Skip Navigation Linksmagazine

KVLOWat we doenLO Magazine

Alle magazines

Op deze pagina kun je alle magazines van de afgelopen jaren downloaden.
Magazines

2024 LO2: Dynamische schooldag vo mbo

Het afgelopen jaar stond het topic van LO6 in het teken van bewegend leren in het basisonderwijs. Dit jaar richt LO2 zich op de dynamische school- dag in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er zijn aanzienlijke verschillen tussen het basisonderwijs en het vo/mbo. In het basisonderwijs worden kinderen steeds meer gestimuleerd om tussentijds te bewegen en schoolpleinen worden beweegvriendelijker ingericht. Echter, in het vo en mbo is dit nog niet wijdverspreid. Zowel scholen als jongeren richten zich daar voornamelijk op zittend leren en het gebruik van mobiele telefoons in pauzes. Het advies van de overheid om het gebruik van mobiele telefoons te beperken biedt kansen, maar enkel een verbod op mobielgebruik is niet voldoende. Scholen dienen daar ook iets tegenover te stellen, zoals het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor beweging. In dit topic vind je diverse artikelen ter inspiratie en een oproep aan vakgroepen in het vo/mbo om in actie te komen: call to action!

2024 LO1: Huisvesting

Het bewegingsonderwijs is grootgebruiker van sportaccommodaties in Nederland. Bij de bouw en inrichting van (gemeentelijke) sportzalen wordt maar al te vaak voorbij gegaan aan de behoeften en de wensen van het onderwijs. In dit topic vind je allerlei informatie om in gesprek te gaan met de gemeente of het schoolbestuur. In dit magazine staat onder andere een interview met Saskia Tuinder, onderzoeksprojectleider van Grip op geluid, als opmaat voor een artikelen- reeks over akoestiek in sportzalen, een onder- schat probleem. Van het ondersteuningsteam subsidie impuls bewegingsonderwijs (OTS) in het po is er een artikel over de randvoorwaarden voor bewegingsonderwijs in de buitenruimte. Naar aanleiding van een twee discussie-bonus- artikelen over buiten bewegingsonderwijs in po heeft KVLO inmiddels haar derde podcast op Spotify. De branche van inrichters van sport- accommodaties heeft een artikel geschreven over oneigenlijk gebruik van sportmateriaal. Ten slotte heeft de KVLO een digitaal handboek ‘Kwaliteitskader huisvesting bewegingsonderwijs’ opgesteld. In de rubriek Onderwijs staat hiervan een samenvatting met een QR-code naar het handboek.

2023 LO9: Pedagogisch klimaat

Een bekwame leraar LO realiseert een onder- steunend en motiverend klimaat. Het creëren van een pedagogisch klimaat vormt de kern van onze lessen. Sleutels hiertoe zijn verbinden, samen bewegen, luisteren en betrokken zijn op elkaar. Het klinkt vanzelfsprekend: luisteren naar leerlingen, samen reflecteren, leerlingen betrek- ken bij het vormgeven van beweegactiviteiten en hen helpen om transfers te maken naar werelden buiten de les bewegingsonderwijs. Maar dat is geen eenvoudige opgave. Zeker in tijden van polarisatie staan docenten voor een enorme taak. In de topic-artikelen worden diverse handvatten aangereikt. Laat je inspireren door het gedicht over Frekie, die op eigen wijze meedoet aan het voetbal van de straat. Voel het span- ningsveld dat zich ontvouwt als Amir zijn mees- ter vragen stelt. En verdiep je in de vraagstukken die zijn verbonden aan het ontwikkelen van burgerschap met, voor en door onze leerlingen!

2023 LO8: Beweegidentiteit

Het verkrijgen van een beweegidentiteit bij leerlingen, liefst positief, is een van de grote opdrachten van het bewegingsonderwijs. Mogelijk dat het zelfs een nieuwe kerndoel wordt in de herziening van het curriculum van ons vak. Wat betekent het begrip beweegidentiteit? Wat kun je ermee in je lessen en hoe maak je dit bespreekbaar bij je leerlingen? Hoe past het begrip beweegidentiteit bij het doeldomein subjectificatie? Hoe doe je een appèl op leerlingen? In zeven topic-artikelen èn een topic-gedicht laten diverse auteurs hun licht schijnen op dit onderwerp, van meer theoretisch tot heel praktisch.

2023 LO7: Boundary Crossing

De leefstijl- en bewegingsarmoedevraagstukken zijn complex van aard waarvoor niet één goede oplossing voor handen is. Deze complexiteit vraagt om een nieuwe kennisinfrastructuur. Een belangrijke verandersleutel is boundary crossing. Bij boundary crossing wordt meer en intensief samengewerkt tussen de verschillende sectoren, multidisciplinair en multisectorieel. Boundary spanners of bruggenbouwers gaan uit van bestaande situaties en zoeken naar nieuwe mogelijkheden door positief en creatief te denken en uit te proberen met de doelgroep. In dit topicnummer een pleidooi dat boundary cros- sing leidt tot kennisinnovatie, tot mengvormen van concepten en culturen en tot nieuwe perspectieven. In dit magazine en bij de bonusartikelen staan diverse voorbeelden van binnen en buiten de grens.

2023 LO6: Bewegend leren

Zeven topicartikelen in dit magazine gaan over bewegend leren. De titel van het introductieartikel ‘Bewegend leren: zorg of zegen’ legt meteen het spanningsveld bloot. Wat hoort bij bewegingsonderwijs? En wat hoort bij bewegend leren als een van de activiteiten op een dynamische school? Als het aan de kinderen ligt, bewegen zij veel meer tijdens bijvoorbeeld reken- en taallessen.

2023 LO5: Sportieve vmbo-school

Op 19 april 2023 vond op de HALO de uitreiking voor de Sportiefste School van Nederland plaats. De verkiezing richtte zich dit jaar specifiek op vmbo-scholen. In dit magazine vind je hiervan een verslag in de rubriek Schoolsport en diverse topic-artikelen gaan hier dieper op in. Hoe stimuleren we vmbo-leerlingen tot een actieve leestijl met bewegen en sport? Shanna Kulik en Sarah Wouters vatten de beweegaanpak van de genomineerde vmbo-scholen samen in negen tips.

2023 LO4: Groepsdynamica

In LO Magazine 4 staan vijf topicartikelen die het thema groepsdynamica belichten, steeds vanuit een ander perspectief. Het eerste artikel van Ivo Dokman en collega’s gaat in op de groeps­processen in de klas: een normdrager en zijn of haar invloedrijke subgroep beïnvloeden de dominante sociale norm in een klas. Hoe herken je als docent de normdragers en hoe ga je daar als school mee om?

2023 LO3: Gezonde leefstijl

In LO Magazine 3 staan maar liefst negen topicartikelen. Yannick de Korte en Johan Koedijker (Kenniscentrum Sport en Bewegen) houden een pleidooi over de dynamische schooldag. Nederland is koploper ‘zitten’ in Europa. Basisschoolleerlingen zitten gemiddeld 7,6 uur en middelbare scholieren gemiddeld 10,1 uur op een doordeweekse schooldag. Nina Bartelink en Dave Van Kann van het lectoraat Move to Be (Fontys Hogeschool Eindhoven) ontwikkelden zes rollen voor een optimale samenstelling van beweegprofessionals in een ‘beweegteam’ op school. Marieke Timmerman (Gezonde School) wijst je de weg naar de Gezonde Schoolaanpak met voorbeelden uit po, vo en mbo, toegelicht met QR-codes en hyperlinks..

2023 LO2: Bewegen regelen

In LO Magazine 2 staan zes topic-artikelen. Katrijn Opstoel beschrijft de resultaten uit een deelonderzoek van de leerstoel ‘Pedagogiek en onderwijskunde van de lichamelijke opvoeding’. Uit dit onderzoek blijkt dat reguleringsdoelen in po belangrijk worden gevonden maar dat die doelen op verschillende manieren aandacht krijgen zonder een duidelijke opbouw en structuur. Er is behoefte aan een boek dat docenten helpt met het vormgeven van bewegen regelen in hun lessen. In het voorjaar verschijnt het boek ‘Samen bewegen regelen in het basisonderwijs’

2023 LO1: Wat is goed bewegingsonderwijs?

Het motto van de KVLO is: ‘Goed leren bewegen, een leven lang actief!’ In een topicartikel van het LO Magazine over ‘Visie en doelstellingen’ in LO5 van 2022 vraagt een auteurscollectief zich af welk antwoord in de vakwereld wordt gegeven op de vraag wat ‘goed leren bewegen’ is (Auteurscollectief, 2022f). Is er eensluidendheid? Vanuit mijn kijk op het vak LO wil ik antwoorden op de gestelde vragen.

2022 LO9: Autonomie- ondersteunend lesgeven

In LO 9 staan vijf topicartikelen. Ieder artikel beschrijft een aspect van autonomie-ondersteunend lesgeven bij bewegingsonderwijs. Het eerste artikel van Marike Semplonius en Jeroen Koekoek beschrijft de ervaringen van leerlingen van groep 7 en 8 in een ‘vrije les’ met digitale middelen. Mattijs Mussert beschrijft in zijn artikel de voordelen van zelfbeoordeling en vergelijkt de zelfbeoordeling door po-leerlingen met die van de docent. Gwendolijn Boonekamp concludeert in haar promotieonderzoek bij vmbo-leerlingen What moves us? dat het belangrijk is om naar perspectieven van leerlingen te luisteren.

2022 LO8: In gesprek met partners

LO Magazine 8 heeft als topic ‘In gesprek met partners’. Drie artikelen zijn aan dit topic gewijd. De overeenkomst tussen deze artikelen is de steeds breder wordende verantwoordelijkheid van de docent LO. Het eerste topic-artikel is een bijdrage vanuit het lectoraat Bewegen In en Om de School (BIOS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In Amsterdam is er een Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek (OBM) waarin de vakleerkracht samenwerkt met de interne begeleider in de school en verschillende zorgprofessionals buiten de school.

2022 LO7: Breed motorisch leren

Het topic van LO Magazine 7 is breed motorisch leren. Een onderwerp dat veel aandacht krijgt de laatste tijd en tegelijkertijd nog vol in ontwikkeling is. In artikel Van Breed Motorisch Ontwikkelen naar veelzijdig bewegen in de praktijk Kenniscentrum Sport onderbouwt het belang van een brede motorische ontwikkeling voor een leven lang bewegen. Daarna volgt de artikelenreeks ‘Bewegingsbanen, bobbelbanen en freerunningtracks (deel 1, 2 en 3)’. Het eerste deel laat (nieuwe) principes van motorisch leren, de Constraints Led Approach (CLA), zien bij bobbelbanen. Het tweede deel gaat over een onderzoek in België over de bijdrage van de ‘bobbelbaan’ aan een brede motorische ontwikkeling (BMO).

2022 LO6: Bestaat de Homo Ludens nog wel?

Het topic van LO Magazine 6 is Homo Ludens, een begrip dat in 1938 door Johan Huizinga is geïntroduceerd in de wereld van bewegen en sport. In het eerste artikel beschrijft Sandra Meeuwsen, sportfilosoof, het begrip vanuit historisch-wetenschappelijk perspectief. Aan het eind van haar essay daagt zij het bewegingsonderwijs uit met de vraag: ‘Zijn we niet toe aan een geïntegreerd, materieel spelbegrip, waarin ook ruimte is voor de sacrale, verspillende functie van spel, zelfs in het bewegingsonderwijs?’ Vier topic-artikelen geven hier ieder op hun eigen wijze antwoord op.

2022 LO5: Visie en doelstellingen

In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren bewegen’. In het eerste deelartikel Lichamelijke oefening (1) ligt het accent op gezondheid en fitheid. In Lichamelijke opvoeding (2) ligt het accent op persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. In Sportonderwijs (3) ligt het accent op socialisatie. In Bewegingsonderwijs (4) ligt het accent op het verbeteren van bewegingshandelingsbekwaamheid.

2022 LO4: Wat heeft corona met onze leerlingen gedaan?

In LO Magazine 4 staan maar liefst acht topic-artikelen: vijf in het magazine en drie als bonusartikel op de website. In het eerste topicartikel ‘Corona en LO in vo’ staan de resultaten van de online enquête gehouden onder de vo-leden van de KVLO. Andere artikelen gaan over fysieke activiteit, schermgedrag, lichaamsgewicht, doelgroepen.

2022 LO3: Lesgeven aan kleuters

Heel jong geleerd, is oud gedaan! In dit topic staan vijf artikelen met aanbevelingen, succes­ criteria, succeservaringen, succesfactoren en praktische handvatten voor bewegingsrijke lessen aan jonge kinderen in groep 1 en 2. Jonge kinderen bezitten een natuurlijke drang om te bewegen. Spelend en bewegend ontdekken zij de wereld. Sleutels tot succes zijn ‘plezierig bewegen’ en aansluiten bij ieders niveau en behoefte.

2022 LO2: Omgaan met diversiteit

Diversiteit is een pluriform begrip. In relatie tot de LO-werkvloer is er gekozen om eerst twee meer fundamentele artikelen weer te geven. Dit betreft LO-onderwijs en diversiteit en diversiteit rondom sport en beweegmotieven. Hiermee wordt er een kader geschetst van waaruit praktische vertalingen vanuit de werkvloer gegeven worden: onder andere speciaal onderwijs en een surfproject. Verder is er ook een vorm van introspectie met betrekking tot culturele en genderdiversiteit op een van de ALO’s.

2022 LO1: Veiligheid in en om de gymzaal

In dit topic staan we stil bij veiligheid. Het team juridisch van de KVLO komt uitgebreid aan het woord. Zij besteden in een basis- artikel aandacht aan aspecten van veiligheid, verantwoording en aansprakelijkheid. Verder worden veel gestelde vragen uit de praktijk besproken. In het praktijkkatern volgt een bloemlezing van artikelen waarin de afgelopen vijf jaar deze aspecten in het LO Magazine aan de orde zijn geweest.

2021 LO9: Bewegen regelen en angst in de gymles

De keuze van topics voor LO 9 was aan de lezers. Twee onderwerpen scoorden hoog: Bewegen regelen en Angst in de gymles. Het artikel Doelstelling en regelthema’s voor bewegen regelen gaat in op de hoofddoelstelling en een mogelijke ordening van regelthema’s. De andere topicartikelen gaan over angst in de gymles. Hoe ervaart een jonge leerling de gymles? En hoe beleven stagiaires een lesbezoek vanuit de opleiding? Het artikel Puberbrein in beweging gaat in op de emotionele worstelingen en veranderingen in sociaal gedrag van pubers in de gymles.

LO 8 2021: Mbo in beweging

Het mbo heeft niet de verplichting om LO-uren op te nemen in het onderwijsaanbod van haar beroepsopleidingen. Dat wil niet zeggen dat er geen sport- en beweegaanbod is bij de roc’s in ons land. In tegendeel zelfs, steeds meer mbo-instellingen besteden aandacht aan een actieve en gezonde leefstijl. In dit magazine laten verschillende roc’s zien hoe zij een aantrekkelijk aanbod realiseren. Vanuit de MBO Raad zorgt het Platform Sport & Gezonde Leefstijl voor ondersteuning. De opleiding Sport en Bewegen neemt een speciale plaats in binnen de roc’s. Bewegen en sport maakt hier nadrukkelijk wél onderdeel uit van het curriculum.

LO 7 2021: Rol LO bij de integrale ontwikkeling van het kind

De integrale ontwikkeling van het kind. Het is even vanzelfsprekend als ongrijpbaar. In dit magazine worden beide kanten belicht. In ons vak werken we aan beter leren bewegen, en we hebben daarbij oog voor het totale kind waarbij de sociale emotionele aspecten een rol spelen. Hoe is dat ontstaan? Hoe doen docenten dat in de praktijk? Het blijkt lastig grip te krijgen op deze totaalontwikkeling in de vorm van een leerplan. Maar alleen oog hebben voor bewegingsvaardigheden is een te beperkte vak-visie. Er worden werkwijzen van scholen beschreven als voor- beelden hoe LO kan bijdragen aan de totale ontwikkeling. In het artikel co-creatie wordt de ontwerpvaardigheid van leerlingen ontwikkeld in bewegingssituaties.

LO 6 2021: Buiten gewoon bewegen

Inderdaad je kunt dit op twee manieren lezen en dat is ook de bedoeling. Buitenspelen is niet meer vanzelfsprekend en dat zou het wel moeten zijn. In deze artikelen een pleidooi voor het gebruik van de buitenruimte. Of die nu naast de school ligt of wellicht wat verder weg maakt niet uit; je kunt deze goed gebruiken om je motoriek te verbeteren, vrijer te worden en meer zeker van jezelf. Dat het op verschillende manieren kan, wordt vanzelf duidelijk. En misschien heb je zelf op vakantie ook wel inspiratie opgedaan.

LO 5 2021: Digitalisering in het bewegingsonderwijs

Het valt niet te ontkennen dat technologie een steeds grotere greep krijgt op ons bestaan. Tijd om te kijken hoever technologie doorgedrongen is in het bewegingsonderwijs. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken. Een eerste aanzet werd zeven jaar geleden al gegeven met het symposium ‘Tikken en taggen’. Belijning en vloergebruik kunnen anders. Ook nieuw is online onderwijs. Hoe is het met de kwaliteit daarvan gesteld? Hoe kun je technologie inzetten om leerlingen te volgen? En hoe houd je rekening bij het bouwen van een nieuwe accommodatie? Het komt aan bod in dit topic. Veel leesplezier.

LO 4 2021: Doorlopende leerlijnen

De naam zegt het al: doorlopend, dus niet onderbroken. Dat kan op van alles slaan. Zo breed is dit topic ook opgezet. Doorlopende lijnen van het PO naar het VO en van VO naar mbo; binnen een onderdeel in verband met veiligheid. Daarvan voorbeelden uit turnen en zwemmen. Op welke wijze je er praktisch mee omgaat, ook in tijden van corona vind je drie artikelen in het praktijkkatern En hoe de leerlijnen voor de toe- komst zijn vastgelegd in het nieuwe curriculum. Kortom een zeer bruikbaar nummer.

LO 3 2021: Stoppen met beoordelen?

Een mooie provocerende titel. Want dat kan helemaal niet, stoppen met beoordelen. Het gaat natuurlijk om de vraag: op welke manier willen we beoordelen en met welk doel? Het voornaamste antwoord is vrijwel altijd: omdat het de ontwikkeling van leerlingen moet ondersteunen. Het moet leerlingen motiveren en helpen. Hoe kun je dat het beste doen? Waar moet je op letten en welke valkuilen moet je vermijden?

2021 LO2: Dynamische schooldag

Bij dit topic word je uitgenodigd te kijken naar wat een invulling zou kunnen zijn van een dynamische school(dag). Laat je inspireren en meevoeren door het verhaal van een school over hoe zij de dynamische schooldag hebben neergezet (PO, VO en/of mbo).

2021 LO1: Beweegidentiteit

In dit eerste nummer van 2021 nemen we meteen een fikse Nieuwjaarsduik in een pittig thema: beweegidentiteit. Dat begrip bestond al een tijdje parallel aan het begrip sportidentiteit en is een beetje een ‘buzzword’ geworden nadat het ontwikkelteam Bewegen & Sport van Curriculum.nu het omarmde. Van veel kanten kreeg het OT daar een positieve respons op. Maar wat zien we er precies in? Wat verstaan we er onder? Hoe kunnen we de beweegidentiteit van leerlingen beïnvloeden? Allemaal vragen die in de redactie opkwamen en ons triggerden om er een topic van te maken.