Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Veelgestelde vragen bij protocol heropening (speciaal) basisonderwijs

KVLO Nieuws  |  23 juni 2021
Daarbij horen deze veelgestelde vragen. Deze vragen gaan over bewegingsonderwijs in het regulier en speciaal primair onderwijs. Voor het speciaal onderwijs gelden soms andere richtlijnen. Deze worden per vraag expliciet benoemd.

De vragen zijn ingedeeld in de categorieën:
•    Algemeen (1)
•    Binnen/buiten  (2 t/m 13)
•    Besmetting voorkomen (14 t/m 20)
•    Rechten en plichten (21 t/m 23)
•    Kleedkamer (24)
•    Overig (25 t/m 28)


Vragen

Algemeen
1. Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?

Binnen/buiten 
2. Mag er bewegingsonderwijs plaatsvinden in de gymzaal of moet dit buiten?
3. Cohortering binnen bewegingsonderwijs
4. Wat houdt de quarantainemaatregel in voor groepen?
5. Moet ik als vakleerkracht in quarantaine als een groep die ik heb lesgegeven in quarantaine moet?
6. Kom ik als vakleerkracht in aanmerking voor sneltesten?
7. Als ik de 1,5 meter afstand tussen mijzelf en de leerlingen hanteer in verband met de quarantainemaatregel, wat houdt dit dan in voor de les bewegingsonderwijs? 9.    Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?
10.    Wat als de leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?
11.    Wat als de leerkracht liever binnen bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
12. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
13. Kan ik met een hele basisonderwijsgroep gymmen (buiten/in de gymzaal)?

Besmetting voorkomen
14. Advies hygiëne
15. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?
16. Moeten de leerlingen uit groep 7-8 mondneusmaskers dragen tijdens de les bewegingsonderwijs?
17. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn voor onderwijspersoneel onderling?
18. Kan ik fysiek hulpverlenen?
19. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?
20. Is het voor mij veilig om les te geven?

Rechten en plichten
21. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
22. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
23. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?

Kleedkamer
24. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?

Overig
25. Kunnen sportdagen en de Koningsspelen doorgaan?
26. Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs, omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om bewegingsonderwijs wel te geven?
27. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
28. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?
29. Is schoolzwemmen weer toegestaan..?
 
Antwoorden

Algemeen


1.    Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?
De gymlessen gaan (conform het Servicedocument funderend onderwijs, d.d. 23-01-2021 en 03-02-2021 en het Generiek Kader van 29 -01-2021) door. De bewegingsonderwijs lessen mogen bij voorkeur buiten en ook binnen worden gegeven. Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor bewegingsonderwijs.

De protocollen van de PO-raad en KVLO zijn leidend. Echter omwille van de veiligheid kunnen veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven.

Meer informatie>> en op weeropschool.nl

 

2.    Mag er bewegingsonderwijs plaatsvinden in de gymzaal of moet dit buiten?
De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor bewegingsonderwijs. Richtinggevend voor de lessen zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften.
Zorg bij een binnen-accommodatie (gymzaal, sporthal) voor voldoende ventilatie.
Kies eventueel voor een combinatie van binnen- en buitengymlessen om het aanbieden van alle leerlijnen mogelijk te maken.
Een school kan als extra maatregel voor de veiligheid van de vakleerkracht 1,5 meter afstand tussen de leerlingen en de vakleerkracht hanteren (dit in verband met het contact met meerdere groepen)
 

3. Cohortering binnen bewegingsonderwijs

Wat is cohortering?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door afstand te houden, pleit het RIVM in het generiek kader voor cohortering. Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en het beperken van contact tussen deze subgroepen. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepen in de klas of koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies en draagt bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.
Cohortering is geen wettelijke verplichting maar een dringend advies.
Als er op school cohortenbeleid is afgesproken wordt dit ook toegepast in de lessen bewegingsonderwijs. Als het werken in 2-tallen, 3-tallen en of 5-tallen met de gehele klas niet mogelijk is kan een halve klas een veilige optie zijn. De vakleerkracht maakt daarover afspraken met de werkgever en de groepsleerkracht.
 

4. Wat houdt de quarantainemaatregel in voor groepen?

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. 
Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine.
 

5. Moet ik als vakleerkracht in quarantaine als een groep die ik heb lesgegeven in quarantaine moet?

Als je geen 1,5 meter kunt aanhouden (bijvoorbeeld binnen het SO), geldt dat bij besmetting in een groep van de vakleerkracht er overleg plaatsvindt met de werkgever en de GGD over de noodzakelijk quarantaine maatregelen voor de vakleerkracht.
 
Je valt als je de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkracht maatregel aanhoudt binnen categorie 3, waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine.
 

6. Kom ik als vakleerkracht in aanmerking voor sneltesten?

Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om onderwijspersoneel vaker van sneltesten gebruik te kunnen laten maken, zodat zij bij een negatieve testuitslag weer snel voor het onderwijs inzetbaar zijn.
 

7. Als ik de 1,5 meter afstand tussen mijzelf en de leerlingen hanteer in verband met de quarantainemaatregel, wat houdt dit dan in voor de les bewegingsonderwijs?

Activiteiten waarbij fysieke hulp nodig is kunnen niet worden aangeboden. Materialen van leerlingen worden niet met de vakleerkracht gedeeld. Bij noodgevallen dient fysieke hulp altijd te worden geboden (EHBO of calamiteiten).
 
 
Wanneer je op meerdere scholen werkzaam bent, is het advies van de KVLO om 1,5 meter afstand te houden van de leerlingen. Met deze aanpassing kun je op meerdere scholen lesgeven. Bij een coronabesmetting bij een groep, waarbij je twijfelt of je de 1,5 meter afstand voldoende hebt kunnen waarborgen, overlegt de directie met de GGD wat de benodigde maatregel wordt.
 
Bij calamiteiten en/of EHBO dien je als vakleerkracht altijd te handelen en geldt de 1,5 meter afstand niet.
 

Binnen/buiten

 
9.    Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?
Wanneer bewegingsonderwijs niet kan plaatsvinden, omdat er
•    geen geschikte buitenlocatie is waar leerlijnen van bewegingsonderwijs goed kunnen worden aangeboden
•    slechte weersomstandigheden zijn
•    omgevingsfactoren zijn die veilig bewegen beïnvloeden
•    andere organisatorische aspecten zijn die bewegingsonderwijs in de buitenruimte onmogelijk maken, zoals te ver weg of geen vervoer.
Hierbij geldt dat het om maatwerk gaat, waarbij de vakleerkracht in gesprek gaat met de werkgever over de (on)mogelijkheden om bewegingsonderwijs zo goed mogelijk te kunnen vormgeven om te voldoen aan de kerndoelen bewegingsonderwijs.

 
10.    Wat als de leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?
De gymlessen mogen bij voorkeur buiten en ook binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Het advies is om samen met de werkgever tot een werkbare oplossing te komen. Het uitgangspunt blijft na heropening van de scholen (8-2-21) dat het behalen van de kerndoelen en het kunnen naleven van het vakwerkplan leidend zijn. De leerlijnen dienen hierbij volledig te kunnen worden aangeboden.

 
11.    Wat als de leerkracht liever binnen bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
De gymlessen mogen bij voorkeur buiten en ook binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Het uitgangspunt blijft na heropening van de scholen (8-2-21) dat het behalen van de kerndoelen en het kunnen naleven van het vakwerkplan leidend zijn. De leerlijnen dienen hierbij volledig te kunnen worden aangeboden.


12. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
De protocollen van de PO-raad en KVLO zijn leidend. Echter omwille van de veiligheid kunnen veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven.


13. Kan ik met een hele basisonderwijsgroep gymmen (buiten/in de gymzaal)?
Ja er mag met een hele groep gymles worden gegeven.
 
In verband met de quarantainemaatregel kan er door de vakleerkracht in samenspraak met directie/bestuur gekozen worden om de 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerlingen maatregel te hanteren. Hierbij kan er wellicht gekozen worden voor halve groepen en/of cohorten.


Besmetting voorkomen

14. Advies hygiëne
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

Denk hierbij aan:
•    handenwassen met water en zeep: voor de les bewegingsonderwijs, na de les bewegingsonderwijs les, na toiletgang
•    gebruik van papieren handdoekjes
•    oppervlakten en materialen reinigen met water en zeep
•    contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen en leerkracht is toegestaan
•    leermiddelen en speelmaterialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen en/of leerkracht met regelmaat schoongemaakt te worden met water en zeep. Minimale frequentie is dagelijks schoonmaken, eventueel na elke les
•    SO-toevoeging: de hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals rolstoel, tillift en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.

Materialen dienen te worden schoongemaakt. We onderscheiden een aantal categorieën.
1.    Vaker dan dagelijks; denk aan materiaal dat frequent door verschillende kinderen wordt vastgehouden, zoals; deurklinken, handvatten van hockeysticks, badmintonrackets, ballen, ringen etc.
2.    Dagelijks schoonmaken; denk dan aan gebruiksmaterialen die vluchtiger worden aangeraakt met de handen, zoals: bovenkant springkast, bok, klimrek etc.
3.    Matten hoeven niet dagelijks schoongemaakt te worden, tenzij ze regelmatig met handen worden aangeraakt.
Bij alle bovenstaande voorbeelden blijft het maatwerk. Als er zweet of speeksel op materialen komt, dan maak je dit schoon.
Tip: gebruik een spuitfles met water en zeep om oppervlaktes snel te reinigen.


15. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?
- Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen. Het dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd.
- In het geval van lichte medische ingrepen zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, tenzij het gaat om een handeling waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: voor verlenen van medische en/of verpleegkundige zorg in het speciaal onderwijs dragen personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen.

16. Moeten de leerlingen uit groep 7-8 mondneusmaskers dragen tijdens de les bewegingsonderwijs?
Het advies vanuit de KVLO is om geen mondneusmasker te dragen tijdens beweeg- en/of sportactiviteiten.
In de gangen en kleedkamers is het advies om de schoolmaatregelen omtrent mondneusmaskers te hanteren.

17. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn voor onderwijspersoneel onderling?
Houd als leerkracht altijd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Dit geldt ook voor de gebruikelijke ondersteuners of assistenten in het speciaal (basis)onderwijs. Volg de kerndoelen en het eigen vakwerkplan/leerlijnen voor PO/SO.

Voor fysiek contact gelden de volgende algemene richtlijnen:
•    iedereen wast zijn/haar handen vaak en goed
•    er worden geen handen geschud
•    hoesten en niezen in de elleboog
•    niet aan je gezicht zitten.

18. Kan ik fysiek hulpverlenen?
Fysiek contact tussen leerlingen en leerkrachten is toegestaan. Fysiek hulpverlenen kan ook worden toegepast, mits er geen aanvullende maatregelen omtrent 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerlingen of cohorten zijn afgesproken.

19. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?
Er zijn geen restricties als het gaat om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling of tussen de leerling en de leerkracht. Hierdoor kunnen alle leerlijnen worden aangeboden en is fysieke leerhulp toegestaan.
Het advies van de KVLO is om de kerndoelen na te streven en het reguliere vakwerkplan te volgen.

Restricties zijn er wel als de school aanvullende maatregelen neemt omtrent 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerlingen of cohorten.


20. Is het voor mij veilig om les te geven?
Leraren behorend tot de risicogroepen (chronisch ziek, COPD/longziekte, diabetes, hartklachten) gaan nog niet voor de groep staan. Zij werken vanuit huis. Dit in overleg met de werkgever.

Rechten en plichten

21. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school.
De KVLO begrijpt dat er onder vakleerkrachten zorgen zijn wat betreft het fysiek lesgeven aan grote groepen verschillende leerlingen. Het cohort waarbinnen een vakleerkracht werkzaam is zal groter zijn dan die van een reguliere groepsleerkracht.
Het advies is om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.

 22. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
•    Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
•    Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Indien er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van de KVLO (juristen@kvlo.nl).
 
23. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen vrijgesteld worden van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.


Kleedkamer

24. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?
•    Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn beschikbaar voor bewegingsonderwijs (uitzonderingen via noodverordening mogelijk).
•    Eén groep kan gezamenlijk gebruik maken van de kleedkamer (hanteer hierbij de afspraken rondom cohorten van de school/het bestuur). Contact tussen verschillende groepen wordt zoveel mogelijk beperkt. Advies is om te zorgen voor ruimte tussen twee verschillende groepen zodat zij niet tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn.

Aanvulling RIVM tekst: de kans dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt door het gebruik van een gemeenschappelijke douche of zwembad is heel erg klein. Het virus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen door een besmet persoon. Als je dichtbij staat en die druppeltjes inademt, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgt, kun je besmet raken met het virus. Laat leerlingen ook bij verlaten van doucheruimte en kleedkamer hun handen nog wassen.  Verder is het natuurlijk belangrijk dat toiletten en doucheruimtes regelmatig schoongemaakt worden volgens de algemene hygiënerichtlijn en dat er goed gelucht wordt.
(zie ook vraag 1)

Overig

25. Kunnen sportdagen en de Koningsspelen doorgaan?
(Bijgewerkt 02-06-2021) Sportdagen kunnen op de schoollocatie en/of externe locaties worden georganiseerd als de richtlijnen en maatregelen uit het servicedocument in acht worden genomen. Dit betekent dat de groepen gescheiden zijn en deze bijeenkomsten zoveel als mogelijk georganiseerd worden met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeel. Sportdagen mogen zowel buiten als binnen plaatsvinden, maar het advies is om dit zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Het uitgangspunt hierbij is dat niet noodzakelijke contacten en reisbewegingen zoveel als mogelijk worden beperkt.
We adviseren om nog terughoudend te zijn met grotere aantallen leerlingen, zeker als sportieve groepsactiviteiten binnen plaatsvinden.

26. Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs, omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om bewegingsonderwijs wel te geven?
Als de scholen formeel weer open zijn kan het gehele curriculum worden aangeboden.


27. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
Stagiaires kunnen de werkdruk/belastbaarheid van groepsleerkrachten ontlasten. Als het kan zonder extra belasting van het OV en met instemming van de werkgever, dan moet het kunnen. Probeer daarbij het aantal volwassenen in de gymzaal te beperken.

Advies is te overleggen met de werkgever.

 
28. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?
Voor leerlingen van een school gelden wat betreft het sporten andere regels dan wat er voor sport is opgesteld (zie het Sportprotocol NOC*NSF), omdat daar kinderen met nieuwe kinderen in contact kunnen komen, buiten de school. Bewegingsonderwijs valt onder het regiem van OCW kent vaste groepen/klassen en is verplicht voor alle leerlingen, sporten is niet verplicht en valt onder het regiem van VWS. Advies is bij voorkeur buiten les te geven, maar indien dat niet mogelijk is, of als er geen geschikte buitenruimte is, kan dat ook in de gymzaal. Ook hier goed overleggen met de werkgever.

Vraag 29:  Is schoolzwemmen weer toegestaan..?
(Bijgewerkt 02 juni 2021) Ja, schoolzwemmen voor het behalen van een zwemdiploma (tot en met C) is toegestaan. Wanneer een deel van de kinderen geen diploma meer hoeft te halen, handelt de school naar bevind van zaken, zolang het uitvoerbaar blijft in combinatie met de zorgplicht van de school. Reisbewegingen worden zo veel als mogelijk beperkt.


Schoolzwemmen voor het behalen van een diploma is weer toegestaan.

Natte gymlessen, die niet bedoeld zijn om een zwemdiploma tot en met C te behalen, zijn niet toegestaan.

 

Versie 2 juni 2021

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: