Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

De term medische afzakker Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen?

KVLO Nieuws  |  11 mei 2023

Het kan iedereen gebeuren. Je hebt een tijdelijk contract maar deze wordt vanwege een bepaalde reden niet verlengd. Of je hebt een vast contract maar je werkgever of jijzelf wil deze beëindigen. 


---------------------------

De term medische afzakker

De zogenaamde "medische afzakker" is een persoon die zijn of haar eigen werk eigenlijk niet meer aankan, maar zich niet ziek wil melden en daarom in een lichtere functie of een korter aantal uren is gaan werken. Wanneer die persoon na enige tijd dan toch ziek wordt, zou dus eigenlijk dit lichtere werk de maat moeten bepalen. In dergelijke gevallen kan soms toch de voorlaatste functie als maat worden aangenomen, met name wanneer deze werknemer aantoont uitsluitend op medische gronden een minder zware functie te hebben geaccepteerd.

--------------------------------


Als je nog geen nieuwe baan hebt is het fijn wanneer je kunt terugvallen op een werkloosheidsuitkering (WW). Wanneer heb je hier recht op? En hoe lang duurt deze ongeveer. Hoe hoog is een WW-uitkering en hoe vraag je zo’n uitkering aan?


Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?
Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen wil je recht hebben op een WW-uitkering.
  1. Om als werkloos aangemerkt te worden moet je een minimaal aantal arbeidsuren hebben verloren. Hierbij geldt dat je óf vijf arbeidsuren of meer bent verloren, óf minimaal 50 procent van je arbeidsomvang.
  2. Je dient daarnaast te voldoen aan de wekeneis. Kortgezegd komt dat er op neer dat je in de 36 weken voordat je werkloos bent geworden, minimaal 26 weken in loondienst hebt gewerkt. 
  3. Er mag geen sprake zijn van een uitsluitingsgrond. Voorbeelden van uitsluitingsgronden zijn: je ontvangt al een Ziektewetuitkering, je bent gedetineerd of je verblijft in het buitenland.
  4. Je moet beschikbaar zijn om arbeid op de arbeidsmarkt te aanvaarden. Er mogen geen omstandigheden zijn die verhinderen dat je kan en wilt werken. Hiervoor dien je onder andere aan je sollicitatieplicht te voldoen. Doe je dit niet dan kan het UWV hiervoor een sanctie opleggen. 
  5. Wanneer de rechtens geldende opzegtermijn niet in acht is genomen, heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering over de periode van deze opzegtermijn. Dit kan het geval zijn als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Indien een opzegtermijn van bijvoorbeeld 2 maanden in acht had moeten worden genomen maar er wordt maar een opzegtermijn van één maand in acht genomen dan heeft de werknemer over één maand geen recht op een WW-uitkering. Na het verstrijken van de opzegtermijn heeft de werknemer wel recht op een WW-uitkering als aan alle voorwaarden is voldaan. Het is dus van belang goed te kijken welke opzegtermijn van toepassing is.
  6. Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en is in de arbeidsovereenkomst niet opgenomen dat deze tussentijds kan worden beëindigd, dan bestaat er geen recht op een WW-uitkering indien de arbeidsovereenkomst wél tussentijds wordt beëindigd. In de cao vo en cao po is opgenomen dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden beëindigd. Als je onder deze cao’s valt is dit geregeld.

Geen recht op uitkering bij verwijtbare werkloosheid 
Een werknemer moet voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Als een werknemer verwijtbaar werkloos wordt dan is het UWV in beginsel verplicht een sanctie op de WW-uitkering toe te passen. Dat kan betekenen dat de uitkering geheel geweigerd wordt. Bepalend voor de vraag of een sanctie wordt toegepast is of de werknemer verwijtbaar werkloos is. In de wet is hiervan een definitie opgenomen. De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden als:

a. Aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van 7:678 BW (ontslag op staande voet) en de werknemer hiervan een verwijt kan worden gemaakt. 

b. De arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd zonder dat aan voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van de werknemer kon worden gevergd.

Een werknemer is niet verwijtbaar werkloos wanneer hij instemt met een voorstel op initiatief van de werkgever tot beëindiging van het dienstverband. Dit is expliciet in de wet opgenomen. Een beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werkgever geeft in beginsel dus recht op een WW-uitkering (mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan). Krijg je een vaststellingsovereenkomst voorgelegd laat deze, als lid van de KVLO, eerst door ons toetsen. 

Duur van de WW-uitkering
Wanneer het recht op een WW-uitkering vast is komen te staan duurt de uitkering minimaal drie maanden. De uitkering duurt langer dan drie maanden indien de werknemer voldoet aan de jareneis. Ook wel de ’4 uit 5’ eis genoemd.  Deze houdt in dat in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar dat iemand werkloos wordt, de werknemer in ten minste vier jaar over 208 uren loon moet hebben ontvangen.

De totale duur van de uitkering is maximaal 24 maanden. Op grond van de cao kan de hoogte en duur van de WW uitkering verder worden aangevuld. Op www.UWV.nl  staat een rekenhulp voor het berekenen van de duur van de uitkering. Ook kan je door in te loggen met je DigiD op de website van het UWV, je eigen arbeidsverleden inzien. 

Hoogte van de WW-uitkering
De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het maximum dagloon. Daarna ontvang je 70 procent van het maximum dagloon. Val je onder een onderwijs cao? Dan heb je mogelijk aanspraak op een aanvulling op je WW uitkering. Deze kan je aanvragen bij WW-plus zodra je de beschikking van het UWV tot toekenning van je WW-uitkering hebt ontvangen. 

Waar en wanneer vraag ik een WW-uitkering aan?
Je kunt een WW-uitkering aanvragen via de website van het UWV. Doe dit een paar dagen voordat je dienstverband afloopt. Eerder neemt het UWV een aanvraag niet in behandeling. Nadat het UWV je uitkering heeft toegekend kan je bij WW-plus een aanvullende uitkering aanvragen. Doe dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de beschikking van het UWV. 

Hulp en contact
Verkeer je in een situatie waarin je dienstverband wordt beëindigd? Neem dan contact op met de juristen van de KVLO. Zij kunnen je adviseren over je rechten en plichten in jouw situatie. 


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: