Studiedag voortgezet onderwijs

De KVLO organiseerde 20 januari 2016 weer de studiedag voortgezet onderwijs. Dit jaar in samenwerking met de CALO Zwolle. Het thema wasDatum
20 januari
Locatie
in samenwerking met Hogeschool Windesheim in Zwolle
Aanvang
9 uur
Datum
20 januari 2016

‘Bewegingsonderwijs op de kaart’

Foto's/films van deze dag
Downloads van deze studiedag staan hieronder

Onderwijsland is volop in beweging! 21st century skills, onderwijs 2032 en andere initiatieven duiken op met als doel onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Welke rol speelt of kan bewegingsonderwijs spelen binnen deze nieuwe ontwikkelingen? Centraal tijdens deze studiedag staat daarom jouw veranderende rol als docent en hoe bewegingsonderwijs binnen het onderwijs van de toekomst van invloed kan zijn.

De toekomst van bewegingsonderwijs komt aan bod bij onderwerpen als digitalisering (o.a. leskaarten en analyses), onderwijs 2032, coaching en activerende gesprekstechnieken en nog veel meer binnen het praktische gedeelte. Daarnaast gaan we aan de slag met hoe jij je als professional profileert. Ons beroep vraagt immers om professioneel gedrag. Binnen de verschillende workshops is hier ruime aandacht voor.
 
Dus wil je jezelf blijven ontwikkelen als docent en werken aan je eigen toekomst en die van je vak? We hebben dit jaar een uitdagend programma boordevol met vakinhoudelijke ontwikkelingen en interessante workshops.
 

Dagprogramma
09.00 - 09.30 uur               Ontvangst
09.30 - 10.15 uur               Opening en inleiding met Kristine de Martelaer (hoogleraar Universiteit van Utrecht)
10.30 - 12.00 uur               Workshopronde 1
12.15 - 13.15 uur  Lunch, inclusief pitches en presentaties projecten studenten 4LO
13.30 - 15.00 uur               Workshopronde 2
15.00 –15.15 uur               Pauze
15.15 –16.45 uur               Workshopronde 3
16.45 uur                           Afsluiting en borrel
17.30 uur                           Dinerbuffet (vooraf aanmelden via het inschrijfformulier)
 
Theorieworkshops
 
1. Mini masterclass: de pedagogische professional maakt het verschil
Ivo van Hilvoorde (lector en docent betrokken bij de master Physical Education and Sport Pedagogy van de Calo) en Corina van Doodewaard (opleidingscoördinator van de master Physical Education and Sport Pedagogy van de Calo)
 
Deze mini masterclass maakt deelnemers duidelijk hoe gewerkt wordt in het moduul ’de pedagogische professional maakt het verschil’. We stellen het concept ’onderwijs 2032’ centraal en vanuit een kritisch pedagogisch perspectief buigen we ons over de vraag of en op welke manier docenten bewegingsonderwijs daarin het verschil kunnen maken.
Vanaf september 2015 is op de Calo de master Physical Education and Sport Pedagogy (PESP) van start gegaan. In deze master is één van de uitgangspunten dat sport en bewegen in onderwijs of de vrije tijd een belangrijke opvoedingspraktijk is, ook als het daar niet expliciet voor wordt ingezet.
In deze workshop staat de betekenisvolle beroepspraktijk centraal en worden deelnemers uitgedaagd om kritisch mee te denken.
 
 
 
2. Gedragsrisico’s op de kaart van de docent LO
Esther van der Steeg (pedagoog en consulent seksuele gezondheid bij de Calo) en Sandra Roelofsen (advocaat bij de KVLO)
 
Regelmatig wordt een docent LO, en af en toe een stagiair LO, door een leerling beschuldigd van seksueel intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. De impact voor de leerling, de docent (in opleiding), collega’s en de school zijn niet gering.
In deze workshop willen we aan de hand van casuïstiek deelnemers bewust maken van de verschillende aspecten van seksuele integriteit en het gevoel van veiligheid. Hoe kan onveiligheid ontstaan en hoe kan het gevoel van veiligheid in en om de gymzaal voor alle betrokkenen verstevigd worden? Waar houd je als docent rekening mee, wat doe en zeg je wel en niet tegen leerlingen? Welke sociale media gebruik je wel en niet met leerlingen? Ook is er aandacht voor de seksuele ontwikkeling van jongeren, voor eigen beleving en betekenissen en de bespreekbaarheid van gedragsrisico’s binnen de LO-sectie.
Deelnemers gaan naar huis met nieuwe kennis en inzicht over (on)veiligheid en seksuele integriteit, zodat ze in lessen bewegingsonderwijs en binnen de LO-sectie bewuster kunnen bijdragen aan veiligheid.
 
3. Gaat 'gezond bewegen' het verschil maken?
Kun je je als vaksectie sterker positioneren op school door meer aandacht aan gezonde leefstijl te besteden?
Berend Brouwer (leerplanontwikkelaar bij SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkelaar) en projectleider voor het ontwikkelen van een leerplankader sport, bewegen en een gezonde leefstijl)
 
De gezondheidswaarde van sport en bewegen staat volop in de actualiteit. Daarbij wordt door het beleid steeds meer naar het (bewegings)onderwijs gekeken. Als je daar in mee gaat dan scoor je goed bij veel beleidsmakers. Maar geloof je er ook in en kun je het waarmaken? Wat is precies de relatie tussen bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl? In het leerplankader sport, bewegen en een gezonde leefstijl hebben we daar over nagedacht. In deze workshop presenteren we het resultaat van het leerplankader en bespreken we met de deelnemers de mogelijke gevolgen daarvan voor de praktijk.
Dit is een theorieworkshop, maar met veel interactie en het uitwisselen van praktische ideeën.
 
4. Recente ontwikkelingen: Het leren van motorische vaardigheden bij gym.
Joop Duivenvoorden (opleidingsdocent op de Calo, doet  onderzoek naar digitale hulpmiddelen in het bewegingsonderwijs.)
 
Bewegingsonderwijs en sport zijn meer dan ooit onderwerp van onderzoek. Er wordt druk onderzocht en gepubliceerd over methodes, inzichten en ontwikkelingen.
Deze workshop gaat over de recente ontwikkelingen in het gebied motorisch leren. Na een gefundeerde introductie verkennen deelnemers verschillende methodes van motorisch leren aan de hand van een eenvoudige activiteit. Er wordt duidelijk dat het leren van een motorische vaardigheid eigenlijk weinig te maken heeft met het leren van een beweging. In deze workshop leren deelnemers hoe ze leerlingen (zelfstandig) beweegproblemen kunnen laten verkennen om zo tot toereikende beweegoplossingen te komen. Aan bod komen: leren van variatie, de rol die de context speelt bij het bewegen, instructie en feedback met behulp van videobeelden en de (meer) autonome leerling.
 
5. Dialoog over de toekomst van L.O. a.d.h.v. een finishfoto 2025
Harold Hofenk (projectleider bij Instituut voor Sportstudies Hanze Hogeschool/meedenker bij onderwijs 2032) en Sebastiaan Platvoet (onderzoeker naar talent en sport bij de HAN)
 
In deze workshop maken we eerst met elkaar een levendige finishfoto 2025 en behandelen daarna een aantal vragen dat richting geeft aan het proces om uiteindelijk die finishfoto te realiseren.
Programmadeel 1: Ontwikkeling van een finishfoto
Programmadeel 2: Waarom manifesteert zich juist dit en wat zijn de leidende gedachten/principes?
Programmadeel 3: Wat is er nodig om dit beeld te realiseren?
 1. met betrekking tot de beroepsgroep
 2. met betrekking tot je eigen school/sportinfrastructuur
 3. met betrekking tot de vaksectie
 4. met betrekking tot jezelf
Deze workshop heeft relatie met het platform ’Onderwijs 2032’. Dit platform probeert vragen te beantwoorden over het onderwijs van de toekomst. Wat moeten leerlingen leren om klaar te zijn voor de toekomst en welke keuzes willen docenten en schoolleiders maken om het onderwijs op maat te maken om leerlingen goed voor te bereiden op de veranderende maatschappij. www.onsonderwijs2032.nl
 
6. Denken, voelen en handelen van je leerling en/of stagiaire in kaart brengen voor een optimaal leerproces!
Jan-Willem Diekerhof en Annemieke Hart (beiden opleidingsdocent op de CALO en begeleider van cursus ’Begeleidingsvaardigheden voor stagecoaches LO‘, start januari 2016 op de Calo)
 
In deze workshop gaan we samen met deelnemers op zoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden in de begeleiding van studenten en leerlingen in hun leerproces. Dit gebeurt aan de hand van een aantal hulpmiddelen en activerende gesprektechnieken om de student/leerling in beweging te krijgen. Het is een interactieve workshop.
Als LO docent ben je namelijk constant bezig met het begeleiden van leerprocessen. Van je leerlingen, maar ook eventuele stagiaires die je begeleidt. Voor een ideaal leerproces is het van belang het denken, voelen en handelen van degene die leert in kaart te brengen. Dat je als begeleider op zoek gaat naar de wensen, mogelijkheden en eventuele blokkades die bij het leren een rol spelen. Als stagecoach word je steeds uitgedaagd je eigen wijze van lesgeven naast die van de student te leggen.
Hoe doe je dat zonder dat je je eigen authenticiteit en die van de student geweld aan doet? Bij je leerlingen in de gymzaal wil je op zoek gaan naar de leervraag van je leerlingen; welke vra(a)g(en) zorgen ervoor dat je de juiste snaar weet te raken bij je leerlingen of stagiaires, zodat er helpende gedachten, gevoelens en daarmee de juiste acties ontstaan om leerdoelen te halen? Deelnemers gaan tijdens deze workshop op zoek naar het antwoord op deze vragen.
 
7. Van timmermansoog tot vaksectiebril: hoe doen onze leerlingen het?
Ger van Mossel en Eric Swinkels (beiden leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport bij SLO)
 
Hoe brengen we leerlijnen met geschikte kernactiviteiten in kaart? Wat zijn de deelnameniveaus van onze leerlingen en wat mogen we van leerlingen verwachten?
In deze theorieworkshop krijgen deelnemers een korte introductie van het 'Kompas bewegingsonderwijs'. We kijken naar lesopnames van leerlingen in onderbouw VO die deelnemen aan een kernactiviteit: hoe doen deze leerlingen het? En we vergelijken deze deelnameniveaus met de eigen praktijk. Bieden de kwaliteitssleutels 'bewegen verbeteren' en 'bewegen beleven' met niveau-aanduidingen een geschikt kijkkader? Welke rol kunnen video-opnames van eigen leerlingen daarbij spelen?
Tijdens de workshop staat de SLO planningstool 'Kompas bewegingsonderwijs' centraal. (www.bewegingsonderwijs.slo.nl). In deze Excel-tool voor vaksecties LO staan voorbeelden van kernactiviteiten die worden doorgelinkt naar tussendoelen  www.basisdocumentinbeeld.slo.nl. Ook heeft SLO een onderzoek gedaan naar deelnameniveaus in onderbouw VO. Zie het artikel 'Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens' dat is verschenen in de Lichamelijke Opvoeding (nummer 8, 2014) en het bijhorende onderzoeksrapport 'Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw VO'.

8. Beïnvloeding van groepsdynamiek en het vergroten van veiligheid in de school: een klasse(n)spel
Ivo Dokman (als LO docent werkzaam geweest in het VO,  opleidingsdocent op de Calo en docent projectmanagement op Windesheim) en Roel van Beusekom (opleidingsdocent op de Calo, LO docent en Psycho Motorisch Therapeut)
 
Naast het leren stellen van een ‘groepsdiagnose’ (zie praktijkworkshop) is het objectief inzichtelijk maken van de situatie wenselijk. Als je immers niet weet hoe de leerlingen het leer- en leefklimaat ervaren, kan je ook geen gerichte interventie doen.
In deze workshop geven we de deelnemer een indruk van de Semantic Selection Test (SST). Dit is een (nieuw) digitaal meetinstrument dat op een eenvoudige manier veiligheid en welbevinden in kaart kan brengen. Op zowel groeps- als individueel niveau. Het instrument werkt voornamelijk met plaatjes en is daarmee weinig ‘talig’. Het meetinstrument kan in alle niveaus van het onderwijs worden ingezet en wordt dit jaar uitgebreid getest door scholen. Na afloop van de testperiode zal de test een klein bedrag per leerling gaan kosten om onderhoud van de database en doorontwikkeling mogelijk te maken. Tot slot komen in de workshop een aantal theoretische uitgangspunten aan bod en laten we zien hoe de SST ook de docent kan helpen als feedback instrument in de eigen competentie ontwikkeling rondom het creëren van een veilig leer- en leefklimaat.
Deze workshop is zowel interessant voor deelnemers die al eerder een workshop bij ons hebben gevolgd, als voor deelnemers die er nog onbekend mee zijn.
De inhoudelijke ontwikkelingen van afgelopen jaren hebben ook geleid tot de ontwikkeling van een gezamenlijke minor met Calo Windesheim: Gedragsbeïnvloeding via Groepsprocessen
 
9. Al die digitale spullen, moeten we dat wel willen?
Jaap Kleinpaste (opleidingsdocent op de Calo en docent aan de Master Physical Education and Sport Pedagogy van de Calo)
 
De gymles en nieuwe technologieën: voor velen zijn dat nog steeds gescheiden werelden. Toch dringt het gebruik van nieuwe technologieën, onder invloed van early adopters in de vaksectie, het beleid van de directie of de technology push, meer en meer de gymzaal binnen. De focus op de 21st century skills, waaronder ICT-geletterdheid, vraagt ook van de docent bewegingsonderwijs een stevig onderbouwde visie op de meerwaarde van het gebruik van nieuwe technologieën in ons vakgebied.
In deze workshop gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van een onderbouwde visie. Dit gebeurt in de vorm van een vakgroepvergadering, waarbij de deelnemers ideeën en ervaringen uitwisselen die noodzakelijk zijn om een antwoord te formuleren op de vragen die gesteld kunnen worden bij het digitaliseren van bewegingsonderwijs en vooraf dient te gaan aan het introduceren van nieuwe technologieën in de gymzaal. Na de workshop hebben deelnemers overwegingen en keuzemogelijkheden die kunnen leiden tot een bewust, weloverwogen en structurele inzet van digitale middelen in de les bewegingsonderwijs.
 
Theorie en Praktijk:
 
10. De brugklas: het begin van de bewegingsreis door het VO (dubbele workshop)
Chris Hazelebach en Corine Visser (beiden opleidingsdocent op de Calo en  onderwijsadviseurs PO bij de KVLO)
 
De brugklas is voor veel kinderen de start van een spannende reis op de landschapskaart van het voortgezet onderwijs. Zij komen van verschillende basisscholen waarin ze verschillend gymles hebben gekregen. Het ene kind van een vakleerkracht en het andere kind van de eigen groepsleerkracht. Hoe sluit je als vakleerkracht aan bij de ervaringen bewegingsonderwijs vanuit het basisonderwijs? In deze workshop staat die vraag centraal.  
In deze dubbele workshopronde met een theorie en praktijkdeel is er veel ruimte voor interactie met elkaar en gaan we in de praktijk aan de slag met typische brugklasactiviteiten. In deze workshop behandelen we hoe een docent VO kan aansluiten bij de kwaliteiten die de kinderen meenemen. In de eerste theorieronde vergelijken we basisonderwijsdidactiek met de VO didactiek. Wat hoopt een VO docent in het brugklasjaar te bereiken met de kinderen? Programma’s worden met elkaar vergeleken. Daarbij wordt gekeken in hoeverre het afwijkt met programma’s van het basisonderwijs. Welke valkuilen en kansen van deze overgang ervaren zij? In de praktijkronde gaan de deelnemers voorbeelden van typische brugklasactiviteiten met elkaar uitwisselen. We onderzoeken met elkaar hoe het leerproces van brugklassers geoptimaliseerd kan worden. Een goede start is immers de helft van de reis.
 
Praktijk
 
11. Handbal vanuit een Game Centered Approach
Wytse Walinga en Jeroen Koekoek (beiden opleidingsdocent op de Calo)
 
Deze praktijkworkshop gaat over betekenisvol handbal leren spelen in het voortgezet onderwijs. Via verschillende methodisch- en didactische tools krijgen deelnemers een spelgecentreerd aanbod van handbalactiviteiten. Er is aandacht voor tactiek en techniek in spelvormen, Teaching Games for Understanding (TGfU) en digitale spelanalyse. Daarbij staan vragen centraal als: Hoe kunnen leerlingen op eigen niveau deelnemen aan handbalsituaties? Wat maakt handbal tot een dynamisch spel en hoe behouden we in spelvormen de aantrekkelijke kenmerken van handbal zoals we dat in de (sport)cultuur kennen?
Om het leerproces in handbal te ondersteunen wordt in deze workshop gebruikgemaakt van de digitale app VideoCatch voor de iPad, om betekenisvolle momenten in het spel te vangen en te bespreken. VideoCatch is een nieuw ontwikkelde app die het mogelijk maakt om tijdens het filmen van een spel belangrijke momenten te selecteren, waardoor achteraf zoeken en ingewikkelde video editing niet nodig is. Deze digitale techniek wordt gekoppeld aan didactische toepassingen in het spelonderwijs zodat het een praktische en zinvolle aanvulling is op het didactische repertoire van de docent.
 
12. Digitale leskaarten: een verrijking van de les?
Arnold Consten en Gert van Driel (beiden opleidingsdocent op de Calo)
 
Steeds meer collega’s maken gebruik van tablets bij het geven van hun lessen. In de afgelopen twee jaar zijn wij op de Calo bezig geweest met het ontwikkelen, en het uit proberen in de praktijk, van digitale leskaarten. Tijdens deze workshop delen wij deze ervaringen met deelnemers en bediscussiëren de opbrengsten. Daarbij wordt aangesloten bij de methodisch didactische uitgangspunten over leren bewegen van de Calo. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
 • wat doet een digitale leskaart aan ons eigen bewegen;
 • wat zijn kenmerken van een “goede” digitale leskaart;
 • hoe werkt een digitale leskaart op de leerlingen;
 • wat betekent het gebruik voor onze positie als lesgever.
Dit alles doen we in praktijk en theorie.
 
13. 'Maar dat kan ik toch nooit winnen!'
Engbert Flapper (judodocent op de Calo en Landstede en eigenaar van judoschool)
 
In deze praktijk workshop krijgen de deelnemers ideeën en suggesties aangereikt om het voor alle leerlingen uitdagend en interessant te maken en te houden.
Wat kan je doen als de één veel sterker is dan de ander? Bij judo wint de fysiek sterkere leerling in gelijke startsituaties. Welke mogelijkheden hebben we om hiermee te spelen en het voor de fysiek minder sterke leerling interessant te maken?
Wat kunnen we doen als beide leerlingen even sterk zijn, maar in een patstelling terecht komen waarin het spel zich niet verder kan ontwikkelen?
 
14. Hoger springen dan je polsstok lang is-
Vernieuwingen binnen atletiekonderwijs in kaart gebracht
Jonathan Huisman (opleider op de Calo)
 
In de afgelopen jaren heeft het atletiekonderwijs op de Calo een flinke boost gekregen. Allerlei nieuwe activiteiten en werkvormen hebben hun intrede gedaan in het onderwijs.
Ook de atletiekwereld lijkt niet stil te staan. Het beleven van atletiek is hot!
In deze workshop wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen vanuit het perspectief van het bewegingsonderwijs. Welke mogelijkheden zijn er om atletiek nog leerzamer, leuker en uitdagender aan te bieden aan leerlingen?
Tijdens deze praktijkworkshop gaan we aan de slag met polsstokhoogspringen. Deelnemers ervaren zelf hoe ze polsstokhoogspringen veilig en verantwoord aan kunnen bieden in het VO binnen de mogelijkheden van de eigen gymzaal. Je bent dus niet afhankelijk van een ’echte atletiekbaan en een echte ‘polsstokhoogspringmat’. De workshop eindigt met een vernieuwende spelvorm, waarbij deelnemers worden uitgedaagd om zo hoog mogelijk te springen. Ze gaan naar huis met een in de praktijk toepasbare methodiek voor het polsstokhoogspringen in het VO. Daarnaast doen deelnemers allerlei ideeën en nieuwe inzichten op m.b.t. tot het aanbieden van allerlei atletiekactiviteiten.
Als service bieden we na afloop aan om tegen een kleine vergoeding een periode gebruik te maken van onze polsstokken (lengte 2,30m) om zelf te experimenteren met het aanbieden van deze activiteit.
 
15. Boulderen op de klimwand in het onderwijs
Mark Thielen (opleidingsdocent op de Calo)
 
Boulderen is het klimmen op een klimwand tot afspringhoogte, zonder dat je daarbij touwen gebruikt. Heb je een klimwand in je gymzaal, maar kun je deze niet gebruiken door gebrek aan kennis en verantwoordelijkheid? Wil je wel klimmen aanbieden op een veilige en creatieve manier, zonder verschillende manieren van inbinden, touwknopen en de must altijd bij de klimwand te staan? Dan is deze workshop iets voor jou! De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Wat is boulderen eigenlijk?
 • Hoe beveilig ik boulderen in mijn les?
 • Hoe kan ik boulderen aanbieden, zodat ik hier niet de hele tijd bij hoef te staan?
 • Hoe kan ik boulderen voor elk niveau leuk en uitdagend houden?
 • Hoe laat ik leerlingen elkaar uitdagen en de veiligheid waarborgen?
 • Kortom: hoe kan ik boulderen in mijn lessen tot een geslaagde activiteit maken!
In de workshop is zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Deelnemers neem dus je sportspullen mee!
 
16. Bewegen in aandacht: mindfulness in de gymzaal
Fred Dijk (opleidingsdocent op de Calo, psychomotorisch therapeut en mindfulnesstrainer-MBSR) en Sjoukje Tolsma (bewegingsonderwijzer op het Ubbo Emmius Onstwedde en mindfulnesstrainer-dot B)
In de workshop krijg je informatie over Mindfulness en verschillende bestaande programma’s. We vertellen, laten zien én ervaren hoe je Mindfulness kunt integreren in het bewegingsonderwijs - als attitude naar de leerlingen en als methode die veel hulp kan bieden aan leerlingen die stress ervaren.  
Lichaamsoriëntatie is een zaak voor iedereen die met bewegende mensen werkt: “Het bewegingsonderwijs is een plek waar kinderen leren hoe ze moeten en kunnen denken over hun lichaam en hun lichamelijke ervaringen.”
Mindfulness is een methode die helpt de lichaamsoriëntatie te vergroten. Op de Calo maken elk semester 15 studenten gebruik van een training Mindfulness. Ondertussen zijn ook de activiteit yoga en het thema `spanningsregulatie’ in het curriculum van de propedeuse opgenomen. Het bewegingsonderwijs is vanwege zijn lichaamsgerichtheid uitermate geschikt om het thema stresshantering en Mindfulness aan de orde te stellen.
Tijdens deze workshop hopen we deelnemers te inspireren, dat ze naar huis gaan met meer vragen dan antwoorden en dat ze met die vragen de school weer binnenstappen na de studiedag.
 
17. Fitness: met bewegingsonderwijs de fitheid in kaart…?
Frank van Deursen (inspanningsfysioloog en opleidingsdocent op de Calo)
 
Dat het bewegingsonderwijs binnen de school een belangrijke rol kan spelen om gezondheid en fitheid van leerlingen te beïnvloeden is een algemene assumptie. Maar hoe wordt training en fitness in de het bewegingsonderwijs leuk en betekenisvol?
In deze praktijkworkshop ervaren deelnemers hoe tijdens de lessen bewegingsonderwijs of in naschools aanbod de fitheid van leerlingen beïnvloed kan worden. Door gebruik te maken van nieuwe inzichten in de trainingsleer en ontwikkelingen op het gebied van monitoring van fitheid en gezondheid (d.m.v. HF-meters, diverse apps, de Apple Watch, etc), ervaren deelnemers hoe leuk en leerzaam het is om fitness en de daarbij toegepaste inspanningsfysiologie te gebruiken in het onderwijs. Na afloop zien ze tal van verbindingsmogelijkheden met overige vakgebieden (denk aan biologie, wis- en natuurkunde) en de rol die de bewegingsonderwijzer kan vervullen om fitness in en rond de school op de kaart te zetten!
 
18. Bewegingsprobleem ‘Mikken’: het wegspelen van een voorwerp ten opzichte van het raken van iets of iemand.
Leendert Vesseur (speldocent propedeuse Calo)
 
Tijdens deze workshop gaan we het bewegingsprobleem mikken uitdiepen aan de hand van minder bekende mikspelen, met het doel om leerlingen en studenten beter te laten spelen.
Wat goed spelen is, is op de sportvereniging anders dan op de Calo. Gaat het bij de sport vooral om het winnen van een wedstrijd, op de Calo staat het spelen van het spel centraal. Het spel bij het mikken op de basket is de spanning tussen het gooien van de bal en het scoren in de basket. Deze spelspanning is vooral voelbaar/merkbaar als het mikprobleem soms wel en soms niet wordt opgelost. Als je de bal altijd raak gooit, dan gaat de spelspanning weg en een goede speler zoekt dan naar een nieuwe uitdaging, door een hoger bewegingsniveau of een moeilijke bewegingscontext. Als je de bal nooit raak gooit dan verdwijnt ook de spelspanning, want dan is het mikprobleem te groot. De laatste tijd zien we veel nieuwe activiteiten verschijnen binnen het bewegingsprobleem ‘Mikken’. Voorbeelden als het ‘Kubb-spel’ en ‘kan Jam’ zijn mooie voorbeelden.
 
19. Herhaald springen op de tumblingbaan en gebruik van video-delay
Wim Hopman en Marcel Koster (beiden opleidingsdocent op de Calo)
 
De tumblingbaan is niet meer weg te denken uit de gymzalen en geniet een grote mate van populariteit. In deze workshop willen we hier graag op aansluiten.
In de workshop stellen we het herhaald springen op de tumblingbaan aan de orde en maken we tevens gebruik van video-delay. Hierbij is ruim aandacht voor de introductie, de veiligheid en de methodisch/didactische principes. We gaan met elkaar op zoek naar mooie, en binnen het onderwijs haalbare,  uitdagingen. Tevens willen we met deelnemers de mogelijkheden rond het gebruik van video delay bekijken. Wat voegt dit toe en hoe kan dit eventueel gebruikt worden in de lessen? Het is de bedoeling om bij deze workshop in sportkleding te komen, zodat iedereen alles aan den lijve kan ervaren.
 
20. Bewegen op Muziek, op het scherm.
Kim Treffers (docentassistent op de Calo) en Veronique Moerdijk (opleidingsdocent op de Calo)
 
Voor het aanbieden van Bewegen op Muziek heb je als docent heel wat skills nodig. Om docenten te ondersteunen bij het aanbieden van Bewegen op Muziek in het voortgezet onderwijs heeft Kim Treffers een leerlijn inclusief (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld.
In deze workshop gaan we zelf aan het dansen met behulp van dit materiaal. Er wordt gedanst en er worden dansen aangeboden. Deelnemers kunnen eventueel ook zelf lesgeven aan de andere deelnemers met behulp van het digitale materiaal. Met zijn allen maken we er een bewegend en dansend geheel van. De workshop brengt het aanbieden van Bewegen op Muziek in het voortgezet onderwijs voor iedereen binnen bereik.
 
21. Bootcamp in het onderwijs
Mark Thielen (opleidingsdocent op de Calo)
 
Bootcamp: ’wel vaker van gehoord. Als we dit willen, huren we wel iemand in.’ Maar dit kun je ook zelf! In deze workshop  gaan we aan de slag met bootcamp voor het onderwijs. Deelnemers leren om zelf creatief te worden met de mogelijkheden die ze in de zaal en in de school hebben om zelf bootcamp aan te bieden. Welke onderdelen zijn leuk en boeiend voor leerlingen? Op welke niveaus kun je bootcamp aanbieden binnen het onderwijs? Hoe kun je verschillende niveaus van bewegen laten samenwerken?!
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag, zal er veel interactie zijn tussen docent en deelnemers, want: erover nadenken = er wijzer in worden!
 
22. Respect Game: ’strijd der elementen’
Martijn van Gool (eigenaar Rocks ‘n Rivers) en Joep van Dorst (projectleider bij Rocks ’n Rivers en ontwikkelaar van de Respect Game)
 
In een klas is het belangrijk de kwaliteiten en competenties van leerlingen in beeld te krijgen, vooral ook naar elkaar toe. Hoe meer ze van elkaar weten hoe beter ze elkaar begrijpen en hoe meer respect ze voor elkaar op kunnen brengen. Dit is het uitgangspunt van Respect Game ‘Strijd der Elementen’. In deze workshop gaan deelnemers de Respect Game (in verkorte versie) zelf ervaren en kunnen ze kijken wat ze er mee kunnen in de eigen schoolsituatie.
Elk goed team bestaat uit denkers, dromers, doeners en durvers. Tijdens de Respect game ontdekken de leerlingen waar hun kwaliteiten en competenties liggen. Door met elkaar samen te werken in teams, leren ze kwaliteiten van andere leerlingen beter kennen en waarderen. Door het uitvoeren van de opdrachten wordt de kennis op het gebied van respect, pesten en discriminatie vergroot.

Programma: Strijd der Elementen
Voordat het spel begint wordt de 'afspraak van de 5-vingers' uitgelegd. Een eenvoudig te begrijpen theorie die goed toepasbaar is in de schoolomgeving. Het vormt de rode draad van het programma en kan daarna als handvat gebruikt worden in het vervolg van het schooljaar. Ook bepalen de leerlingen welke “kwaliteit(en)” het beste bij hen zelf passen. Dit maken ze kenbaar door hun naam bij één of twee van de vier kwaliteiten te schrijven. De begeleidende docent kan tijdens de spellen steeds een aantal leerlingen naar voren schuiven, zodat iedereen een keer een leidende rol op zich kan nemen. Vervolgens gaan de leerlingen in teams strijden voor het vijfde element. Door de grote variatie in activiteiten is er voor elke leerling een rol weggelegd. De teams verzamelen tijdens het spel de elementen water, aarde, lucht en vuur. Deze zijn nodig in het finalespel, waarin ze een vuur gaan maken. Het programma wordt afgesloten met het ondertekenen van een klassenovereenkomst. Hierin wordt de afspraak van de “vijf vingers” opgenomen aangevuld met specifieke, door de leerlingen zelf gemaakte afspraken. Deze worden ondertekend door middel van een vinger- verf- afdruk.
 
23. De leerkracht van de toekomst zet bewegingsonderwijs met Eco-coachen op de kaart!
Berber van den Berg (sportpsychologe (MSc) en Eco-coach)
 
In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met coachen, en specifiek eco-coachen. We oefenen mentale vaardigheden middels fysieke oefeningen die deelnemers in de de les kunnen toepassen. Ze gaan dan ook naar huis met allerlei ideeën en inzichten over het fysiek/mentaal coachen van leerlingen.
In het onderwijs wordt veel gevraagd van de leerkracht. Je bent niet alleen leerkracht, maar ook coach/mentor/inspirator. Dit vereist vele vaardigheden in een klas vol spelende kinderen. Wat wil je de kinderen mee geven? Hoe benader je het individu en met welk doel ga je zelf de les in? Eco-coachen is hier een methode voor.
Eco-coachen staat voor duurzaam coachen; fysiek en mentaal een leven lang fit. Het maakt gebruik van een kruisbestuiving van sporten en vakgebieden waarbij de leerling centraal staat. Het gaat om het vinden – binden en het scoren. Vind de kracht van jezelf en je team, (ver)bind je aan je doel(en) en scoor door met name tegenslag om te zetten in winst!
 
24. Slimmer bewegen: zelfregulatie in de gymles
Ger van Mossel en Eric Swinkels (beiden leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport bij SLO)
 
In deze praktijkworkshop gaan wij aan de slag met zelfregulatie in de gymles met volleybal als voorbeeldactiviteit. Zelfregulatie is de mate waarin individuen op metacognitief, gedrags- en motivationeel niveau proactief hun eigen leerprocessen sturen (Zimmerman, 1989; 2000). Zelfregulatie zorgt voor efficiënter leren, omdat de leerling de leeromgeving beter kan structureren en zich meer bewust is van het leerproces.
Tijdens deze workshop krijgen deelnemers informatie over de SLO zelfregulatie-vragenlijst en doen ze praktijkervaring op met de eigen rol als docent bij de ontwikkeling van zelfregulatie bij leerlingen.
SLO heeft voor bewegingsonderwijs een zelfregulatie-vragenlijst voor leerlingen ontwikkeld. Zie voor meer informatie het artikel Slimmer bewegen: zelfregulatie in de gymles dat is verschenen in de Lichamelijke Opvoeding (nummer 2, 2015) en de website www.bewegingsonderwijs.slo.nl. Het maakt deel uit van één van de verrijkingsopdrachten op www.talentstimuleren.nl. Daarnaast is er een generieke zelfregulatie-vragenlijst voor andere vakken.


25. Schoolzwemmen 3.0: Van oude wijn in nieuwe vaten, naar bruisend water in een verpakking die de aandacht trekt!
Johan Harlaar en René Dekker (beiden opleidingsdocent op de Calo en beiden mede-ontwikkelaar van Swim2Play)
 
Het schoolzwemmen is een hot item in de media. Voor gemeenten een grote kostenpost, voor scholen een behoorlijke tijdsinvestering, voor zwembaden een belangrijke manier om klanten te binden, voor politici een manier om zich te onderscheiden, maar waar blijft het belang van het bewegingsonderwijs en het kind?
In deze workshop gaan we vanuit het perspectief van bewegingsonderwijs kijken naar de meerwaarde van zwemmen in het curriculum. Aan welke doelen kan er worden gewerkt en wat betekent dat dan voor de lesinhouden? Wat heeft de docent bewegingsonderwijs meer in huis dan de anders opgeleide zwembadmedewerker? Waar moet het zwemmen volgens ons naar toe?
Naast een inkijkje in de inhoud van het concept komt desgewenst ook aan bod hoe er een (door)start te maken is met het schoolzwemmen. Hoe creëer je een samenwerking met zwembad en scholen waarbij alle weerstanden omarmd worden?
Na de workshop gaan deelnemers naar huis met een extra kijk op zwemmen. Het klassieke technische verplaatsen en survival zijn geen hoofdzaak meer, maar een onderdeel van het brede palet vaardigheden die kinderen in en rond het water nodig hebben. 
 
26. Beïnvloeding van groepsdynamiek en het vergroten van veiligheid in de school; een Klasse(n)spel
Ivo Dokman (als LO docent werkzaam geweest in het VO,  als opleidingsdocent op de Calo en docent projectmanagement op Windesheim) en Roel van Beusekom (opleidingsdocent op de Calo , LO docent en Psycho Motorisch Therapeut)
 
In de ene klas loopt alles op rolletjes en geniet je van het vak, terwijl het in een andere klas maar niet echt wil lukken. De ‘symptomen’ zijn vaak wel zichtbaar: bijvoorbeeld erg onrustig, (veel) pestgedrag onderling, er wordt ondermaats gepresteerd en er is weinig zelfredzaamheid. Je praat er over met theorie- en andere vakcollega’s die vergelijkbare ervaringen hebben. Hoe kom je achter de oorzaak? Met andere woorden hoe kun je een goede ‘groepsdiagnose’ stellen voordat je gericht een interventie gaat doen?
In deze workshop gaan we aan de hand van beweegactiviteiten observeren en analyseren door een ‘groepsdynamische bril’; een 3-D sociogram, een groepsdiagnose leren maken en de rol van de docent staan centraal. Een combinatie met de inzet van een meetinstrument (zie onder andere de theorieworkshop) geeft vaak een duidelijk en helder totaal beeld van de groep of klas.
Deze workshop is zowel interessant voor deelnemers die al eerder een workshop bij ons hebben gevolgd, als voor deelnemers die er nog onbekend mee zijn.
De inhoudelijke ontwikkelingen van afgelopen jaren hebben ook geleid tot de ontwikkeling van een gezamenlijke minor met Calo Windesheim: Gedragsbeïnvloeding via Groepsprocessen. 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 2...
Agendapunt bekijken
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 1...
Agendapunt bekijken
28
mei
Lacrosse...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...