Skip Navigation Linksthema

KVLOWat we doenHulp & Advies

Thema 2+1+2

Het 2+1+2 model is een kapstok voor de richtlijn van 5 uur bewegen voor kinderen en biedt een handvat voor verschillende instanties om interventies in te zetten.
Heb je na het lezen van deze themapagina nog vragen? Neem dan Contact met ons op!

Het 2 + 1 + 2 model 

Het model dat de KVLO uitdraagt is gebaseerd op het Arnhemse 2+1+2 model, waarbij een integrale samenwerking tussen verschillende instanties heeft geleid tot meer beweegaanbod op en rondom school.

De basis 2 
De basis 2 bestaat uit 2 uur bewegingsonderwijs (2x 45 minuten) waar alle basisscholen vanuit het amendement Heerema en Van Nispen in 2023 aan moeten voldoen.  
Deze lessen worden gegeven door bevoegde (vak)leerkrachten.  
Binnen de basis 2 staan de kerndoelen (57 en 58) voor Primair Onderwijs centraal.  Als subdoelen staan hierbij drie thema’s centraal; 
 • Kwalificering – Beter leren bewegen 
 • Persoonsvorming - Persoonlijke ontwikkeling  
 • Socialisering – Reguleringsdoelen 
Als (vak)leerkracht dien je naast bevoegd ook bekwaam te zijn om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen. De KVLO biedt scholing aan om (vak)leerkrachten te blijven professionaliseren. 
    ​          


De +1 

De +1 staat voor extra bewegen onder schooltijd. Hierbinnen neemt de school de verantwoordelijkheid om bewegen te integreren binnen het reguliere curriculum om een dynamische schooldag mogelijk te maken.  Hierbij valt te denken aan:
 • Bewegend leren (integreren van bewegen binnen andere vakgebieden) 
 • Gestructureerd buitenspelen (bijvoorbeeld in samenwerking met de buurtsportcoach) 
 • Extern specialistisch beweegaanbod (MRT, fysiotherapie, ergotherapie etc.) 
 • Extra kwantitatief bewegen (daily mile, extra buitenspelen, etc.) 
 • Gezonde schoolprojecten 
 • Zwemonderwijs 
Binnen de +1 kan de school de verbinding maken met externe (beweeg)partijen om extra bewegen mogelijk te maken. Hierbij kan de buurtsportcoach op verschillende vlakken een rol spelen.  
 

De +2 

De +2 staat voor twee uur bewegen na schooltijd. Hierbinnen valt al het georganiseerd aanbod dat aan leerlingen na schooltijd wordt aangeboden. Te denken valt aan: 
 • Schoolpleinsporten (BSC) 
 • Naschools beweeg aanbod (BSC of Vakleerkracht) 
 • Sportstimuleringsprojecten 
 • Verenigingssport 
 • Schoolsporttoernooien 
De vakleerkracht kan hierin als spil in bewegen fungeren door kinderen door te verwijzen, een rol in de organisatie te hebben of de lessen te verzorgen. De integrale verbinding tussen de georganiseerde buitenschoolse sport (Sportbedrijven en/of verenigingen) en het onderwijs is hierbij enorm van belang binnen de doorverwijzing en verwezenlijking van beweegprojecten. 

Als KVLO is het advies om vakleerkrachten te verbinden binnen netwerken (vakgroep of sportbedrijf) om gezamenlijk gedragen beweegprojecten (tussen OCW en VWS) mogelijk te maken. Door als vakgroep te fungeren met hierbij ambulante tijd voor coördinatoren is er ruimte en tijd om te werken aan een extern netwerk binnen de gemeente. Een interdepartementale samenwerking tussen vakleerkrachten, buurtsportcoaches en gemeentelijke beleidsbepalers kan leiden tot een mooie beweegtoekomst voor de kinderen. 

Downloads


Meer weten?

Team Onderwijs is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 693 76 74.

Themanieuws