Skip Navigation Linksdefault

KVLOWie we zijnLedenraad

 .

Ledenraad

Op 10 december 2022, tijdens de Wintervergadering van de KVLO, nam de ALV een positief besluit over een wijziging van de statuten. Een van de veranderingen is dat de vorm van de ledenraad wordt aangepast naar een verkozen ledenraad. Dit betekent dat alle stemgerechtigde KVLO-leden zich in 2023 kunnen kandideren en kunnen stemmen voor de ledenraad. 

Op maandag 6 maart 2023 zijn de verkiezingen gestart. Alle stemgerechtigde KVLO-leden hebben hierover (eveneens op 6 maart) bericht ontvangen per e-mail. We verwachten op 29 maart de uitslag te publiceren.

Hieronder zie je de kandidaten met werkveld en motivatie.. 


De kandidaten per kiesregio


KIESREGIO 1

Grethil Post - foto.jpgNaam: Grethil Post 
Werkveld: vo, hbo, KVLO, Gemeente Amsterdam 

Motivatie: Als docent bewegingsonderwijs in het vo, als opleidingsdocent en MT-lid van de ALO Amsterdam en in mijn huidige rol als strategisch adviseur bewegingsonderwijs & sport voor de gemeente Amsterdam ben ik altijd nauw betrokken geweest bij actuele ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. Graag breng ik desgewenst mijn ervaring en kennis in als lid van de ledenraad.
Gedurende mijn gehele loopbaan ben ik actief betrokken geweest bij de KVLO. Als voorzitter van de Noorder, als projectleider in Zeist en nu, weliswaar iets meer op afstand, ben ik nog steeds verbonden met de ontwikkelingen binnen het bewegingsonderwijs en de facilitering daarvan in een stad als Amsterdam. Juist samenwerking tussen onderwijs, sport, zorg & welzijn en ook kunst & cultuur vergroot naar mijn mening in een verdichtende stad als Amsterdam de kans op het aansluiten bij innovaties. Bovendien vraagt de veranderende sportparticipatie wellicht om een andere inhoud van bewegingsonderwijs en een andere wijze van ontwerpen en positioneren van 'beweegaccommodaties' rondom scholen. 

Meer bewegen in en om de school maakt in Amsterdam het loslaten van 'eigen winkeltjes' noodzakelijk. Beter leren bewegen, plezier in bewegen, voldoende bewegen en bewegen zelf kunnen regelen; thema's die veel aandacht vragen en die alleen kans van slagen maken als de handen ineen worden geslagen en het maatschappelijke vastgoed dat daarvoor nodig is optimaal benut wordt. We staan voor een grote uitdaging om de ontwikkelingen binnen het bewegingsonderwijs Anno Nu te matchen met de daarvoor beschikbare (openbare) ruimte, accommodaties en professionals.

Floris Steinhart.jpgNaam: Floris Steinhart 
Werkveld: vo

Motivatie: Als lid van de ledenraad wil ik graag het volgende bereiken:

- Verjonging van de ledenraad
- Inspiratie geven en opdoen met gelijkgestemden
- Meegenomen worden in de besluitvorming en bestuursvorming
- Grootstedelijk context terug zien komen in beter beweeg aspecten


Marcel Verbeek.jpegNaam: Marcel Verbeek
Werkveld: vo
Motivatie: Graag zou ik me na 25 jaar als betrokken afdelingsbestuurder (en het tijd wordt het stokje over te dragen) beschikbaar willen stellen voor de nieuw te vormen ledenraad. De KVLO en het werkveld zitten in mijn hart. Graag zou ik samen met de andere ledenraadsleden het bestuur positief kritisch willen volgen en sparringpartner willen zijn. De leden van de KVLO en het werkveld zijn daarvoor belangrijke informatiebronnen en zal ik daar zeker bij betrekken. Mijn ervaring van 45 jaar in de sport (op vele vlakken) zet ik daar graag voor in.


KIESREGIO 2

Lars Olde Nordkamp.jpg

Naam: Lars Olde Nordkamp
Werkveld: po
Motivatie: ''Kwalitatief beter bewegingsonderwijs in het po zorgt voor een grotere kans op levenslang sporten''
Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat er meer aandacht komt voor kwalitatief beter bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. We zien tegenwoordig al meer vakleerkrachten in het primair onderwijs. Helaas is het aantal vakleerkrachten nog te weinig en zou elk kind twee keer in de week gymles moeten krijgen van een vakleerkracht. Ook de kleutergroepen moeten hierbij niet vergeten worden, want daar wordt de basis van het bewegen gelegd. Door het naleven van de verplichting om vakleerkrachten in basisonderwijs te hebben, zal de kwaliteit van het bewegen bij kinderen omhoog gaan. Denk hierbij ook aan de rol die de vakleerkracht kan vervullen in de wijk.

Ik denk dat ik daaraan een bijdrage kan leveren omdat ik als docent bewegingsonderwijs inmiddels alweer 9 jaar werkzaam ben in het basisonderwijs voornamelijk op de Margarethaschool in Arnhem (Excellente school op gebied van Sport & Bewegen 2017). Tevens ben ik lid van de MR van de school en de GMR van stichting Delta. Hierbij vind ik het belangrijk om sport op de agenda te houden en ken ik de kneepjes van het vergaderen. Ik ben enthousiast, vrolijk, ambitieus, flexibel en daarmee geschikt voor deze rol.

Bastiaan van der Star.jpgNaam: Bastiaan van der Star

Werkveld: po
Motivatie: Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat onze vakvereniging zich (meer) in blijft zetten voor de algehele ontwikkeling van een actieve leefstijl bij kinderen en (jong) volwassenen en de centrale rol die de vakleerkracht hierin speelt. Met oog voor factoren buiten de gymzaal, maar zonder daarbij het belang van kwalitatief goed bewegingsonderwijs uit het oog te verliezen natuurlijk!

Ik denk dat ik daaraan een bijdrage kan leveren omdat ik de afgelopen 20 jaar heb gemerkt dat ik niet de enige ben die invloed heeft op de actieve leefstijl van mijn leerlingen.  Ik zag (in de praktijk en na het volgen van de post-hbo Master of Sports) welke factoren hierin nog meer een rol spelen en probeer hier mee samen te werken of een actieve invloed op uit te oefenen. In mijn (nieuwe) rol als procesbegeleider Dynamische Schooldag zie ik dat er in en rondom de scholen nog veel mogelijkheden onbenut liggen die bij kunnen dragen aan de kwantiteit en kwaliteit van bewegen bij kinderen. 

Patrik Vehof - foto.JPGNaam: Patrick Vehof

Werkveld: vo
Motivatie: Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat het hoofdbestuur van de KVLO de juiste weg blijft inslaan om onderwijs in de lichamelijke opvoeding blijvend onder de aandacht te brengen/houden in de huidige maatschappij bij partijen die hierin een rol van betekenis spelen.  Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om de ontwikkelingen in het onderwijs in relatie tot de lichamelijke opvoeding en de huidige vraag van kinderen in dit bewegen te ondersteunen waar dan ook. Als laatste is het natuurlijk van belang dat de vakvereniging staat waarvoor het bedoeld is, zorgen dat lichamelijke opvoeding voor iedereen voldoende beschikbaar is.

Ik denk dat ik daaraan een bijdrage kan leveren omdat ik in de afgelopen 25 jaar als docent lichamelijk opvoeding veel ervaring heb op gedaan op diverse fronten. Zo heb ik ruim 21 jaar lesgegeven in het vmbo en de laatste jaren ook in het havo/vwo gebied. Naast het lesgeven ben ik onder andere voorzitter geweest van een MR en GMR in het voortgezet onderwijs en heb een aantal jaren in het bestuur gezeten van een regioafdeling van de KVLO, namelijk de afdeling Twente. Mede door bovenstaande, denk ik dat ik vanuit verschillende perspectieven, mijn kiesregio goed kan vertegenwoordigen in de ledenraad.  


KIESREGIO 3

Rini Braspenning.JPGNaam: Rini Braspenning

Werkveld: vo
Motivatie: Het kinderrechten verdrag zegt dat kinderen het recht hebben op spelen. Ik zie het als mijn taak om kinderen een leven lang met plezier te laten bewegen. Dit betekent dat we kinderen op school met veel verschillende sporten laten kennismaken en ze daarbij onze belangrijkste taak ook 'beter leren bewegen'. Dit vraagt om samenwerking met onder andere sportverenigingen, -bedrijven en gemeentes.
De KVLO is een vakvereniging die een autoriteit moet zijn op het gebied van sport en bewegen en die de leden ondersteunt op verschillende terreinen. Het zou mooi zijn als we de betrokkenheid van deze leden en toekomstige leden richting de KVLO nog meer kunnen vergroten. Samen sta je sterk.

Met 24 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs als docent lichamelijke opvoeding, 22 jaar als vrijwilliger in het verenigingsleven, 5 jaar als fysiotherapeut en 6 jaar als voorzitter van de KVLO West-Brabant heb ik een goed beeld van wat leeft in de beweegwereld. Graag wil ik deze kennis en ervaring inzetten voor de leden van de KVLO, zodat kinderen meer en beter gaan bewegen. 

Patricia van Alst.jpgNaam: Patricia Brouwers-van Alst

Werkveld: po, als combinatiefunctionaris actief voor de gemeente 's-Hertogenbosch
Motivatie: Na 8 jaar bestuurslid te zijn van de afdeling KVLO Oost-Brabant wil ik mezelf graag kandidaat stellen voor de ledenraad. Ik vind het belangrijk dat de ledenraad een actieve rol heeft en de belangen behartigd worden voor zowel de leden als voor de KVLO. Hier zet ik me graag voor in!

Zelf ben ik werkzaam voor de gemeente 's-Hertogenbosch in het po. Ervaren in het krachtenveld tussen gemeente en bewegingsonderwijs. Het gezamenlijk bereiken van sportieve doelen en realiseren van mooie projecten geeft mij energie. Tevens ben ik OR-lid van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het zorgen voor transparantie en duidelijkheid richting onze leden vind ik belangrijk. Graag zou ik een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de vereniging en de kwaliteit van goed leren bewegen!

Jan van Buuren.jpgNaam: Jan van Buuren

Werkveld: vo/mbo/hbo
Motivatie: Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat we met de leden van de ledenraad een bijdrage leveren aan de toekomst van de vereniging. Dat we een verschil mogen maken voor alle betrokkenen bij de beroepsvereniging met als uiteindelijk doel kwalitatief bewegingsonderwijs voor alle leerlingen /studenten in Nederland.

Ik hoop zelf dat mijn bestuurlijk ervaring binnen meerdere vormen van medezeggenschap kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe ledenraad van de KVLO. Naast mijn werkzaamheden als secretaris van de ondernemingsraad van het STC in Rotterdam ben ik voorzitter van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs Koers vo in Rotterdam. De afgelopen 5 jaar heb ik als secretaris van de KVLO afdeling Rotterdam mijzelf nuttig proberen te maken binnen het afdelingsbestuur. Deze functie heb ik door mogen geven zodat ik mij verkiesbaar kan stellen voor de ledenraad.

Mijn functie als decentrale onderhandelaar bij de FvOV geeft mij inziens geen belemmeringen voor de functie van lid van de ledenraad van de KVLO.


KIESREGIO 4

Michiel van Someren.jpgNaam: Michiel van Someren

Werkveld: vo
Motivatie: Als docent LO met ervaring op alle niveaus en een passie voor vernieuwing, wil ik graag lid worden van de ledenraad van de KVLO om bij te dragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van het vakgebied. Ik geloof dat het vak LO een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van leerlingen en wil me inzetten om de positie van de vakdocent LO te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en trainingen voor vakdocenten, waarin zij handvatten krijgen om zich verder te ontwikkelen en hun positie te versterken. Ik ben gemotiveerd om de communicatie tussen het bestuur en de leden te verbeteren door enquêtes en peilingen te organiseren om de behoeften van de leden in kaart te brengen en hierop in te spelen. Als vakdocent LO heb ik praktische kennis en ervaring opgedaan, waardoor ik de belangen van de leden goed kan begrijpen en vertegenwoordigen. Als lid van de ledenraad wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om het vakgebied verder te ontwikkelen en de positie van de vakdocent LO te versterken.

Herman Wassenaar.jpgNaam: Herman Wassenaar
Werkveld: gepensioneerd docent LO vo en heden adviseur verschillende sportverenigingen
Motivatie: Als lid van de ledenraad wil ik graag bereiken dat wij ons vak zo goed mogelijk profileren bij politiek en samenleving, in een steeds veranderende maatschappij. Ik denk dat ik daaraan een bijdrage kan leveren omdat ik ruim 40 jaar praktijkervaring heb, zowel op school als bij sportverenigingen.
Als ex-bestuurder van de afdeling 's-Gravenhage e.o. vele contacten en netwerken heb. Als voorzitter van GMR en Platform MR (vo en mbo) heb ik vele jaren het belang van ons vak en de visie van de KVLO kunnen uitdragen.


KWALITEITSZETEL
De kandidaat voor de kwaliteitszetel wordt verkozen door ledenraadsleden uit de kiesregio's. 

3. Jan Koppedraaijer - foto.jpgKandidaat kwaliteitszetel Sport
Naam: Jan Koppedraaijer

Werkveld: po/vo/hbo/KNVB/Sport
Motivatie: Mijn ervaring binnen de onderwijs- en sportsector is als volgt:

- 1965-2005: actief semiprofvoetballer-actief top-amateurvoetballer, inclusief 2 jaar Ned. Amateurelftal-actief top-zaalvoetballer
- 1972-2011: opleidingsdocent Academie voor Lichamelijke opvoeding A'dam, inclusief coördinator minor Sport en Bewegen
- 1980-2005: opleidingsdocent Trainer-Coach KNVB
- In bezit van de sportdiploma's Trainer-Coach I KNVB, bondscoach Hockey, Rugbycoach, Basketballcoach, Volleybalcoach, Badmintoncoach en Schaatsonderwijzer

Gelet op het bovenstaande heb ik een grote affiniteit met de sportsector, niet alleen als actief voetballer en opleidingsdocent KNVB, maar vooral als speldocent met bijna 40 jaar contacten met vrijwel alle sportbonden. Als coördinator van de minor Sport en Bewegen heb ik jarenlang studenten begeleid binnen de verenigingssport en vele sportverenigingen bezocht. Als opleidingsdocent KNVB heb ik 25 jaar voetbalverenigingen bezocht als stagebegeleider van voetbaltrainers.


Meer informatie over de ledenraad
Wij zoeken zestien ledenraadsleden, gekozen vanuit vier regio's en drie ledenraadsleden met een kwaliteitszetel. 

Laatste updates 
26-01-2023 Stel je kandidaat voor de KVLO ledenraad!

Downloads


Tijdelijke ledenraad
Na instemming met de statutenwijziging is de tijdelijke ledenraad geïnstalleerd. Zij zijn met de kiescommissie verantwoordelijk voor de verkiezingen van de ledenraad, ondersteund door het KVLO-bureau. De tijdelijke ledenraad bestaat uit de volgende KVLO-leden:

V.l.n.r.: Erik-Jan Stegeman, Anton Binnenmars (voorzitter KVLO-bestuur) Gerné de Jonge, Cor Kuiper, Marcel Verbeek, Jacob Nienhuis, Patricia van Alst, Kirsten Keij, Michel Hermans, Marion Kanbier, Mehran Eghtesad, Eduard de Roos, Herman Wassenaar. 
Niet op de foto maar wel in de tijdelijke ledenraad: Jan van Buuren, Alexander van der Kooi.

tijdelijke.jpg