Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Veelgestelde vragen LO in het VO/PrO, schooljaar 2020-2021

KVLO Nieuws  |  23 juni 2021
VO-scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand houden. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open .

De KVLO hecht voor de veiligheid van haar leden aan het OMT-advies van 22 mei jl.*

* 1. Advies deel I n.a.v. 114 OMT: “Gezien bovenstaande overwegingen is het OMT van mening dat verdere opening van het voortgezet onderwijs -waarbij de 1,5-metermaatregel niet meer toegepast kan worden- alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren. Leerlingen die positief getest worden, gaan onmiddellijk in isolatie.”  2. Met Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt ook Bewegingsonderwijs bedoeld.


Voorwaarde is daarom wel dat leerlingen zich onder begeleiding twee keer per week zelf testen op corona.

De LO-lessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (niet buiten en niet binnen). Tussen leerlingen en docenten blijft de richtlijn om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Let op! Omwille van de veiligheid kunnen veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven.

Wat betekenen deze maatregelen voor de lessen LO?
De KVLO adviseert met deze eigen veelgestelde vragen de (mogelijk) te volgen werkwijze voor de lessen Lichamelijke Opvoeding (VO/PrO). Het betreft praktische aspecten en handreikingen met advies voor het opstarten van LO in het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs 2020-2021(opgesteld door de KVLO).

Zie voor het algemene protocol VO: Protocol van VO-raad bij kabinetsbesluit volledige heropening scholen


Categorieën:
•    Algemeen (1)
•    Binnen/buiten (2 t/m 7)
•    Besmetting voorkomen (8 t/m 12)
•    Rechten en plichten (13 t/m 16)
•    Kleedkamer (17)
•    Overig (18 t/m 21)


 

Vragen   

Algemeen (0 en 1)
1.    Gaat de gymles door?   

Binnen/buiten (2 t/m 7)
2.    Mag er bewegingsonderwijs plaatsvinden in de gymzaal of moet dit buiten?  
3.    Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?   
4.    Wat als de leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?   
5.    Wat als de leraar LO liever binnen LO wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
6. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?   
7. Kan ik met een hele basisonderwijsgroep gymmen (buiten/in de gymzaal)?   

Besmetting voorkomen (8 t/m 12)
8. Advies hygiëne    
9. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?   
10. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?   
11. Kan ik fysiek hulpverlenen?   
12. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?   

Rechten en plichten (13 t/m 16)
13. Is het voor mij veilig om les te geven?  
14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?   
15. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor? 
16. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?   

Kleedkamer (17)
17. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?   
17 b. Blijven de kleedkamers en douches open voor bewegingsonderwijs/LO in PO en VO..?

Overig (18 t/m 21)
18. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?  
19. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?   
20. Wat betekent de cohortering voor de lessen LO?

21. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?  


Antwoorden

Algemeen

1.    Gaat de gymles door?
De gymlessen kunnen doorgaan voor alle leerlingen. VO-scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstand houden. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open
De KVLO hecht voor de veiligheid van haar leden aan het OMT-advies van 22 mei jl *
Voorwaarde is daarom wel dat leerlingen zich onder begeleiding en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona*
 
De LO-lessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (niet buiten en niet binnen). Tussen leerlingen en docenten blijft de richtlijn om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
 

*Advies deel I n.a.v. 114 OMT: “Gezien bovenstaande overwegingen is het OMT van mening dat verdere opening van het voortgezet onderwijs -waarbij de 1,5-metermaatregel niet meer toegepast kan worden- alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren. Leerlingen die positief getest worden, gaan onmiddellijk in isolatie.”  

Meer informatie>> en weeropschool.nl
 


Binnen/buiten
2.    Mag LO gegeven worden in de gymzaal of moet dit buiten?
(Update 31 mei 2021) Gymlessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats; leerlingen hoeven buiten en binnen onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De lessen die buiten worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de omstandigheden dat toelaten. De lessen die binnen kunnen worden gegeven ook, mits de ventilatie goed is. Bij twijfel overleggen met de schoolleiding en zoeken naar passende oplossingen. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Hierbij is het belangrijk dat het vakwerkplan en het curriculum van het onderwijs doorgang kan vinden om te voldoen aan de kerndoelen van LO1 en LO2 en de eindtermen van LO en BSM. De gymzalen, sportaccommodatie (inclusief kleedkamers) en sportvelden dienen beschikbaar te zijn voor de inhoud, kwaliteit en frequentie van LO.

Het is aan te bevelen juist op de dagen dat leerlingen naar school gaan ook LO op school aan te bieden en dan het liefst met een blokuur, dat scheelt verplaatsingen en dat is ook fijn voor het sociale contact dat de leerlingen zo gemist hebben.

Advies
•    Zorg bij een binnen-accommodatie (gymzaal, sporthal) voor voldoende ventilatie.

Uit het Handboek huisvesting van de KVLO zijn de kernpunten voor voldoende ventilatie:
 • Er vindt continu ventilatie plaats tijdens de gymlessen, in lijn met het Bouwbesluit.
 • De volledige ruimte-inhoud van een gymzaal is gemiddeld binnen een uur geventileerd.
 • Na elke gymles wordt gedurende 10 tot 15 minuten de lucht ververst door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten; hierdoor wordt een groot deel van de lucht snel ververst. In ieder geval ook tijdens de pauzes en voor en na schooltijd.
 • De toevoer van de verse lucht dient rechtstreeks van buiten te komen.
 • Het geluidsniveau van het ventilatiesysteem dient minder dan 40 dB(A) te zijn.

•    Laat lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.3.    Wanneer is LO buiten onwenselijk?
(Update 31 mei 2021) Wanneer LO niet kan plaatsvinden, omdat er
 • geen geschikte buitenlocatie is waar leerlijnen van LO goed kunnen worden aangeboden
 • slechte weersomstandigheden zijn
 • omgevingsfactoren zijn die veilig bewegen beïnvloeden
 • andere organisatorische aspecten zijn die LO in de buitenruimte onmogelijk maken, zoals te ver weg of geen vervoer.
Hierbij geldt dat het om maatwerk gaat, waarbij de leraar LO in gesprek gaat met de werkgever over de (on)mogelijkheden om LO zo goed mogelijk te kunnen vormgeven om te voldoen aan de kerndoelen bewegen en sport en eindtermen LO (en LO2/ BSM).
Uitgangspunt vanaf 1 maart: gymlessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De lessen die buiten worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de omstandigheden dat toelaten.

 
4.    Wat als de leraar LO liever buiten LO wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?
(Update 31 mei 2021) Gymlessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De lessen die buiten worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de omstandigheden dat toelaten. Als de school verplicht lessen LO binnen te geven kan mits de omstandigheden met goede ventilatie en de onderwijshuisvesting dat toelaten. Bij twijfel overleggen met de schoolleiding en zoeken naar passende oplossingen.

Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Hierbij is het belangrijk dat het vakwerkplan en het curriculum van het onderwijs doorgang kan vinden om te voldoen aan de kerndoelen van LO1 en LO2 en de eindtermen van LO en BSM. De gymzalen, sportaccommodatie (inclusief kleedkamers) en sportvelden dienen beschikbaar te zijn voor de inhoud, kwaliteit en frequentie van LO.
 
5.    Wat als de leraar LO liever binnen LO wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
(Update 31 mei 2021) Gymlessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats. De lessen die buiten worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de omstandigheden dat toelaten. Als de leraar LO liever binnen wil lesgeven mits de omstandigheden en een goede ventilatie en onderwijshuisvesting dat toelaten. Bij twijfel overleggen met de schoolleiding en zoeken naar passende oplossingen.

Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Hierbij is het belangrijk dat het vakwerkplan en het curriculum van het onderwijs doorgang kan vinden om te voldoen aan de kerndoelen van LO1 en LO2 en de eindtermen van LO en BSM. De gymzalen, sportaccommodatie (inclusief kleedkamers) en sportvelden dienen beschikbaar te zijn voor de inhoud, kwaliteit en frequentie van LO.
6. De gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
Voor de lessen LO in het VO en PrO moeten alle gymzalen weer open en beschikbaar zijn. De protocollen van de VO-raad en KVLO zijn leidend. Echter omwille van de veiligheid kunnen veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven. Vanaf 1 maart zullen alle externe sportaccommodaties weer geopend zijn.7. Kan ik met een hele klas gymmen (buiten/in de gymzaal)?
(Update 31 mei 2021) De lessen die buiten en binnen worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de omstandigheden dat toelaten. De lessen die binnen kunnen worden gegeven, mits de ventilatie goed is. Bij twijfel overleggen met de schoolleiding en zoeken naar passende oplossingen.

Besmetting voorkomen
8. Advies hygiëne
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent dat:
 • Het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is die op school komt.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurtin ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Mondneusmasker. Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen in de school verplicht. Gedurende de les in de gymzaal en de kleedkamers mogen de mondkapjes af. Als de leerling zich verplaatst buiten de gymzaal/kleedkamer, moet het mondkapje weer opgedaan worden. De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen mits de 1,5 meter afstand tussen de leerling en docent in acht wordt genomen. Gym/LO, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht. Specifiek voor de lessen LO adviseren we de volgende hygiëne maatregelen:
 • Handenwassen met water en zeep: voor de les LO, na de les LO, na toiletbezoek.
 • Gebruik van papieren handdoekjes.
 • Oppervlakten en materialen reinigen met water en zeep.
 • Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen en leerkracht adviseren we te beperken.
 • Leermiddelen en materialen die door de leraar worden gebruikt worden door de leraar zelf schoongemaakt met water en zeep/ allesreiniger (geen desinfectiemiddel). Minimale frequentie is dagelijks schoonmaken, in elk geval bij het verlaten van de gymzaal.
 • Materialen worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en toestellen in praktijklokalen.
 • Materiaal gebruikt door leerlingen hoeft (dus) niet dagelijks of aan het einde van de les schoongemaakt te worden.
Tip: Plaats verplaatsbare waterbakken (zoals bij festivals) met water(slang)aansluiting en afvoer, vlak bij het sportveld, zodat leerlingen daar hun handen voor en na afloop van de les kunnen wassen met water en zeep. Ook is er dan vlak bij het sportveld water en zeep om materiaal schoon te maken.


9. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?
Mondneusmasker. Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen in de school verplicht. Gedurende de les in de gymzaal en de kleedkamers mogen de mondkapjes af. Als de leerling zich verplaatst buiten de gymzaal/kleedkamer, moet het mondkapje weer opgedaan worden. De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen mits de 1,5 meter afstand tussen de leerling en docent in acht wordt genomen. Gym/LO, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht.

Tip: Zorg dat mondkapjes bij de EHBO-koffer liggen, voor het geval je een leerling moet behandelen.


10. Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?
(update 31 mei 2021) Iedereen moet 1.5 meter afstand van elkaar houden, behalve leerlingen bij buiten gymles! Bij binnen les 1,5 meter afstand zowel tussen leerlingen en personeel als tussen leerlingen onder elkaar. Fysiek contact met andere leerlingen is binnen niet toegestaan.

Laat lichamelijke opvoeding zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Vanaf 31 maart: buiten op het sportveld hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 m afstand te houden, zoals dat ook al geldt voor het buiten sporten bij sportverenigingen.

Voor praktische vakken met meer contact tussen leerling en docent, zoals bij LO (in praktijkonderwijs): pas de praktische activiteiten zoveel mogelijk aan, waarbij 1,5 meter afstand tussen docent en leerling en tussen de leerlingen onderling zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, worden bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd (LO/bewegingsonderwijs, etc.). Dit is een – door de Rijksoverheid toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. Hierbij is ook extra aandacht voor schoonmaak van materialen waarmee docenten in aanraking komen noodzakelijk.
11. Kan ik fysiek hulpverlenen?
Voorkom bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is (bijvoorbeeld bij vangen, stoeien en acrobatiek).


12. Zijn er nog restricties op de aan te bieden leerlijnen?
Zie leerlijnen met LO-activiteiten die binnen mogelijk zijn d.d. 31 maart 2021
In principe geen restricties meer, maar voorkom bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is (bijvoorbeeld bij vangen, stoeien en acrobatiek).
In het geval in het PTA-programma voor LO2 en BSM nog onderdelen staan gepland die onmogelijk kunnen worden georganiseerd, hebben scholen ruimte om het PTA-programma zo aan te passen dat de eindtermen van de examenvakken met naleving van de afstandsregels gerealiseerd kunnen worden. Scholen kunnen het PTA-programma aanpassen, mits dit in samenspraak gaat met ouders en leerlingen in de MR en dit wordt gemeld aan de inspectie.
Rechten en plichten
13. Is het voor mij veilig om les te geven?
of anderszins onveilig voelen kunnen in overleg met de werkgever zoeken naar passende oplossingen.
Wanneer leraren zich niet veilig voelen kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de Arbowet: Arbowet voor veilige werkomstandigheden – Federatie van Onderwijsvakorganisaties (fvov.nl)14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.

 
15. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
•    Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
•    Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (altijd in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Indien er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van de KVLO (juristen@kvo.nl).
 
16. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen vrijgesteld worden van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

Advies KVLO
Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.

Kleedkamer
17. Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?
Voor lichamelijke opvoeding (LO) waarvoor een externe sportaccommodatie wordt gebruikt kunnen, naast de accommodatie zelf, douches en kleedkamers geopend blijven. Het gaat dus alleen om de situaties waar een externe accommodatie voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. Kleedkamers en douches mogen ook gebruikt worden indien de school de sportaccommodatie in eigen beheer heeft. Echter omwille van de veiligheid kunnen veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven.


Overig
18. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
(Update 02 juni 2021)
De sportdagen en toernooien zijn weer mogelijk op de schoollocatie en/of externe locaties als de richtlijnen en maatregelen uit het servicedocument in acht worden genomen. Dit betekent dat de groepen gescheiden zijn en deze bijeenkomsten zoveel als mogelijk georganiseerd worden met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeel. Sportdagen mogen zowel buiten als binnen plaatsvinden, maar het advies is om dit zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, mits docenten (volwassenen) 1,5 m afstand kunnen houden tot de leerlingen. We adviseren om nog terughoudend te zijn met grotere aantallen leerlingen, zeker als sportieve groepsactiviteiten binnen plaatsvinden. Zie ook voor hier het Generiek Kader.

Externe binnensportlocaties (zoals Fitnessruimtes, klimhallen, zwembaden etc.) mogen ook weer gebruikt worden, bijvoorbeeld voor clinics en workshops als de richtlijnen en maatregelen uit het servicedocument in acht worden genomen. Dit betekent dat de groepen gescheiden zijn en deze bijeenkomsten zoveel als mogelijk georganiseerd worden met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeel.


19. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden als de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie. De richtlijnen van de branche waarin de stagiair werkzaam is zijn hierin leidend.
Stagiaires kunnen de werkdruk/belastbaarheid van groepsleerkrachten ontlasten. Als het kan zonder extra belasting van het OV en met instemming van de werkgever, dan moet het kunnen. Probeer daarbij het aantal volwassenen in de gymzaal te beperken.

Advies is te overleggen met de werkgever.

 
20. Wat betekent cohortering voor de lessen LO?
(update 13 mei 2021) Wanneer een groep leerlingen op school/binnen de klas kan worden opgedeeld in subgroepen, hoeft bij een mogelijke besmetting op een school mogelijk niet de hele klas of school in quarantaine, maar alleen de relevante subgroep. Houd verschillende klassen, vakken, leerjaren en/of schoolniveaus zoveel mogelijk gescheiden van elkaar en werk zoveel mogelijk in vaste (sub)groepen. De 1,5 meter maatregel blijft nog steeds van toepassing. Werk zoveel mogelijk met vaste plekken in de klas en bewaar de plattegrond daarvan. Houd een accurate registratie bij van klassenindelingen en presentie.

Voor de lessen LO betekent dit dat als de school leerlingen in aparte groepen lessen laten volgen, dat de verschillende groepen ook apart les krijgen. Mocht een leerling besmet zijn dan hoeft slecht een deel van de leerlingen in quarantaine.

Cohortering wordt op de VO-scholen zelf bepaald. Mocht in het VO de mogelijkheid bij cohortering worden benut om in vaste koppels te werken, die onderling geen 1,5 m afstand hoeven te houden, dan moeten de lessen LO ook zodanig worden ingericht dat de activiteiten gedaan kunnen worden in koppels.


21. Waarom verschillen de regels in het onderwijs en bij sport?
(Update 31 mei 2021) Bewegingsonderwijs/LO valt onder het regiem en de regelgeving van OCW. Het sportprotocol valt onder het regiem en de regelgeving van het ministerie van VWS.
Alle leerlingen in het onderwijs zijn verplicht het vak bewegingsonderwijs/ LO volgen, vaak in vaste groepen. Het sporten is vrijwillig. Kortom, de context waar bewogen wordt is anders en valt onder een ander regiem.

Versie 20, bijgewerkt op 2 juni 2021

Voor vragen: gebruik ons contactformulier onderwijs!


 

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: