van de workshop is het ‘empoweren’ van docenten LO om zelf aan de slag te gaan en kritisch te kijken naar je eigen manier van beoordelen. Heb je met collega’s (uit de vakgroep) regelmatig discussie over dit thema? Heb je het gevoel dat de manier waarop je werkt niet helemaal meer past bij de huidige inzichten? Dan geeft deze workshop in ieder geval een mogelijke manier waarop dat wel zou kunnen. Het is niet de bedoeling om je te overtuigen van ons ‘gelijk’, maar je te laten zien hoe onze vakgroep het heeft aangepakt en je te inspireren om zelf het proces te beginnen of door te zetten.

Bij het proces dat de vakgroep doorlopen heeft, is er intensief samengewerkt met de Fontys Sporthogeschool Eindhoven in het project “Punt voor Gym”. De bevindingen hierover zijn ook gepubliceerd (KVLO, 2015, nr. 8).

Verder heeft de vakgroep de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en principes uit Teaching Games for Understanding toegepast in de uitwerking van het beoordelen.


 Sessies

Zoals je in het programma hebt kunnen lezen, is er van 13:15-14:15 uur een sessieronde. Deze ronde is anders dan de workshoprondes:
  • De sessies verschillen van tijdsbestek: je hebt sessies van 60 minuten, 30 minuten en sessies met vrije inloop.
  • Daarnaast schrijf je NIET van tevoren in op de sessies, maar kies je op de dag zelf welke sessie(s) je bijwoont. Er geldt wel een vol=vol principe.
  • Er is een mogelijkheid om zelf een sessie te geven. Vermeld dit op het aanmeldingsformulier.
Om je toch al een beetje idee te geven van de onderwerpen binnen deze sessies volgt hieronder een overzicht. Dit overzicht wordt nog verder aangevuld en bijgewerkt dus houdt de website in de gaten!
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
19
jan
Post-hbo opleiding tot...
Agendapunt bekijken
20
jan
Landelijke studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
18
feb
Najaarsscholing
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...